Geen stedenbouwkundige vergunning meer nodig voor deze handelingen

26 september 2016
Teaser: 

De Vlaamse regering heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd aan de lijst van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning noodzakelijk is (vanaf 23 februari 2017: geen omgevingsvergunning). De wijzigingen treden op 29 september in werking.

Handelingen in, aan en bij woningen

Een aantal handelingen worden toegevoegd aan de lijst. Zo is de plaatsing van een toegangspoort met een maximale hoogte van 2m voortaan niet langer vergunningsplichtig. Hetzelfde geldt voor de plaatsing van gebruikelijke constructies zoals ventilatiebuizen, airco’s, schoorsteenpijpen, dakgoten en hemelwaterafvoerbuizen, op voorwaarde dat deze niet meer dan 3 meter boven de nok van het dak uitsteken.

Voor het installeren van elektrische laadpalen is niet langer een vergunning noodzakelijk. Een laatste toevoeging omvat de plaatsing van boven- of ondergrondse houders voor de selectieve verzameling en ophaling van afval, zoals glasbollen, kledingcontainers, etcetera. Voorwaarde is wel dat de gezamenlijke oppervlakte van deze constructies voor de verzameling van afval kleiner moet zijn dan 10m².

De voorwaarden voor de toepassing van de vrijstelling van de vergunningsplicht worden licht gewijzigd. Voor bepaalde tuinwerken wordt niet langer een onderscheid gemaakt naargelang deze binnen een straal van 30m bij de woning zijn gesitueerd of niet: het plaatsen van kleine open of gesloten afsluitingen, kleine tuinconstructies en elektrische laadpalen kan altijd zonder vergunning, ongeacht de afstand tot de woning. Voor de andere in principe vrijgestelde constructies blijft echter gelden dat deze vergunningsplichtig zijn indien ze verder dan 30 meter van de woning worden opgetrokken.

Handelingen in, aan en bij andere gebouwen dan woningen

Ook voor niet-residentiële gebouwen geldt dat toegangspoorten tot 2 meter hoog voortaan zonder vergunning kunnen worden opgetrokken. Hetzelfde geldt voor kleine tuinconstructies (cfr. brievenbus), gebruikelijke constructies (dakgoten, etc.), elektrische laadpalen en dergelijke. Bijkomend is voortaan geen vergunning vereist voor de voorlopige opslag van afvalstoffen op hun plaats van productie, als dit gebeurt in functie van een georganiseerde regelmatige afvoer van de afvalstoffen. De voorwaarde op vlak van de plaatsing van glasbollen, kledingcontainers en dergelijke bij niet-residentiële gebouwen luidt dat de totale oppervlakte van deze constructies beperkt moet zijn tot 20m².

Inzake de voorwaarden worden dezelfde aanpassingen aangebracht als bij handelingen in, aan en bij woningen.

Overige wijzigingen

Het Besluit van de Vlaamse regering bevat verder heel wat wijzigingen rond de vergunningsplichtigheid van constructies, andere dan in, aan of bij gebouwen, in industriegebied. Doel van het Besluit is immers om een aantal versoepelingen aan te brengen voor stedenbouwkundige handelingen uitgevoerd in zeehavengebied. Verder worden een aantal agrarische constructies, zoals het aanleggen van een dam van plantaardig materiaal naast een erosiegevoelig perceel, aan de lijst van vrijgestelde handelingen toegevoegd.

Inwerkingtreding

Het wijzigingsbesluit zal op 29 september 2016 in werking treden.

Het volledige besluit, met duiding van de wijzigingen, kan je hier terugvinden.

Share: