Achterstallige huur

Teaser: 

De huurder betaalt zijn huur niet.

Description: 

De huurder betaalt zijn huur al enkele maanden niet meer. Hoe kan de verhuurder deze achterstallige huur innen?

De verhuurder kan deze huurder niet zomaar uit de woning zetten, zelfs niet indien de huurovereenkomst in deze sanctie uitdrukkelijk voorziet. De wetsbepalingen die de uithuiszetting betreffen zijn immers van dwingend recht, waardoor men hiervan niet kan afwijken in de eigenlijke huurovereenkomst. 

More Info: 

In eerste instantie dient de verhuurder de huurder aan te manen om binnen een redelijke termijn, die deze vooropstelt, over te gaan tot betaling van de huurachterstallen. Met het oog op de opbouw van een eventueel gerechtelijk dossier, is het aan te raden om deze ingebrekestelling aangetekend te versturen.

Geeft de huurder geen gevolg aan het verzoek tot betaling, dan heeft de verhuurder twee mogelijkheden;

  • Ofwel kiest hij ervoor om de huurder eerst op te roepen in verzoening voor de vrederechter. In dit geval treedt de vrederechter op als bemiddelaar tussen huurder en verhuurder en wordt enkel getracht om partijen te bewegen tot een onderling akkoord (bijvoorbeeld met betrekking tot een afbetalingsplan). De vrederechter zal zelf aldus geen standpunt vellen over de zaak in een bindend vonnis. Komen huurder en verhuurder tot een akkoord dan noteert de vrederechter dit in een proces-verbaal van verzoening. Komt de huurder niet opdagen op de verzoeningszitting of wordt er geen akkoord bereikt, dan wordt door de vrederechter een proces-verbaal van niet-verzoening opgemaakt. Enige resterende mogelijkheid voor de verhuurder is dan het inleiden van de eigenlijke gerechtelijke procedure voor de vrederechter, met het oog op het bekomen van een bindend vonnis.
  • Ofwel kiest de verhuurder ervoor om de huurder niet eerst op te roepen in verzoening, maar om hem onmiddellijk voor de vrederechter te dagvaarden door neerlegging van een verzoekschrift. Deze keuze heeft als voordeel dat er minder tijd verloren wordt. Let wel, de neerlegging van een verzoekschrift brengt kosten met zich mee.

De verhuurder kan het volgende bekomen bij de vrederechter:

  • Betaling van de achterstallige huur
  • Ontbinding van de huurovereenkomst
  • Schadevergoeding en intresten
  • Deblokkering van de volledige huurwaarborg
  • Uithuiszetting van de huurder

De rechter kan in bepaalde gevallen een uitstel van betaling verlenen aan de huurder. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de huurder tijdelijk financiële problemen heeft door jobverlies of andere onvoorziene tegenslagen en omstandigheden buiten zijn wil.

Dit doet de vastgoedmakelaar voor je: 

De vastgoedmakelaar kan optreden als rentmeester en voor rekening van de verhuurder instaan voor het beheer van zijn privé vastgoedportefeuille. Hij zal dan zorgen voor de (her)verhuur, de uitbating, het onderhoud en het rentabiliseren van de onroerende goederen. Ook alle administratieve aspecten inzake contracten, briefwisseling, verzekeringen, en aanmaningen, worden door de rentmeester opgevolgd. Voorts wordt ook het financieel beheer door de rentmeester waargenomen: indexaanpassing, kostenberekening, inning huurgelden, ... Ten slotte kan ook de technische opvolging inzake onderhoud en renovatie van het gebouw aan de rentmeester worden toevertrouwd.