Strengere brandveiligheidsnormen voor nieuwe gebouwen en uitbreidingen van bestaande gebouwen

20 februari 2017
Teaser: 

Vanaf 1 april 2017 gelden er strengere basisnormen voor brandveiligheid van nieuwe gebouwen en uitbreidingen van bestaande gebouwen. De aanpassing is ingegeven door Europese regelgeving.

Het koninklijk besluit van 7 december 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, is op 18 januari 2017 verschenen in het Belgisch Staatsblad.

De wijzigingen in het KB hebben o.m.  betrekking op:

  • De toepassing van soepelere of strengere voorschriften van een recentere regelgeving bij bouwen of verbouwen. Normaal is de datum van de bouwaanvraag het referentiepunt om te weten aan welke wetgeving het gebouw moet voldoen, maar nu kan gekozen worden om aan recentere wetgeving te voldoen.
  • De overgangsperiode van bouwproducten om te voldoen aan de Europese normen (i.p.v. de Belgische normen) op vlak van brandweerstand en de reactie bij brand. Deze co-existentieperiode is voor bepaalde producten uitgebreid (retroactief in werking op 1 december 2016).
  • Het invoeren van nieuwe of aanpassen van bestaande definities in verband met brandveiligheid om het koninklijk besluit van 7 juli 1994 in overeenstemming te brengen met de bestaande  regelgeving ‘brandveiligheid op de arbeidsplaatsen’.
  • Het integreren van industriële en niet-industriële activiteiten in één gebouw. Doordat de verplichte compartimentering wegvalt voor kantoorgedeeltes tot 500 m2 wordt het eenvoudiger en goedkoper om kantoren te integreren in een industriegebouw.
  • De brandveiligheid van elektrische en hydraulische liften. Afhankelijk van de functie, werking, context… wordt verwezen naar bepaalde normen waaraan deze liften moeten voldoen. Deze bepalingen zijn enkel van toepassing op de functionaliteiten en uitrustingen van de liften en niet op de ruwbouw en ruimte waarin de lift geplaatst wordt (zie supra).

De grote meerderheid van de aanpassingen die worden ingevoerd door dit besluit, zijn versoepelingen, verduidelijkingen en bijkomende mogelijkheden voor de huidige bepalingen van het koninklijk besluit van 7 juli 1994. Voor de enkele aanpassingen die strenger zijn dan de huidige bepalingen, zijn deze bepalingen alleen maar van toepassing op de gebouwen waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend vanaf 1 april 2017 of werd voorzien in afwijkende bepalingen (zoals voor de liften).

Nieuwe voorschriften voor liften

De nieuwe voorschriften voor liften worden aangepast aan de stand van de techniek en de evolutie van de Europese normalisatie terzake. Dit belet dat deze technologische ontwikkeling verhinderd wordt.

Voor de liften bestemd voor de brandweerdiensten verwijst men op die manier voortaan naar de norm NBN EN 81- 72, die eenvormige bepalingen bevat voor brandweerliften, en de werking van de liften in geval van brand wordt aangepast aan de norm NBN EN 81-73. De bepalingen die voortaan van toepassing zijn op liften bestemd voor het evacueren van personen met beperkte mobiliteit, zijn ook in overeenstemming met het ontwerp van de norm FprEN 81-70: 2016.

Er dient opgemerkt te worden dat de strengere bepalingen met betrekking tot de werking van de liften in geval van brand, het lichtsignaal en de intercomsystemen van de liften bestemd voor het evacueren van personen met beperkte mobiliteit, ook van toepassing zijn op de na 31 maart 2017 ontworpen of gemoderniseerde liften in de gebouwen waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend vanaf 1 december 2012 en vóór 1 april 2017.

  • De door de bovenstaande bepalingen bedoelde ontworpen liften zijn de liften waarbij het denk- en ontwerpproces van de lift op 1 april 2017 nog niet zo vergevorderd was dat de bovenstaande bepalingen niet konden worden geïntegreerd zonder onoverkomelijke technische beperkingen te veroorzaken.
  • De door de bovenstaande bepalingen bedoelde gemoderniseerde liften zijn de liften waarvoor een risicoanalyse na 31 maart 2017 wordt uitgevoerd en waarvoor een modernisering noodzakelijk is, volgens het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van de liften.

De voormelde bepalingen betreffen uitsluitend de functionaliteiten en uitrustingen van de liften, en staan dus los van de ruwbouw en de ruimte waarin de lift zal worden geïnstalleerd. Men dient deze dus niet te laten afhangen van de datum van de bouwaanvraag van het gebouw.

Meer informatie:

Share: