Aftrek beroepskosten niet meer gelieerd aan statutair doel vennootschap

14 augustus 2015
Teaser: 

Vennootschappen mogen voortaan beroepskosten inbrengen die niets te maken hebben met hun activiteit. Dit als gevolg van enkele onverwachte arresten van het Hof van Cassatie over fiscaal aftrekbare beroepskosten. Tot voor kort waren kosten voor een vennootschap pas aftrekbaar indien deze kosten gelieerd waren aan het statutair vastgelegde maatschappelijk doel. Deze theorie wordt nu naar de prullenmand verwezen.

Het Hof van Cassatie heeft zich in drie arresten daterend van 12 juni 2015 uitgesproken over de aftrekbaarheid van bepaalde beroepskosten. Verrassend is dat het Hof bij deze uitspraken zelf aangeeft dat met de arresten een vrij radicale wending wordt genomen in de heersende rechtspraak en de interpretatie van de fiscale wetgeving.

De gevestigde jurisprudentie luidde dat kosten voor een vennootschap pas aftrekbaar zijn indien deze kosten gelieerd zijn aan het statutair vastgelegde maatschappelijk doel van de vennootschap of met de werkelijke activiteiten. Die theorie wordt nu naar de prullenmand verwezen.

Het Hof stelt letterlijk: “De omstandigheden dat tussen een verrichting van een vennootschap en haar statutair doel geen verband bestaat en dat een verrichting uitsluitend werd gesteld met het oog op een belastingvoordeel, sluiten bijgevolg niet uit dat de inkomsten en opbrengsten die het resultaat zijn van deze verrichting als bedrijfsinkomsten worden aangemerkt.

Het Hof verduidelijkt dus expliciet dat het niet uitmaakt of een verrichting uitsluitend werd gesteld in het kader van fiscale optimalisatie: zelfs kosten die louter worden gemaakt om een belastingvoordeel te verkrijgen zijn fiscaal aftrekbaar. 

Verregaande consequenties

Zodoende kunnen de arresten verregaande consequenties hebben. In de pers werd bijvoorbeeld verwezen naar de mogelijkheid om kosten af te trekken voor een flat aan de kust die dienst doet als buitenverblijf. Het feit dat het buitenverblijf en de daaraan verbonden kosten niets uit te staan hebben met het doel van de vennootschap doet daarbij niets ter zake.

Vooral voor actieve vennootschappen

Dit alles hoeft echter niet te impliceren dat de fiscus totaal weerloos is om kosten te verwerpen. De wet voorziet dat overdreven kosten geweerd kunnen worden. Daarnaast blijft het een risico om te pogen kosten af te trekken wanneer de vennootschap louter passief is. De arresten hebben bijgevolg vooral een impact voor actieve vennootschappen met een onroerend goed in eigendom, dat voor private doeleinden (bvb. door de zaakvoerder) wordt aangewend.

Tenslotte blijft de intentionaliteitsvereiste overeind: de kosten moeten nog steeds zijn gemaakt met als doel belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden. In geval de kosten werden gemaakt in functie van een bezoldiging aan de zaakvoerder zal de fiscus de aftrek desgevallend nog kunnen aanvechten wanneer niet duidelijk is dat er daadwerkelijk prestaties zijn verricht die aan de bezoldiging beantwoorden en die tot doel hebben inkomsten te verwerven of te behouden. De zaakvoerder van een vennootschap die van de nieuwe evolutie in de rechtspraak gebruik wenst te maken doet er dus best aan enige terughoudendheid in te bouwen.

Share: