Beschermd erfgoed

Teaser: 

In Vlaanderen kunnen waardevolle monumenten en stads- en dorpsgezichten worden beschermd.

Description: 

Wat de monumenten betreft, gaat het niet enkel om grote gebouwen zoals kastelen, kloosters, kerken, enz. Ook woningen voor burgerij en arbeiders, boerderijtjes, parken en tuinen, ... kunnen beschermd erfgoed zijn. Wie een onroerend goed koopt dat als beschermd erfgoed is erkend, moet dit erfgoed in stand houden.

More Info: 
  • Het nadeel is dat de bescherming als monument heel wat beperkingen met zich meebrengt. Zo ben je verplicht het goed in goede staat te onderhouden en te behouden, en het niet te ontsieren, te beschadigen of te vernielen. Dit is de onderhouds- en instandhoudingsplicht. Voor sommige werken heb je een schriftelijke toelating van het Agentschap Onroerend Erfgoed of stedenbouwkundige vergunning nodig.
  • Het voordeel is dat je van de overheid financiële tegemoetkomingen kan krijgen als hulp bij de instandhouding en het onderhoud van het beschermd onroerend goed, zoals een erfgoedpremie (voorheen restauratiepremie) of een onderzoekspremie.

Bij de tekoop- of de tehuurstelling (voor meer dan 9 jaar) van beschermde panden zal het beschermde karakter van het goed, alsook de rechtsgevolgen die aan die bescherming verbonden zijn, in de publiciteit moeten worden vermeld. 

Bij de verkoop moet in de onderhandse verkoopovereenkomst duidelijk worden vermeld dat het om beschermd erfgoed gaat.

Dit doet de vastgoedmakelaar voor je: 

De vastgoedmakelaar gaat na of de woning die je wil kopen als beschermd erfgoed is erkend.