Borgstelling bij huur: wat je zeker moet weten

08 maart 2016
Teaser: 

Stel, je opdrachtgever-verhuurder wil zijn appartement verhuren aan een jong koppel waarvan de man nog studeert en zijn vriendin sinds kort aan het werk is.  De vader van de student heeft aangeboden zich borg te stellen. Als vastgoedmakelaar moet je in deze situatie een aantal zaken in het achterhoofd houden. Een eenvoudige clausule in een huurovereenkomst over borgstelling zal in bepaalde gevallen niet volstaan.

Borgstelling is een overeenkomst waarbij een derde, de borg of borgsteller, zich tegenover de schuldeiser verbindt tot betaling van de schuld van diens schuldenaar, voor het geval die daar zelf niet in slaagt.

Gemeenrechtelijke borgstelling

De gemeenrechtelijke borgstelling is een vormvrije overeenkomst: het burgerlijk wetboek schrijft geen specifieke vormvoorschriften voor. 

Kosteloze borgstelling

Voor de belangeloze, ‘kosteloze’ borgstelling gelden echter bijzondere regels. De wet op de kosteloze borgstelling van 3 juni 2007 is van kracht sinds 1 december 2007.  De wetgever wou een betere bescherming geven aan de natuurlijke persoon die zich kosteloos borg stelt om louter emotionele / belangeloze redenen. 

Artikel 2043bis B.W. omschrijft het toepassingsgebied van de wet op de kosteloze borgstelling.

  1. De wet is enkel van toepassing als het gaat om een borgstelling door een natuurlijke persoon.
  2. Het moet gaan om een ‘kosteloze’ borgstelling, dit wil zeggen dat de borg geen enkel economisch voordeel mag hebben door zich borg te stellen, zowel rechtstreeks als indirect.
  3. De verhuurder moet beroepsmatig verhuren.

Indien de wet op de kosteloze borgstelling van toepassing is, zullen bepaalde vormvoorschriften nageleefd moeten worden:

  1. de kosteloze borgtocht moet het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke, van de hoofdovereenkomst onderscheiden, schriftelijke overeenkomst. 
  2. In de borgstellingsovereenkomst moet de borgsteller eigenhandig volgende clausule schrijven:

“Door me borg te stellen voor ................... voor de som beperkt tot ............... (in cijfers) als dekking van de betaling van de hoofdsom en interesten voor een duur van .................. verbind ik me ertoe aan de schuldeiser van .................... de verschuldigde sommen terug te betalen op mijn goederen en inkomsten, en in de mate dat, ............. er niet zelf aan heeft voldaan.”

Meer informatie over de figuur van de borgstelling (zoals o.a. het onderscheid tussen gewone borgstelling en solidaire borgstelling, de bijzondere voorzorgsmaatregel indien een gehuwde natuurlijke persoon zich borg stelt en de sancties indien de bepalingen van de kosteloze borgstelling niet worden nageleefd) alsook over de inhoudelijke gevolgen van de toepasselijkheid van de wet op de kosteloze borgstelling, kan je als CIB-vastgoedmakelaar terugvinden in de syllabus ‘Samenstellen van een stevig verhuurdossier’.

Share: