Wat gebeurt er met de verkoop van een pand als de verkoper failliet gaat tussen de ondertekening van de compromis met de koper en het verlijden van de akte bij de notaris?

Als de verkoper failliet wordt verklaard, dan zal de rechtbank van koophandel een curator aanstellen. De curator kan door de koper niet verplicht worden om de verkoopovereenkomst uit te voeren.

 

Er zijn twee mogelijkheden:

1. De curator beslist dat de verkoop niet doorgaat

Als de koper al een voorschot zou betaald hebben, dan is de kans groot dat hij dit definitief kwijt is. De koper heeft weliswaar recht op de teruggave van het voorschot, maar zal hierbij rekening moeten houden met de andere schuldeisers van de failliete verkoper. Om het voorschot terug te krijgen, zal de koper een aangifte van schuldvordering moeten indienen bij de curator. De koper zal (een deel van) het voorschot enkel kunnen terugkrijgen indien blijkt dat er bij afsluiting van het faillissement nog iets te verdelen valt.

De compromis zal ook moeten ontbonden worden om te vermijden dat registratierechten moeten worden betaald. Samen met de curator kan een document van minnelijke ontbinding worden ondertekend of eventueel kan voor de rechtbank de gerechtelijke ontbinding van de compromis geëist worden. De minnelijke ontbinding of de dagvaarding voor de rechtbank moeten alleszins binnen het jaar na ondertekening van de compromis gebeuren. Enkel in dat geval zal de ontbinding van de compromis immers leiden tot een vrijstelling van de plicht om registratierechten te betalen.
 

2. De curator beslist dat de verkoop wel doorgaat

Meent de curator dat de verkoop in het belang is van de schuldeisers, dan kan hij de verkoop toch laten doorgaan. Hiervoor moet de curator wel de machtiging vragen bij de rechtbank van koophandel.

Besluit: word je als koper na de ondertekening van het compromis geconfronteerd met een faillissement van de verkoper, dan neem je best zo snel mogelijk contact op met de curator. Zo kunnen de nodige afspraken worden gemaakt en kan je als koper snel duidelijkheid krijgen over het lot van de verkoop.