KBO-registratie syndicus: zo ziet het kostenplaatje bij een wijziging eruit

29 augustus 2017
Teaser: 

Sinds 1 april 2017 moet elke VME de benoeming/aanstelling van zijn syndicus in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) registreren. Naast een aanvraag tot inschrijving moet tevens elke wijziging of doorhaling van de gegevens worden meegedeeld aan het ondernemingsloket. Maar hoe zit het in dat geval met het kostenplaatje?

Aanvraag tot inschrijving
De vereniging van mede-eigenaars of haar syndicus moeten een aanvraag tot inschrijving indienen bij een ondernemingsloket naar keuze en dit ten laatste op de werkdag voorafgaand aan de dag waarop de opdracht van de syndicus een aanvang neemt. Uitzondering hierop is het geval waarin de beslissing tot aanstelling of benoeming minder dan acht werkdagen werd genomen voor de dag waarop zijn opdracht aanvangt. In dit laatste geval moet de inschrijving gebeuren binnen acht werkdagen na het nemen van de beslissing tot aanstelling of benoeming.

Wijziging of doorhaling
Naast een aanvraag tot inschrijving moet tevens elke wijziging of doorhaling van de gegevens worden meegedeeld aan het ondernemingsloket naar keuze met aanduiding van de datum waarop de wijziging of doorhaling in voege treedt. De mededeling dient te gebeuren volgens dezelfde procedure als bij de aanvraag van een inschrijving.

Kostenplaatje
Voor elke aanvraag, wijziging of doorhaling dient een inschrijvingsrecht van 87 euro (kostprijs 2018) door de VME te worden betaald. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

De inschrijving moet gewijzigd worden telkens als het statuut van de syndicus verandert. Als er een nieuwe syndicus wordt aangesteld of benoemd dan moeten de gegevens van de uittredende syndicus worden doorgehaald. Indien de melding van doorhaling van de uittredende syndicus en aanstelling van de nieuwe syndicus in één beweging gebeurt, dan bepaalt art.2 §2 van het “KB van 28 mei 2003 tot vaststelling van het bedrag van inschrijvingsrecht in de KBO“ dat maar één aanrekening mag gebeuren, met name 87 euro. Indien de melding van de doorhaling van de uittredende syndicus in KBO volledig los gebeurt van de inschrijving van de nieuwe syndicus dan is een dubbele aanrekening wel een feit, met name 87 euro voor de doorhaling en 87 euro voor de nieuwe inschrijving.

Hernieuwing mandaat
De hernieuwing van het mandaat van de syndicus wordt niet beschouwd als een wijziging die moet worden meegedeeld aan het ondernemingsloket.

Om de KBO-registratie van syndici vlot te laten verlopen, ontwikkelde CIB Vlaanderen een handige online tool die de toepasselijke naam 'KBO VME' meekreeg. Je kan de tool raadplegen via CIBweb.be of vastgoedloket.be.

Share: