NieuwsRSS

Er moeten bepaalde vermeldingen opgenomen worden in de te registreren akte of het te registreren geschrift, waaruit blijkt dat de koper beroep wenst te doen op het 7%-tarief en de rechtenvermindering.

12/03/2019

Artikel 2.9.4.2.11, §2, 2° bepaalt dat de koper er zich toe moet verbinden om binnen twee jaar na de datum van de authentieke aankoopakte zijn inschrijving te nemen in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister op het adres van de aangekochte woning.

12/03/2019

De bezitsvoorwaarde is één van de centrale pijlers van het stelsel rond het 7%-tarief voor gezinswoningen. Het is immers deze voorwaarde die beoogt te garanderen dat het gunsttarief wordt toegespitst op de aankoop van de enige woning. Dat is de reden waarom zo expliciet is vastgelegd dat de koper geen andere woning of bouwgrond in bezit mag hebben. Let wel, de bezitsvoorwaarde is enkel toegespitst op woningen en bouwgrond. Het bezit van een garage, een kantoorgebouw, opslagplaats, een stuk landbouwgrond, … zal niet verhinderend werken. De facto zal men hier wederom moeten kijken naar de definitie van ‘woning’ conform de VCF (cfr. supra) en alle navenante interpretaties, bijvoorbeeld omtrent het begrip ‘andere dan normale herstellings- en onderhoudswerken’.

12/03/2019

Ook hieromtrent is artikel 2.9.4.2.11 VCF formeel: het 7%-tarief kan enkel worden ingeroepen voor de aankoop van (gezins)woningen.

12/03/2019

De Vlaamse Codex Fiscaliteit stipuleert dat de koper alleen of samen met de andere kopers de geheelheid van de gezinswoning moet verwerven in volle eigendom. Transacties waarbij door de kopers alleen het vruchtgebruik of de blote eigendom verworven worden, vallen dus sowieso buiten het toepassingsgebied van het gunsttarief.

12/03/2019

Om voor het 7%-tarief in aanmerking te komen moet de verkrijging het rechtskarakter hebben van een zuivere aankoop.

12/03/2019

Art. 2.9.4.2.11 VCF bepaalt in §1 dat in afwijking van artikel 2.9.4.1.1 het verkooprecht 7 % bedraagt voor overeenkomsten houdende zuivere aankoop, waarbij door een of meer natuurlijke personen samen en gelijktijdig de geheelheid volle eigendom van een woning wordt verkregen om er hun hoofdverblijfplaats te vestigen.’. Om van het 7%-tarief te kunnen genieten moet de koper dus een natuurlijke persoon zijn. Wordt het vastgoed aangekocht door een vennootschap of een andere rechtspersoon, dan kan het 7%-tarief sowieso niet toegepast worden.

12/03/2019

Pagina's