Gevraagd: zuurstof voor de vrije huurmarkt

Zowat iedereen erkent dat we in Vlaanderen nood hebben aan kwaliteitsvolle en betaalbare huurwoningen. Huurwoningen moeten weer een aantrekkelijke vorm van beleggen worden. CIB Vlaanderen vraagt al vele jaren initiatieven van de overheid om de huurmarkt opnieuw aantrekkelijk te maken voor beleggers.

Onlangs konden we in de media lezen dat Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) 10 miljoen euro toekent aan de sociale verhuurkantoren (svk’s). Sociale verhuurkantoren zijn door de Vlaamse overheid erkende organisaties die woningen en appartementen op de private huurmarkt huren en die vervolgens voor een redelijke huurprijs doorverhuren aan personen met een bescheiden inkomen. Vlaanderen telt in totaal 43 dergelijke verhuurkantoren.

Minister Homans heeft nu dus bijkomende maatregelen genomen om deze svk’s een duwtje in de rug te tegen. Om het eigen vermogen van de svk's te versterken zal er per verhuurde woning 1.100 euro uitgekeerd worden. Daarnaast zal er aan het begin van het werkingsjaar een hoger subsidiepercentage uitbetaald worden waardoor de svk's de personeels- en werkingskosten niet meer hoeven te prefinancieren. “Zo worden de svk's minder snel verplicht om kortlopende kaskredieten aan te gaan die een negatieve impact hebben op hun resultaat en hun financiële gezondheid”, legt de minister uit.

Verdere groei
Homans wil de svk’s ook in staat stellen om een buffer aan te leggen. Momenteel is het zo dat svk's slechts over beperkte mogelijkheden beschikken om op basis van de marge tussen huurkosten en huuropbrengsten een buffer aan te leggen voor verliezen. “Daarom gaan we een subsidie voorzien van 1.100 euro per svk-woning”, aldus de minister.

Homans nam ook maatregelen om het beheer en het beleid van svk's nauwgezet op te kunnen volgen, problemen snel te kunnen detecteren en tijdig in te kunnen grijpen om een escalatie te voorkomen.

Vorig jaar groeide het aantal woningen dat verhuurd wordt via de sociale verhuurkantoren stevig aan van 7.772 tot 8.350, of een stijging van 7,44% tegenover 2014. Met de bijkomende middelen die nu zijn toegekend, is een verdere groei verzekerd, zegt Homans.

Onderste segment
Velen zullen ongetwijfeld opmerken dat alweer geld gaat naar de svk’s en zich afvragen wanneer er maatregelen komen om de vrije huurmarkt te dynamiseren. Het blijft een terechte bekommernis van onder meer de vastgoedmakelaars dat er te weinig overheidsinitiatieven worden genomen om het aanbod op de vrije huurmarkt te vergroten.

De svk’s als instrument om een huuraanbod te creëren voor het onderste segment van de huurmarkt blijven verantwoord. Subsidies zullen in dit onderste segment nodig zijn. Dat de minister waakt over de goede aanwending van de subsidies en over de solvabiliteit van de svk’s is zeker nodig. Het faillissement van een svk in Gent heeft de ogen geopend. Ook van de vele verhuurders die financiële schade hebben geleden en dachten dat verhuren aan een svk risicoloos was.

Impulsen voor vrije huurmarkt
CIB Vlaanderen vraagt wel dat de rol van de svk’s beperkt wordt én blijft tot die taken waar de vrije huurmarkt niet uitgerust is met een aanbod. De vastgoedmakelaars leveren goed werk bij de huurbemiddeling en het huurbeheer. Het is echt niet nodig om deze vastgoedmakelaars te vervangen door gesubsidieerde actoren, zij het ambtenaren zij het werknemers van gesubsidieerde vzw’s.

Het is positief dat de svk’s bijkomende zuurstof krijgen, maar de minister mag de vrije huurmarkt niet vergeten die ook op impulsen wacht, gaande van fiscale maatregelen over subsidies voor huurders met een te laag inkomen tot een  vereenvoudiging van de regelgeving.  

Share: