Verborgen gebrek

Teaser: 

Gebrek dat de koper ontdekt na aankoop van de woning en dat bij de aankoop niet zichtbaar was

Description: 

Soms gebeurt het dat de koper na aankoop van een woning bepaalde gebreken ontdekt die verborgen waren bij aankoop. Vraag is of hij hiervoor de verkoper verantwoordelijk kan stellen?

Overeenkomstig artikel 1642 van het Burgerlijk Wetboek moet de verkoper enkel instaan voor de verborgen gebreken en niet voor de zichtbare gebreken. Artikel 1641 Burgerlijk Wetboek specifieert dit nog verder en bepaalt dat de verkoper enkel moet instaan voor de verborgen gebreken die het goed ongeschikt maken voor het gebruik waartoe men het bestemt, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper de zaak niet of slechts voor een lagere prijs zou gekocht hebben als hij de gebreken had gekend.

De wet laat de verkoper toe om een exoneratiebeding op te nemen in de onderhandse overeenkomst waardoor de verkoper wordt vrijgesteld van zijn vrijwaringsverplichting, maar deze clausule zal geen uitwerking hebben als de verkoper te kwader trouw was en hij dus van het gebrek afwist.

More Info: 

Indien er een exoneratiebeding in de compromis werd opgenomen kan de koper een schadevergoeding in rechte afdwingen indien hij aantoont dat hij door het verborgen gebrek schade heeft opgelopen, indien hij snel handelt en wanneer hij de kwade trouw van de verkoper kan aantonen. De verkoper moet dus weet hebben gehad van de aanwezigheid van het gebrek in kwestie.

De koper kan in dit geval ook eisen dat de verkoper de woning terugneemt en de prijs terugbetaalt ofwel kan hij ervoor kiezen om de woning te behouden, mits terugbetaling van een deel van de aankoopprijs.

In geval dat er dergelijke gebreken of ernstige gebreken (die de stevigheid of de stabiliteit van de constructie in gevaar brengen) worden ontdekt, dan zijn de architect en bouwonderneming gebonden aan een speciale verplichting tot schadeloosstelling.