Dossiers

Vanaf 1 januari 2015 geldt één overkoepelende regelgeving voor monumenten, stads- en dorpsgezichten, landschappen en archeologie: met name het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (onroerenderfgoeddecreet).

In dit dossier vind je syntheses terug van de voornaamste beleidsdocumenten die door de Vlaamse en federale regeringen worden opgesteld en gepubliceerd.

Dit dossier bevat een aantal nota's en toelichting rond de belangrijkste cijfers en datareeksen die gebruikt worden om evoluties op de vastgoedmarkt te identificeren. Het betreft o.m.

De Confederatie van Immoberoepen (CIB Vlaanderen) heeft een aantal aanbevelingen klaar die het huidige versnipperde beleid rond immoborden in goede banen moet leiden. Daarbij zal o.m.

Het energiepresatiecertificaat (EPC) is een bijkomend basisdocument bij de verkoop en verhuur van een onroerend goed.

De inhoud van de bemiddelingsopdracht van de vastgoedmakelaar, afgesloten met een consument, is grotendeels dwingend vastgelegd via het Koninklijk Besluit van 12 januari 2007 betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenk

De stedenbouwkundige status van een onroerend goed bepaalt in grote mate de waarde van het goed.

In 1993 beoogde de antiwitwaswet preventieve maatregelen te installeren ten aanzien van ondernemingen en personen die een financieel beroep uitoefenen.

Pagina's