Verplichte modernisering van liften komt niets te vroeg

Het Koninklijk Besluit van 9 maart 2003 betekende de start van de verplichte modernisering van alle liften. Het dramatisch ongeval met een lift in Gent waarbij onlangs een 23-jarige studente om het leven kwam, toont nogmaals aan dat de verplichte modernisering van de liften niets te vroeg komt.

De verplichte modernisering van de liften bevatte een strikte kalender voor het laten uitvoeren van een risicoanalyse en daaropvolgend de modernisering. Daarbij was het wegwerken van de opmerkingen geformuleerd in de risicoanalyse het minimum. Veel syndici zijn onmiddellijk met veel ijver aan de slag gegaan om de nodige werken door de algemene vergadering te laten goedkeuren en uitvoeren.

Verzet

Maar er waren ook zeer actieve actiegroepen die in het verzet gingen tegen de moderniseringsverplichting. De actiegroepen slaagden erin om de einddatum voor de moderniseringswerken uit te stellen. De syndici die snel aan de slag gingen om de  modernisering van de liften te laten goedkeuren kregen soms zelfs de wind tegen, want de verplichting was intussen weer uitgesteld. Veel eigenaars van liften dachten dat de wetgever de einddatum voor de modernisering zou blijven uitstellen.

Het KB van 10 december 2012 heeft uiteindelijk nieuwe uiterste termijnen voor de modernisering opgelegd. De eerste deadline - voor liften in dienst gesteld na 1 april 1984 - verstreek eind 2014. Tegen 31 december van dit jaar moeten ook de liften die tussen 1958 en 1984 in dienst werden genomen, gemoderniseerd zijn. Liften daterend voor 1958 hebben nog tijd tot eind 2022.

Naleving

De FOD Economie controleert de naleving van het moderniseringsbesluit maar ook de andere verlichtingen zoals de verplichting tot periodiek onderhoud en periodieke controle. Bij overtredingen kunnen zware geldboetes worden opgelegd. De FOD Economie kan onveilige liften ook verzegelen. Wie de zegels verbreekt, wordt verwezen naar de strafrechtbank. Overigens zal de EDTC (externe dienst voor technische controle) snel besluiten dat de lift niet meer mag worden gebruikt. De syndicus geeft best onmiddellijk gevolg aan een dergelijk besluit.

Aansprakelijkheid syndicus

Alle rentmeesters en syndici doen er goed aan om na te zien dat alle liften die ze in beheer hebben tijdig gemoderniseerd zullen zijn. Bij een ernstig ongeval met een lift wordt onderzocht wie aansprakelijk is. De syndicus en de rentmeester zullen als eerste worden aangesproken. Waarom was deze lift niet in orde?

De syndicus die geen initiatief heeft genomen om de modernisering van de liften tijdig te agenderen op de algemene vergadering van de VME loopt het grootste risico om (mede) aansprakelijk te worden gesteld voor een ongeval. Maar zelfs de syndicus die de modernisering van de liften tijdig heeft geagendeerd op de algemene vergadering, maar heeft moeten vaststellen dat er geen voldoende meerderheid was, zal zich daar best niet zomaar bij neerleggen. In dat geval stappen de mede-eigenaars die wel wensen te moderniseren best naar de vrederechter met de vraag om de negatieve beslissing van de algemene vergadering af te wijzen en derhalve de modernisering bij vonnis op te leggen. Nadeel is dat deze procedure mogelijk veel geld zal kosten, maar dat de lift ondanks de vele kosten nog altijd niet gemoderniseerd zal zijn. 

Geen overbodige luxe

Het dodelijk ongeval in Gent heeft nog eens aangetoond dat, alhoewel ongevallen met liften weinig voorkomen, er toch ernstige ongevallen kunnen gebeuren. De liften moderniseren en een kooideur of lichtgordijn plaatsen is geen overbodige luxe, maar een noodzakelijke veiligheidsvoorziening. Meer info over de modernisering van de liften vind je alvast op CIBweb.be en op de website van de FOD Economie.

Share: