Fiscaal misbruik in het kader van de registratie- en erfbelasting: vaart de Vlaamse belastingdienst een eigen koers?

De Vlaamse overheid heeft de regelgeving inzake successie- en registratierechten toegevoegd aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF). Sinds 1 januari 2015 heeft het Vlaams Gewest immers de ‘dienst registratie- en successierechten’ overgenomen van de Federale Overheidsdienst Financiën. Net zoals de federale wetgeving voorheen antimisbruikbepalingen bevatte, voorziet artikel 3.17.0.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit in een antimisbruikbepaling voor alle Vlaamse belastingen. Over de toepassing van de antimisbruikbepaling verscheen op 23 december 2014 de omzendbrief 2014/2 (BS 23 01 2015), die met ingang van 1 januari 2015 de circulaire nr. 5/2013 van 10 april 2013 van de FOD Financiën vervangt.

Antwoord: 

Verder lezen?