Registratiebelasting

Teaser: 

Belasting op de registratie van documenten zoals notariële akten.

Description: 

Bepaalde akten of geschriften moeten wegens hun aard, hun voorwerp of een later feit verplicht worden geregistreerd. Zo bestaat er o.a. registratieverplichting voor de akten waarbij de eigendom of het vruchtgebruik van in België gelegen onroerende goederen wordt overgedragen.

More Info: 

Oorspronkelijk waren de registratierechten federale belastingen.  Sinds 1 januari 2002 zijn vier types registratierechten volwaardige gewestelijke belastingen. De gewesten hadden sindsdien de bevoegdheid  om het tarief, de belastbare grondslag en de vrijstellingen te bepalen, maar de inning van de registratierechten gebeurde tot 31/12/2014 nog door de Federale Overheid.

Vanaf 01/01/2015 int de Vlaamse Belastingdienst volgende registratierechten zelf, onder de verzamelterm "registratiebelastingen”:

  • het verkooprecht bij verkoop van onroerend goed in Vlaanderen;
  • het hypotheekrecht bij vestiging van een hypotheek op onroerend goed in Vlaanderen;
  • het verdeelrecht bij verdeling van onroerende goederen in Vlaanderen;
  • de schenkbelasting bij schenkingen onder de levenden van roerende of onroerende goederen in Vlaanderen.

De vier  opgesomde registratiebelastingen zijn evenredige rechten: ze worden procentueel berekend op de heffingsgrondslag.

Voorbeeld:

Het algemeen verkooprecht bedraagt 10%. U koopt een woning voor een bedrag van 250.000 euro. De te betalen registratiebelastingen bedragen 25.000 euro (250.000 x 10%). Als de woning een verkoopwaarde had van 300.000 euro zouden de verkooprechten 30.000 euro (300.000 x 10%) bedragen.

Andere registratierechten, zoals deze die verschuldigd zijn bij de registratie van huurcontracten, worden nog steeds op federaal niveau vastgesteld en geïnd.