Nieuw jaar, nieuwe regels

1. Wijzigingen voor de werkgevers en werknemers

De lonen in de sector (PC323) worden één keer per jaar aangepast aan de evolutie van de index. Op 1 januari 2015 moet dan ook een verhoging met 0,03% worden doorgevoerd. De indexsprong - waarvan voortdurend sprake in de media en die in sommige sectoren voor sociale onrust zorgde - is een maatregel voor de toekomst.

Ook op 1 januari 2015 is de bijdrage voor de 2de pensioenpijler - het aanvullend pensioen - verhoogd: van 2,5% naar 3%. De werkgever betaalt deze 3% via de RSZ-bijdragen. De werknemer van z’n kant zal daardoor, wanneer hij op pensioen gaat, een aanvullend pensioen ontvangen.

Meer informatie over zowel de indexaanpassing als het aanvullend pensioen voor de werknemers zijn te vinden op de website van het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector: www.sf323.be .

2. Vermeldingen over verzekeraar beroepsaansprakelijkheid en waarborg te wijzigen

Op heel wat documenten en briefpapier vermeldt de vastgoedmakelaar zijn verzekeraar voor de verplichte financiële waarborg. Voor alle vastgoedmakelaars die voor hun verzekeringsverplichting beroepsaansprakelijkheid en financiële waarborg zijn toegetreden tot de CIB polis, waarvoor CONCORDIA NV de verzekeringsmakelaar is, moeten vanaf 1 januari 2015 vermelden dat de verzekeringsmaatschappij AXA is.

Een mogelijke vermelding is “verzekeraar financiële waarborg: AXA polis 730.379.380”.

3. Nieuwe informatieplicht onroerend erfgoed

Nog iets nieuws: de informatieplicht inzake onroerend erfgoed. Sinds 1 januari worden alle erfgoedsoorten (monumenten, stads- en dorpsgezichten, landschappen, archeologie) in één overkoepelende regelgeving gevat, met name in het onroerend erfgoeddecreet. Dit decreet heeft belangrijke gevolgen voor de informatieplicht van de vastgoedmakelaar. Het bepaalt namelijk dat iedereen - zowel vastgoedmakelaar, notaris als particulier - die een vastgoedtransactie doet de koper moet inlichten over de erfgoedwaarde van het pand.

De informatieplicht geldt zowel voor beschermd erfgoed als voor geïnventariseerd erfgoed.

Beschermd erfgoed

Wat de categorie beschermd erfgoed betreft moet sowieso in de publiciteit vermeld worden dat het pand beschermd is. De vastgoedmakelaar moet dit doen als hij bemiddelt bij verkoop of bij een verhuring voor meer dan negen jaar. Maar eveneens bij de inbreng in een vennootschap, bij de overdracht van een erfpacht of opstalrecht, of bij een andere vorm van eigendomsoverdracht  

CIB Vlaanderen slaagde erin om naast heel wat andere amendementen, ook een amendement te laten goedkeuren waardoor in de publiciteit enkel de bescherming moest vermeld worden en niet de rechtgevolgen gezien dit praktisch gezien sowieso onuitvoerbaar is. Het amendement werd parlementair goedgekeurd, alleen hebben we helaas moeten vaststellen dat als gevolg van een legistieke slordigheid men in de eindtekst uiteindelijk vergeten is de rechtsgevolgen bij de publiciteit te schrappen.     

Maar niet alleen in de publiciteit moet vermeld worden dat het pand beschermd is, ook in de onderhandse akte (de verkoopovereenkomt) moet dit vermeld worden. Net zoals de rechtsgevolgen  die  aan  de  bescherming  verbonden  zijn moeten vermeld worden en dit door een verwijzing naar hoofdstuk 6 van het decreet en het beschermingsbesluit in de onderhandse akte op te nemen.

Geïnventariseerd erfgoed

Als het gaat om geïnventariseerd erfgoed, is echter geen informatieplicht voorzien in de publiciteitsfase. Wel dient de vastgoedmakelaar in de onderhandse akte (de verkoopovereenkomst) op te nemen dat het onroerend goed opgenomen is in één van de inventarissen, alsook de  rechtsgevolgen  die  aan  de  opname verbonden zijn. Dit laatste door een verwijzing naar hoofdstuk 4 van het decreet in de onderhandse akte op te nemen.

Online opzoekingen

Om na te gaan of er een beschermingsstatuut geldt, kunnen online opzoekingen gebeuren.

Op https://geo.onroerenderfgoed.be vindt u een geoportaal met alle beschikbare geografische informatie m.b.t. onroerend erfgoed.

4. Aangepaste modeldocumenten

Tot slot werden ook een reeks modelovereenkomsten aangepast: onder meer de verkoopovereenkomsten, het modeldocument met betrekking tot opstal en het modeldocument met betrekking tot erfpacht. Reden: voor Vlaanderen traden een aantal wijzigingen op het vlak van bodemsanering in werking. Zo werd onder meer de verplichte melding van de overdracht van een risicogrond aan OVAM afgeschaft en kan men in bepaalde gevallen terugvallen op een in het verleden uitgevoerd oriënterend bodemonderzoek (OBO). Daardoor is de uitvoering van een OBO niet meer altijd verplicht bij overdracht van een risicogrond.

Verder werden, zoals we reeds aanhaalden, de nodige aanpassingen gedaan met betrekking tot het Decreet Onroerend Erfgoed. Bovendien werd in alle verkoopovereenkomsten de clausule met betrekking tot de verzekering door overlijden bij ongeval aangepast conform de nieuwe polis. En tot slot werd in samenspraak met het notariaat ook een clausule met betrekking tot zonnepanelen en een clausule met betrekking tot publiciteitspanelen ingelast.

(Datum publicatie: 8 januari 2015)

Share: