Bijzondere informatieplicht (VCRO)

Cover: 
Teaser: 

De stedenbouwkundige status van een onroerend goed bepaalt in grote mate de waarde van het goed. Werd er gebouwd zonder of in strijd met de vergunning, dan vormt het daardoor ontstane wederrechtelijk karakter van het goed een verborgen gebrek, waarover de kandidaat-huurder of kandidaat-koper nadrukkelijk en volledig dient te worden ingelicht, en dat vooraleer hij zich contractueel verbindt. Helaas blijkt uit de praktijk dat de verhuurder of verkoper in sommige gevallen het illegaal karakter van het onroerend goed verzwijgt, waardoor de huurder of koper niet of maar zeer laattijdig over dit verborgen gebrek wordt ingelicht. 

De kandidaat-huurder of kandidaat-koper moet zich vooraf een duidelijk beeld kunnen schetsen van de stedenbouwkundige situatie van het desbetreffende onroerend goed. Met het oog op een betere bescherming werden er in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) een aantal informatieverplichtingen opgenomen bij de verkoop/verhuur (> 9 jaar) van het onroerend goed. Deze informatieplicht rust (o.a.) op de vastgoedmakelaar die publiciteit voert voor het te verhuren of te verkopen goed en die mogelijks de verhuurovereenkomst opmaakt.

 

Verder lezen?