Nieuw vanaf 1 april: verplichte KBO-registratie syndicus

27 maart 2017
Teaser: 

Op vrijdag 24 maart 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit tot inschrijving van de syndicus in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Vanaf 1 april moet elke VME zijn syndicus laten registreren in de Kruispuntbank van Ondernemingen, ongeacht of het om een professionele syndicus of om een mede-eigenaar gaat die voor de taak van syndicus werd aangesteld.

Meer transparantie

Om de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken, heeft de wetgever in de wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 gesleuteld aan de modaliteiten inzake de bekendmaking van de aanstelling of de benoeming van de syndicus.                                                                                                                 

In het artikel 577-8,§2/1 van de wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 wordt voorzien in een oplossing, met name de inschrijving van de syndicus in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Het was nog wachten op het Koninklijk Besluit waarin de modaliteiten worden vastgesteld.

Identiteit syndicus opnemen

In beginsel moet elke vereniging van mede-eigenaars zijn ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Die inschrijving bevat bepaalde gegevens. Het doel van dit Koninklijk Besluit is er bijkomende informatie in op te nemen, met name de identiteit van de syndicus die de vereniging van mede-eigenaars beheert.

De vereniging van mede-eigenaars of haar syndicus moeten een aanvraag tot inschrijving indienen bij een ondernemingsloket naar keuze en dit ten laatste op de werkdag voorafgaand aan de dag waarop de opdracht van de syndicus een aanvang neemt. Uitzondering hierop is het geval waarin de beslissing tot aanstelling of benoeming minder dan acht werkdagen werd genomen voor de dag waarop zijn opdracht aanvangt. In dit laatste geval moet de inschrijving gebeuren binnen acht werkdagen na het nemen van de beslissing tot aanstelling of benoeming.

Naast een aanvraag tot inschrijving moet tevens elke wijziging of doorhaling van de gegevens worden meegedeeld aan het ondernemingsloket naar keuze met aanduiding van de datum waarop de wijziging of doorhaling in voege treedt. De mededeling dient te gebeuren volgens dezelfde procedure als bij de aanvraag van een inschrijving.

Aanvraag tot inschrijving

De aanvraag tot inschrijving moet de volgende gegevens bevatten:

  • het ondernemingsnummer van de vereniging van mede-eigenaars.
  • een uittreksel uit de akte van aanstelling of benoeming. Dit uittreksel bevat de gegevens vermeld in artikel 577-8, §2, tweede lid, eerste zin van het Burgerlijk wetboek (datum van aanstelling/benoeming – naam – voornaam – beroep – woonplaats van de syndicus, indien een rechtspersoon: de rechtsvorm–naam – maatschappelijke zetel – ondernemingsnummer).
  • het rijksregisternummer of het identificatienummer in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van de syndicus indien het om een natuurlijk persoon gaat of indien het om een vennootschap gaat; het ondernemingsnummer en desgevallend het rijkregisternummer of het identificatienummer in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van een vertegenwoordiger die gerechtigd is de activiteiten van syndicus in het kader van de vennootschap uit te oefenen.

Indien geen rijksregisternummer of identificatienummer in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voorhanden is, kan het ondernemingsloket alle gegevens en documenten opvragen die nodig zijn voor de eenduidige identificatie van de betrokken natuurlijke persoon.

Voor elke aanvraag tot inschrijving, wijziging of doorhaling is hetzelfde inschrijvingsrecht (85,5 euro) verschuldigd door de vereniging van mede-eigenaars.

Zoals reeds vermeld zal dit KB in werking treden op 1 april 2017. De verenigingen van mede-eigenaars, die ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen op de datum van inwerkingtreding van dit besluit, beschikken over een termijn van één jaar om te voldoen aan de verplichtingen opgelegd door dit KB, in casu tot 31 maart 2018.

Meer info

Share: