Nog maar eens een nieuwe informatieverplichting

Op 1 maart 2015 treedt het decreet Complexe Projecten in werking. Het uitvoeringsbesluit verscheen in het Belgisch Staatsblad op 21 januari 2015. Het zal geen enkele vastgoedmakelaar verbazen dat ook dit decreet voorziet in een uitbreiding van de informatieplicht voor de vastgoedmakelaar.

Het decreet Complexe Projecten moet toelaten om bij grote bouwprojecten, waarbij ook een ruimtelijke herbestemming noodzakelijk is, het gehele vergunningstraject in één procedure te gieten en af te werken. De doelstelling van het nieuwe decreet is om administratieve vereenvoudiging en tijdswinst te creëren bij het vergunnen en realiseren van belangrijke investeringsprojecten.

Het nieuwe decreet is dus vooral van belang voor overheden, projectontwikkelaars en investeerders in belangrijke bouwprojecten. Maar ook de vastgoedmakelaar moet aandacht hebben voor de gevolgen van het nieuwe decreet. Dit omdat de stedenbouwkundige informatieplicht wordt uitgebreid.

Zowel in de verkoopovereenkomsten als in de authentieke akten (alsook in de huurovereenkomsten van meer dan negen jaar en de akten van erfpacht en opstal) moet zo bijkomend worden opgenomen of er een voorkooprecht in het kader van het decreet Complexe Projecten bestaat en of het onroerend goed het voorwerp uitmaakt van een voorkeursbesluit of een projectbesluit. 

Beide besluiten worden opgenomen in het plannenregister, het projectbesluit bijkomend ook in het vergunningenregister. De relevante informatie zal normaliter dan ook moeten opgenomen zijn in het stedenbouwkundig uittreksel.

Deze informatie moet net als de andere vastgoedinformatie opgenomen worden in de publiciteit en andere informatiedragers waarmee de vastgoedmakelaar de kandidaat-kopers informeert.

Belangrijke gevolgen

Het aantal projecten in het kader van het decreet Complexe Projecten zal wellicht beperkt blijven. Dit neemt echter niet weg dat een eventuele koper correct moet worden geïnformeerd indien het onroerend goed gelegen is in een zone waarop het decreet Complexe Projecten van toepassing is en over de gevolgen hiervan. De opname van een onroerend goed in een zone waarop het decreet Complexe Projecten van toepassing is kan belangrijke gevolgen hebben voor de waarde en de verkoopbaarheid van het onroerend goed.

Meer informatie over het decreet Complexe Projecten is te raadplegen op CIBweb.be.

Draagwijdte

Op 1 maart 2015 worden de modeldocumenten dus andermaal aangepast. Dit keer om ze in overeenstemming te brengen met het nieuwe decreet Complexe Projecten. De vastgoedmakelaars en hun medewerkers doen er zoals steeds goed aan om de wijzigingen goed te bekijken. Wanneer een verkoper of koper bij het ondertekenen van de verkoopovereenkomst nog wat toelichting vraagt, moet de vastgoedmakelaar correct kunnen antwoorden. Zeker als het gaat over de draagwijdte van sommige clausules, waaronder  dus vanaf 1 maart 2015, de clausules met betrekking tot het decreet Complexe Projecten.

Share: