Zonevreemde woning

Teaser: 

Een woning is zonevreemd als ze volgens het geldende plan niet in de juiste bestemming ligt

Description: 

Een woning is zonevreemd wanneer ze in een gebied ligt dat niet als woongebied is vastgelegd in het gewestplan of in een bijzonder of algemeen plan van aanleg, of dat geen woonbestemming heeft volgens een goedgekeurde en niet-vervallen verkaveling.

More Info: 

Zonevreemd betekent dus niet hetzelfde als illegaal. Een gebouw kan perfect vergund (legaal) zijn en toch zonevreemd zijn, bijvoorbeeld een woonhuis in een landbouwgebied.

In Vlaanderen genieten eigenaars van zonevreemde woningen een aantal basisrechten. Aan woningen die niet in recreatiegebied of in ruimtelijk kwetsbare gebieden liggen mag je zonder vergunning kleine werkzaamheden uitvoeren die vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht, evenals onderhouds- en instandhoudingswerkzaamheden die geen betrekking hebben op de stabiliteit. Voor onderhouds- en instandhoudingswerkzaamheden die wel betrekking hebben op de stabiliteit is een stedenbouwkundige vergunning vereist en gelden bijkomende voorwaarden.