Nieuwe Brusselse woninghuurwet vanaf 1 januari

06 november 2017
Teaser: 

Op maandag 30 oktober werd de Brusselse Huurordonnantie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit is de eerste stap in de regionalisering van de federale huurwetgeving. Deze Ordonnantie breidt de vandaag reeds bestaande Brusselse Huisvestingscode verder uit. Nieuw is dat er specifieke regels van toepassing zullen zijn op elk huurcontract betreffende een woning, dus ook op studentenhuisvesting, tweede verblijven, … De enige uitzondering zijn de toeristische logies. De nieuwe regelgeving zal op 1 januari 2018 in werking treden.

De Ordonnantie tracht tegemoet te komen aan enkele specifieke noden van de Brusselse huurmarkt, door enkele nieuwe types huurovereenkomsten in te voeren, waaronder de studentenhuurovereenkomst, de renovatiehuurovereenkomst, de medehuurovereenkomst en het medehuurpact.

Glijdende huurvovereenkomst
Er wordt ook aandacht besteed aan personen in precaire situaties, waarvoor tot op heden geen specifieke regelgeving bestaat, door het invoeren van een glijdende huurovereenkomst. Dit betreft de situatie waarbij een rechtspersoon een huurcontract afsluit met de eigenaar, met de bedoeling dit onder te verhuren aan een persoon die zich in een precaire financiële situatie bevindt. Op het einde van de sociale begeleiding kan het huurcontract rechtstreeks worden overgedragen aan deze persoon (die zich niet langer in een precaire situatie bevindt).

Evenwicht huurders vs. verhuurders
De Brusselse regering stelt dat zij met de Ordonnantie een correct evenwicht tracht te voorzien tussen de belangen van de eigenaars-verhuurders en deze van de huurders, waarbij de bescherming van deze laatste behouden blijft. De rechten van de verhuurder worden beter beschermd wanneer de huurder overlijdt of wanneer hij tekortkomt aan diens huurdersverplichtingen. Anderzijds worden de rechten van de huurders versterkt, doordat de precontractuele informatieplicht in hoofde van de verhuurder wordt uitgebreid (o.a. het bestaan van individuele tellers moet meegedeeld worden), alsook door sancties te verbinden aan deze informatieplicht (o.a. de ontbinding van de huurovereenkomst, desgevallend met schadevergoeding).

Daarnaast zijn er nog allerhande nieuwigheden (o.a. omtrent werken die kunnen worden uitgevoerd om de energieprestatie van de woning te verbeteren, …), waarover we je nog uitgebreid zullen informeren. Ten slotte wordt ook aandacht besteed aan de strijd tegen discriminatie op de huurmarkt, waarbij onder meer bepaald wordt welke informatie de verhuurder mag opvragen en waarmee hij al dan niet rekening mag houden.

Share: