Klein beschrijf: VLABEL neemt standpunt in rond moderne gezinsvormen

17 oktober 2017
Teaser: 

Aan de toepassing van het klein beschrijf zijn diverse voorwaarden verbonden. De bekendste is zonder twijfel de grens van €745 niet-geïndexeerd kadastraal inkomen voor woningen. Bij de bepaling van het maximale KI wordt rekening gehouden met de kinderlast. Meer bepaald wordt het bedrag in stappen van €100 verhoogd naarmate de kopers meer kinderen hebben. Hoe moet deze verhoging op basis van de kinderlast echter worden toegepast bij moderne gezinsvormen? De Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) heeft zich hier recent over uitgesproken.

Hoedanigheid verkrijger
Aan de toepassing van het klein beschrijf zijn diverse voorwaarden verbonden, waaronder in art. 2.9.4.2.1, §2, 6° rond de hoedanigheid van de verkrijger. Het moet immers gaan om ene natuurlijke persoon die zijn wettelijke verblijfplaats heeft binnen de Europese Economische Ruimte. Een vennootschap of een andere rechtspersoon kan het klein beschrijf dus niet inroepen. Wat echter bij een aankoop in onverdeeldheid door een natuurlijke persoon en een vennootschap? In een standpunt daterend van januari 2017 heeft VLABEL hierin duidelijkheid gebracht. De natuurlijke persoon kan voor zijn deel de toepassing van het klein beschrijf bekomen, voor zover aan alle andere voorwaarden is voldaan. Dat geldt niet voor de rechtspersoon.

Standpunt nr. 17005 dd. 23 januari 2017

Verhoging kinderlast
De bekendste voorwaarde verbonden aan het klein beschrijf is zonder twijfel de grens van €745 niet-geïndexeerd kadastraal inkomen. Deze grens geldt voor woningen; voor bouwgrond is de key number €323 niet-geïndexeerd KI. Indien het een woning betreft, wordt bij de bepaling van het maximale KI rekening gehouden met de kinderlast. Meer bepaald wordt het bedrag in stappen van €100 verhoogd naarmate de kopers meer kinderen hebben.Hoe moet deze verhoging op basis van de kinderlast echter worden toegepast bij moderne gezinsvormen? Hierover heeft VLABEL zich in 2017 uitgesproken.

Uit het standpunt blijkt dat bij een nieuw samengesteld gezin met gehuwden de situatie van beide echtgenoten samen wordt bekeken. Dat betekent dat de totale kinderlast van het gezin in rekening wordt gebracht. Hetzelfde geldt ook voor feitelijk samenwonende partners. Ook dan maken, in fiscale termen, de kinderen van de ene partner deel uit van het feitelijk gezin van de andere partner.

Standpunt nr. 17008 dd. 6 februari 2017

Nuttig in deze materie is ook om te herinneren aan een standpunt uit 2015 betreffende co-ouderschap. In dat geval stelt VLABEL dat beide ouders over de nodige ruimte voor de kinderen moeten beschikken. Dus kunnen beide ouders genieten van de verhoging voor kinderlast van het kadastraal inkomen in geval van verkrijging van een woning aan klein beschrijf.

 Standpunt nr. 15083 dd. 26 mei 2015

Share: