Nieuwe glasnorm vanaf 2020

23 augustus 2016
Teaser: 

Vanaf 2020 zal er een nieuwe woningkwaliteitsnorm gelden inzake beglazing. Er zullen strafpunten worden toegekend indien in één of meerdere raamoppervlakken in de woning enkel glas zit. Zo wordt na de dakisolatienorm een vervolg gebreid aan de schijnbaar continue verstrenging van de geldende woningkwaliteitsnormering.

De nieuwe glasnorm wordt ingeschreven in de 3 technische verslagen en geldt dus zowel voor zelfstandige woningen als voor kamers en verblijfplaatsen voor seizoensarbeiders. De norm kadert in het streven van de Vlaamse regering om de energie-efficiëntie van de bestaande woningen grondig te verbeteren en komt er mede op aandringen van de bouwsector.

Strafpunten vanaf 2020

Vanaf 1 januari 2020 zal de aanwezigheid van enkel glas in één raamoppervlak 3 strafpunten opleveren. Bevindt er zich enkel glas in meerdere raamoppervlakken dan worden dat er 9. Let wel, het gaat om glas in de gebouwschil van de woonlokalen (slaapkamer, living, keuken, badkamer, inkomhal) en niet om vensters in bvb. de garage. Binnendeuren, etcetera zullen niet gequoteerd worden.

Vanaf 1 januari 2023 verhoogt het aantal strafpunten naar respectievelijk 9 (enkel glas in één raamoppervlak) en 15 (meerdere raamoppervlakken). De aanwezigheid van enkel glas in meerdere raamoppervlakken zal op zich volstaan voor een verklaring tot ongeschiktheid en kan dus, op vordering van de huurder, tot de nietigheid van het huurcontract leiden.

Interdependentie met bestaande norm voor ‘tekortkomingen aan ramen en deuren’

De huidige technische verslagen kennen 3 of 9 strafpunten toe voor ‘ernstige tekortkomingen aan ramen en deuren’, ten gevolge van bvb. houtrot in het schrijnwerk of oxidatie bij metalen raamomkaderingen. Deze dysfunctie zal ook in de toekomst gequoteerd worden in het technisch verslag, maar alleen indien de woning beschikt over dubbel glas. Er zal dus geen combinatie worden gemaakt van strafpunten voor houtrot, glasbraak,… enerzijds en enkel glas anderzijds.

In geval de woning over enkel glas beschikt, zal men louter 9 (slechts één raam) of 15 (meerdere ramen) strafpunten toekennen. Beschikt de woning over dubbel glas of hoogrendementsglas, dan zal de woningcontroleur nagaan of er geen andere dysfuncties zijn aan de ramen en deuren.

Quid ondersteuningsbeleid?

De dossiers van de nieuwe glasnorm en de hervorming van de energiepremies zijn door de Vlaamse regering steeds samen behandeld. Er is dan ook een sterke inhoudelijke link: nu de normering verstrengt, rijst de vraag welk ondersteuningsbeleid hieraan wordt gekoppeld.

De balans hieromtrent oogt niet bijster rooskleurig: de premies voor de vervanging van enkele beglazing worden met ingang van 1 januari 2017 verminderd, terwijl naar de verdere toekomst toe een grondiger afbouwscenario wordt vooropgesteld. De Vlaamse regering redeneert immers dat werken die later toch verplicht worden geen verdere ondersteuning verdienen en dat een afbouwscenario mensen er net toe zal aanzetten om eerder vroeger dan later te investeren.

In 2016 kan nog worden genoten van een premie van 12€/m² voor de vervanging van enkel glas door glas met een U-waarde van max. 1,1 W/m²K. En had het nieuwe glas een U-waarde van maximaal 0,8 W/m²K, dan bedraagt de premie 15€/m².

In 2017 en 2018 ligt de beschikbare REG-premie een stuk lager, m.n. op 10€ per m². Als voorwaarde zal gelden dat de nieuwe geplaatste beglazing een U-waarde moet hebben van maximaal  1,1 W/m²K.

Besluit Vlaamse regering

Het toepasselijke BVR zal op 1 oktober 2016 in werking treden. Meer informatie kan je terugvinden in het BVR zelf en in een toelichtingsdocument van het Agentschap Wonen-Vlaanderen.

Op het moment van publicatie was het toepasselijke BVR nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. In dit geval heeft de datum van de publicatie in het BS echter geen impact op de datum van inwerkingtreding.

 

 

Share: