Wat je moet doen als een potentiële klant op de lijst van terreurverdachten staat

06 juni 2017
Teaser: 

Sinds eind mei 2016 bestaat er een lijst van terreurverdachten, die op zeer geregelde tijdstippen wordt geactualiseerd en uitgebreid. De vastgoedprofessional moet een bijzondere waakzaamheid aan de dag leggen ten aanzien van personen en entiteiten die op die lijst zijn opgenomen. Maar wat zijn nu concreet de gevolgen? 

Identificatieplicht
Vooreerst, en zeer belangrijk voor de vastgoedmakelaar, is artikel 8 van het KB van 28 december 2006, dat de grondslag legt voor de lijst van terreurverdachten. Dit artikel legt immers een identificatieplicht op ten opzichte van de personen en entiteiten die vermeld worden op de lijst.

De financiële instellingen en andere organisaties en personen, waaronder dus de vastgoedmakelaars, zijn verplicht om na te gaan of de personen en entiteiten op de lijst van terreurverdachten behoren tot hun cliënteel, en dit ook voor de mogelijke lasthebbers en de uiteindelijke begunstigden. Is dit het geval, dan moet onverwijld een melding worden gedaan bij de Thesaurie van FOD Financiën (Kunstlaan 30, 1040 Brussel (fax: 02-233.74.65; e-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be), alsook aan de CFI.

Bevriezen van tegoeden
Tegoeden en economische middelen van de personen en entiteiten, die op de lijst van terreurverdachten zijn gezet, worden bevroren. Bovendien geldt er een absoluut verbod dat tegoeden of andere economische middelen van deze personen en/of entiteiten ter beschikking worden gesteld of dat deze hier voordeel uit kunnen halen.

Onder “tegoeden” worden financiële activa en economische voordelen van enigerlei aard verstaan, met inbegrip van financiële instrumenten , contanten, deposito’s, aandelen, obligaties, intresten, kredieten, etcetera. “Economische middelen” verwijst dan weer naar activa van eender welke aard en dus met inbegrip van onroerende activa.

Het bevriezen houdt in dat het onmogelijk wordt gemaakt om dergelijke tegoeden of economische middelen op eender welke wijze aan te wenden. Dit betekent onder meer op het vlak van de onroerende activa dat deze niet langer verkocht of verhuurd kunnen worden en dat er evenmin een hypotheek op kan worden genomen.

Belangrijk! Het doeleinde waarvoor de terreurverdachte de tegoeden of economische middelen wil aanwenden is niet relevant voor het bevriezen. Ook wanneer de middelen niet aangewend worden of kunnen worden voor terroristische misdrijven worden ze steeds bevroren van zodra de betrokken persoon die er eigenaar van is, op de lijst van terreurverdachten staat.

Verkoop en verhuur
Dus: terreurverdachten kunnen ten gevolge van het bevriezen van hun economische middelen geen vastgoed verkopen of verhuren. Het is dan ook aangewezen om voorafgaand aan de ondertekening van een bemiddelingsovereenkomst na te gaan of de potentiële opdrachtgever mogelijk op de lijst staat.

Bovendien kunnen terreurverdachten geen vastgoed aankopen. Door dergelijke aankoop zou deze persoon of entiteit immers een materieel onroerend actief verwerven dat kan worden gebruikt om te verkopen, verhuren of verhypothekeren. Bovendien zouden zij om een aankoop te kunnen financieren waarschijnlijk beroep moeten doen op activa die bevroren zijn, waardoor het voor deze personen normaliter onmogelijk zou moeten zijn om een aankoopprijs te kunnen betalen.

Terreurverdachten kunnen echter in principe wel huren. Dat werd aangegeven in een verduidelijking van de consequenties van het KB van 28 december 2006 van de FOD Justitie, die we recent mochten ontvangen. In geval van een huur krijgt de huurder immers wel de beschikking over een materieel onroerend actief, maar dit kan niet gebruikt worden om tegoeden, goederen en diensten te verkrijgen, om te verkopen, verhuren of verhypothekeren. Op basis hiervan veronderstellen we wel dat onderverhuur onmogelijk is.

De administratie verwijst naar de lezing van artikel 6a van het KB, wat aan de Minister van Financiën de mogelijkheid geeft over te gaan tot de vrijgave of de beschikbaarstelling van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, na te hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen nodig zijn ter dekking van basisuitgaven, zoals betalingen voor voedsel, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of medische kosten, belastingen, verzekeringspremies of openbare nutsvoorzieningen. Hieruit blijkt volgens de FOD Justitie dat de bevriezing het de persoon of entiteit die er het voorwerp van uitmaakt niet noodzakelijk onmogelijk maakt om te huren.

Vraag is echter wel hoe de terreurverdachte als huurder de huurprijs zou kunnen betalen. Want, al diens tegoeden en activa zijn bevroren. Met name hierom kan de Minister van Financiën een beperkte vrijgave toekennen van bepaalde activa of middelen waarmee de huur kan worden betaald.

Share: