Vlaamse energiepremies grondig hervormd vanaf 2017

20 september 2016
Teaser: 

De Vlaamse energiepremies, uitbetaald door de netbeheerders, worden op 1 januari 2017 grondig hervormd. De Vlaamse regering heeft op 15 juli de nieuwe krijtlijnen vastgelegd. Belangrijk om te onthouden? De premies voor het installeren van nieuwe beglazing en voor dakisolatie worden minder aantrekkelijk.

Dat er een grootschalige hervorming aan zou komen van de REG-premies was al langer bekend. De politieke besluitvorming sleep echter langer aan dan verwacht, waardoor het nieuwe stelsel pas op 1 januari 2017 in werking zal treden (en niet zoals oorspronkelijk voorzien op 1 juli 2016). Voor facturen die dateren uit 2016 kan dus nog worden genoten van de huidige premies, die vooral voor de vervanging van enkel glas en voor dakisolatie heel wat voordeliger zijn.

Verbonden aan nieuwe woningkwaliteitsnormen

Dat hoofdzakelijk gesneden wordt in de premies voor beglazing en dakisolatie hoeft niet te verwonderen. De Vlaamse regering had immers aangekondigd dat er een afbouwscenario zou komen voor de premies die werken stimuleren die zeer binnenkort toch verplicht worden. De dakisolatienorm zal vanaf 2020 integraal van kracht zijn, met als gevolg dat het ontbreken van dakisolatie tot de ongeschiktheid zal leiden (15 strafpunten).

Bovendien heeft de Vlaamse regering op 15 juli 2016 besloten om een nieuwe glasnorm in te voeren. Net als bij de dakisolatienorm wordt voor de inwerkingtreding gewerkt met stadia, beginnende in 2020 en eindigend in 2023. Vanaf 1 januari 2023 zal de aanwezigheid van enkel glas in meerdere raamoppervlakken 15 strafpunten opleveren.

Vermindering van dakisolatie- en beglazingspremies

Met ingang van 1 januari 2017 zullen er nog 2 mogelijke dakisolatiepremies gelden in plaats van 6. De isolatiewaarde is niet langer een onderscheidend criterium; louter de keuze voor doe-het-zelf (3€ per m²) of plaatsing door een erkende aannemer (6€ per m²) doet het premiebedrag verschillen. De vereiste minimale isolatiewaarde zal stijgen van 3,5m²K/W naar 4,5m²K/W. Voor minerale wol betekent dit minimaal 16cm dakisolatie met een lambdawaarde van 0,034W/mK in plaats van 12cm.

De premie voor de plaatsing van glas wordt over de hele lijn verminderd. In 2016 kan nog worden genoten van een premie van 12€/m² voor de vervanging van enkel glas door glas met een U-waarde van max. 1,1 W/m²K. Heeft het nieuwe glas een U-waarde van maximaal 0,8 W/m²K, dan bedraagt de premie 15€/m².

In 2017 en 2018 zal men nog slechts aanspraak kunnen maken op een premie van 10€/m², met als voorwaarde dat de nieuwe geplaatste beglazing een U-waarde moet hebben van maximaal  1,1W/m²K.

De combipremie bij gelijktijdige investeringen in nieuwe ramen met hoogrendementsglas en muurisolatie via een aannemer (spouw of via buitenzijde) vervalt op 1 januari 2017. Er is wel een overgangsregeling voorzien voor de gevallen waarbij reeds één van de investeringen is gericht in 2016. In dat geval blijven de vroegere voorwaarden van toepassing op de tweede investering die in 2017 wordt uitgevoerd. De overgangsregeling dooft uit aan het einde van 2017.

Andere premies

Spouwmuurisolatie

Het premiebedrag van 6€ per m² blijft behouden voor 2017; vanaf 2018 zal het bedrag worden verminderd tot 5€ per m². Als voorwaarde geldt dat de spouwmuurisolatie wordt geplaatst conform STS 71-1.

Muurisolatie aan de buitenzijde

Het premiebedrag van 15€/m² blijft behouden in 2017 en 2018. Wel zal de minimale R-waarde worden verscherpt van 2m²K/W naar 3m²K/W. Voor bijvoorbeeld PUR-isolatieplaten betekent dit een minimale dikte van 8cm met een lambdawaarde van 0,025W/mK i.p.v. 5cm isolatiemateriaal.

Muurisolatie langs de binnenzijde

Er wordt een nieuwe premie in het leven geroepen van 15€/m². De R-waarde moet minstens 2 m²K/W bedragen en de werken moeten begeleid zijn door een architect met controle op de uitvoering van de werken. Eveneens toegelaten is dat wordt gewerkt met een aannemer die beschikt over een certificaat van bekwaamheid of een aspirant daartoe.

Vloerisolatie

Deze premie heeft louter betrekking op vloerisolatie aangebracht door een (erkende) aannemer. De premiehoogte zal onveranderd blijven op 6€/m². Wel zal de vereiste R-waarde worden verscherpt van 1,2 naar 2m²K/W.

Zonneboiler

Het plaatsen van een zonneboiler door een erkend aannemer wordt door de netbeheerders ondersteund met een premie van 550€ per m², tot een maximum van 2.750€. In 2016 mag de premie tot 50% van de totale factuur bedragen. Vanaf 1 januari 2017 wordt die beperking verstrengd tot een begrenzing op 40% van de totale factuur. Als bijkomende voorwaarde zal bovendien gelden dat de aannemer over een certificaat van bekwaamheid moet beschikken.

Warmtepomp

De warmtepomp moet geïnstalleerd zijn door een erkende aannemer. In 2016 geldt een premie van maximaal 1700€, die wordt uitgerekend aan de hand van een rekenmodule gebaseerd op o.m. het vermogen. Vanaf 1 januari 2017 zal het premiebedrag gedifferentieerd worden naargelang het type warmtepomp( 4.000€ voor een geothermische warmtepomp, 1.500€ voor een luchtwaterwarmtepomp, 800€ voor een hybride lucht-waterwarmtepomp, 300€ voor een lucht-luchtwarmtepomp). Het premiebedrag zal nog maximaal 40% van de totale factuur mogen bedragen. Als extra voorwaarde zal vanaf 1 januari 2017 gelden dat de aannemer die de warmtepomp plaatst over een certificaat van bekwaamheid moet beschikken.

Bonus voor totaalrenovatie

Het bonussysteem voor de combinatie van werken is nieuw en zal op 1 januari 2017 in werking treden. Concreet zal een verhoogde premie worden toegekend indien binnen een periode van 5 jaar minstens drie werken worden uitgevoerd uit deze lijst:

 • Dak- of zoldervloerisolatie: 30 m²
 • Spouw, buitenisolatie of binnenisolatie: 30 m²
 • Vloerisolatie: 30 m²
 • Nieuwe beglazing: 5 m²
 • Zonneboiler
 • Warmtepomp
 • Ventilatiesysteem

Het toegekende surplus in de premie bedraagt 1.250€ voor 3 investeringen en 1.750€ voor 4 investeringen. Vanaf 5 investeringen (2.750€) geldt als bijkomende voorwaarde dat er een EPC moet worden opgesteld. Voor 6 investeringen bedraagt de bonus 3.750€ en indien alle 7 investeringen worden uitgevoerd kan de eigenaar rekenen op een extra 4.750€. De supplementen worden echter tot de helft gereduceerd indien de werken worden uitgevoerd in een appartement.

De prioriteit in het systeem ligt op dak-, vloer-  en muurisolatie en op glas. De volledige woning moet immers geïsoleerd zijn conform de eisen voor de gewone premies, alvorens een maatregel kan worden meegerekend voor de bonus voor totaalrenovatie.

Verhoogde premies voor beschermde afnemers

Beschermde afnemers genieten van verhoogde premiebedragen. In 2016 betekent dit een verhoging met 50% van de premiehoogtes en de begrenzingen binnen de totale factuur. Bovendien krijgen beschermde afnemers een premie van 800€ voor de plaatsing van een individuele condensatieketel door een erkende aannemer en een kortingbon van 150€ voor de installatie van een energiezuinige koelkast of wasmachine.

Vanaf 1 januari 2017 treedt een volledig nieuw systeem in voege met afzonderlijke verhoogde premiebedragen per type werken:

 • Dakisolatie: 10,5€/m² bij werken uitgevoerd door aannemer, 5,25€/m² bij DIY
 • Na-isolatie spouwmuur: 9€/m² per m²
 • Glas: bij U-waarde 1,1 of beter: 56€/m², max. 40% factuur
 • Combipremie 50% verhoging van de premiebedragen
 • Buitenmuurisolatie, binnenmuurisolatie, vloerisolatie en bonus totaalrenovatie: verhoging premiebedrag met 50%
 • Zonneboiler en warmtepomp: verhoging premiebedrag met 20%.
 • Individuele condensatieketel (via aannemer): 1800€, max 40% van de factuur
 • Energiezuinige koelkast/wasmachine: kortingbon van 150€

Verhoogde premies voor woningen verhuurd op de private huurmarkt aan kwetsbare doelgroepen

Voor 2016 kennen we hier louter de sociale dakisolatie, die een tegemoetkoming van 23€/m² genereert. Vanaf 2017 kan nog 20€/m² verkregen worden voor de sociale dakisolatie, met een nieuwe tegemoetkoming van 200€ als forfaitaire dossierkost.

Nieuw zijn twee andere vormen van sociale projecten:

 • Sociale glasprojecten: 85€/m² + 200€ forfaitaire dossierkost
 • Sociale spouwmuurisolatieprojecten: 12€/m² + 200€ forfaitaire dossierkost

E-peilpremie voor nieuwbouw

Deze premie bestaat in 2016 uit 1800€ voor woningen bij een E-peil van maximaal E20, met een extra bedrag van 50€ per E-peilpuntverlaging. Voor appartementen bedraagt de premie 800€ bij een E-peil van maximaal E20. De verhoging bedroeg 30€ extra per E-peilpuntverlaging.

De verhoging wordt met ingang van 1 januari 2017 afgeschaft.

 

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 houdende wijziging van het Energiebesluit (BS 15 09 2016).

Meer informatie:           

Share: