De negatieve index bij een handelshuur

12 januari 2015
Teaser: 

Kan de huurder bij een handelshuur een verlaging van de huurprijs bekomen als gevolg van een negatieve index? In tegenstelling tot de woninghuurwet zegt de handelshuurwet niets over de indexering. Weet dan ook dat in dit geval de verhuurder vrij is om in het contract bepalingen op te nemen die een negatieve indexering op verzoek van de huurder verbieden.

Indexering bij woninghuur
Artikel 6 van de woninghuurwet bepaalt uitdrukkelijk dat de aanpassing van de huurprijs aan de kosten van levensonderhoud slechts plaatsvindt op schriftelijk verzoek van de belanghebbende partij. In geval van een negatieve index, moet de huurder bij een woninghuur als belanghebbende partij worden beschouwd. Hij of zij kan dan een vermindering van de huurprijs bekomen door een schriftelijk verzoek  te richten aan de verhuurder.

Indexering bij handelshuur
De handelshuurwet daarentegen bepaalt niets over de indexering, waardoor je moet teruggrijpen naar de artikelen van het Burgerlijk Wetboek (gemeen huurrecht). Indien de huurprijs wordt aangepast aan de evolutie van de kosten van levensonderhoud, speelt artikel 1728 bis BW. Dit artikel bevat evenwel slechts het indexeringsmechanisme zelf en spreekt zich niet uit over de partij die de toepassing van de index kan vorderen.

Contractuele vrijheid bij handelshuur
Bij gebrek aan wettelijke bepalingen hieromtrent, moet worden aangenomen dat het principe van de contractuele vrijheid speelt. In dit geval zal de huurder dus moeten teruggrijpen naar het handelshuurcontract zelf. Bepaalt het contract dat de verhuurder de toepassing van de indexering kan vorderen en wordt niets bepaald m.b.t. de huurder, dan moet worden aangenomen dat de mogelijkheid tot indexering is voorbehouden voor de verhuurder. Hetzelfde geldt uiteraard indien een uitdrukkelijk verbod is opgenomen voor de huurder om een (negatieve) indexering van de huurprijs door te voeren.

Bepaalt het contract daarentegen dat de indexering kan worden doorgevoerd op verzoek van iedere belanghebbende partij, dan kan de huurder wel de toepassing van de negatieve index vorderen. Dat laatste geldt ook indien het contract bepaalt dat de indexering automatisch plaatsvindt (in zoverre er in de clausule m.b.t. de indexering geen verwijzing naar de verhuurder wordt gemaakt). 

Voor info over andere huurkwesties kan je als CIB-vastgoedmakelaar steeds terecht in de syllabus 'Samenstellen van een stevig verhuurdossier' op CIBweb.be. 

Share: