Bijkomende fiscale stimuli voor investeringen in beschermde gebouwen

08 mei 2017
Teaser: 

Een recent Vlaamse decreet introduceert een aantal bijkomende fiscale maatregelen om investeringen in beschermde monumenten en gebouwen te stimuleren. Meer concreet gaat het om (1) een gerichte verlaging van het verkooprecht en (2) de toepassing van lagere tarieven in de schenkbelasting. Het decreet treedt in werking op 14 mei.

Verkooprecht

Wie een beschermd monument aankoopt, kan vanaf 14 mei 2017 genieten van een halvering van het verschuldigde tarief in het verkooprecht. Deze halvering kan zowel worden toegepast bij groot beschrijf (10% -> 5%), als bij klein beschrijf (5% -> 2,5%).

Aan deze gunstmaatregel zijn wel een aantal voorwaarden verbonden.
Zo moet de verkrijger het bedrag dat werd bespaard dankzij het gunsttarief binnen een periode van 5 jaar na de aankoop herinvesteren in beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten die noodzakelijk zijn voor het behoud of de herwaardering van erfgoedkenmerken en erfgoedelementen van het beschermde monument. Wanneer hier niet aan wordt voldaan, loopt de verkrijger het risico dat het uitgespaarde bedrag zal worden teruggevorderd (cfr. infra).

Bovendien moet er voor het beschermde monument een goedgekeurd beheersplan aanwezig zijn of moet er spoedig één opgemaakt worden dat zal worden voorgelegd aan het agentschap Onroerend Erfgoed ter goedkeuring. Een beheersplan is een document waarin op langere termijn wordt vastgelegd welke werkzaamheden waar en wanneer nodig zijn. Bij goedkeuring door het agentschap Onroerend Erfgoed moet dan niet langer een toelating worden gevraagd voor elke individuele ingreep maar kan de bouwheer het volledige goedgekeurde stappenplan uitvoeren, volgens de voorziene planning.

Opdat men zou kunnen genieten van de halvering van het verschuldigde tarief moet er een verklaring opgenomen worden in de authentieke akte waarbij de verkrijgers de toepassing vragen van het nieuwe artikel 2.9.4.2.10 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Opvallend: in dit artikel wordt expliciet gesproken over verkrijging bij authentieke akte, wat lijkt te impliceren dat het niet mogelijk is te genieten van de halvering van de tarieven wanneer een onderhandse verkoopovereenkomst wordt geregistreerd.

Als onderdeel van de verklaring in de authentieke akte moet melding worden gemaakt van het goedgekeurd beheersplan. Als dergelijk beheersplan er op het ogenblik van het verlijden van de authentieke akte nog niet is, volstaat de verklaring dat er een beheersplan opgemaakt zal worden.

Daarnaast moet ook opgenomen worden dat de partijen verklaren kennis te hebben van artikel 10.5.2 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

Dit artikel bepaalt dat de korting op het verkooprecht geïnterpreteerd moet worden als een subsidie. En, het artikel schetst meteen ook een bijkomende voorwaarde om deze subsidie te kunnen behouden. Meer bepaald moet de verkrijger uiterlijk 6 maanden voor het vervallen van de termijn van vijf jaar (na het verlijden van de authentieke akte) aan het agentschap Onroerend Erfgoed de nodige facturen bezorgen die aantonen dat het uitgespaarde bedrag ondertussen is besteed aan beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten die noodzakelijk zijn voor het behoud of de herwaardering van erfgoedkenmerken en erfgoedelementen van het beschermde monument.

Als de verkrijger hierin tekort schiet, zal het agentschap Onroerend Erfgoed het bedrag van de subsidie (het uitgespaarde verkooprecht) terugvorderen, verhoogd met de wettelijke intrest.

Deze halvering van het tarief kan niet gecombineerd worden met één van de abattementen of met de meeneembaarheid.

 

Schenkbelasting

Binnen de Vlaamse schenkbelasting worden een aantal gerichte tariefverlagingen toegepast, gekoppeld aan de uitvoering van energetische werken of aan de verhuring van het geschonken goed op de private huurmarkt:

Verkrijging in rechte lijn en tussen partners

Gedeelte van de schenking

Tarief

Totaalbedrag van de belasting

Vanaf

T.e.m.

 

 

€0,01

€150 000

3%

-

€150 000,01

€250 000

6%

€4 500

€250 000,01

€450 000

12%

€10 500

€450 000,01

18%

€34 500

 

Verkrijging tussen alle andere personen

Gedeelte van de schenking

Tarief

Totaalbedrag van de belasting

Vanaf

T.e.m.

 

 

€0,01

€150 000

9%

-

€150 000,01

€250 000

17%

€13 500

€250 000,01

€450 000

24%

€30 500

€450 000,01 €

31%

€78 500

 

De nieuwe gunstmaatregel in de schenkbelasting voor beschermde monumenten bestaat eruit dat deze verlaagde tarieven eveneens van toepassing worden bij de schenking van een pand met erfgoedwaarde.

Maar, ook aan dit gunststelsel zijn een aantal voorwaarden verbonden.
Zo moet de verkrijger het bedrag dat werd bespaard dankzij het gunsttarief binnen een periode van 5 jaar na de aankoop herinvesteren in beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten die noodzakelijk zijn voor het behoud of de herwaardering van erfgoedkenmerken en erfgoedelementen van het beschermde monument.

Bovendien moet er voor het beschermde monument een door het agentschap Onroerend Erfgoed goedgekeurd beheersplan aanwezig zijn. Een beheersplan is een document waarin op langere termijn wordt vastgelegd welke werkzaamheden waar en wanneer nodig zijn. Bij goedkeuring door het agentschap Onroerend Erfgoed moet dan niet langer een toelating worden gevraagd voor elke individuele ingreep maar kan de bouwheer het volledige goedgekeurde stappenplan uitvoeren, volgens de voorziene planning.

Belangrijk: de begiftigde krijgt de korting niet meteen bij het verlijden van de schenkingsakte!

Hij/zij zal niet minder betalen op het ogenblik van de schenking. Voor het gunsttarief in de schenkbelasting wordt gewerkt via een teruggave van de te veel betaalde belasting. Met andere woorden: als de begiftigde vijf jaar na de schenking kan aantonen dat aan alle voorwaarden is voldaan, kan hij het te veel bedrag terugvragen. Het agentschap Onroerend Erfgoed zal op dat ogenblik, op vraag van de begiftigde, een attest van voldoening verlenen. Daarmee kan de begiftigde zich tot de Vlaamse Belastingdienst wenden, die het bekomen voordeel zal terugbetalen.

Bron: Decreet houdende wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de vermindering van het verkooprecht en de schenkbelasting voor beschermde monumenten (BS 04 05 2017)

 

Share: