Onderzoeks- en informatieplicht

Teaser: 

Administratieve verplichtingen die gelden bij het te koop stellen van een woning

Description: 

Afhankelijk of het pand gelegen is in een Vlaamse gemeente die beschikt over een goedgekeurd plannen- en vergunningsregister, geldt de bijzondere informatieplicht. Daarnaast gelden er ook nog andere administratieve verplichtingen, zoals het energieprestatiecertificaat, de keuringsbewijzen voor elektriciteit, het nagaan van de handelingsbekwaamheid, en dergelijke meer.

More Info: 

De vastgoedmakelaar die een degelijk verkoopdossier wenst samen te stellen moet zoveel mogelijk gegevens omtrent het te verkopen onroerend goed verzamelen: eigendomstitel, bekwaamheid van de partijen, eigendomstoestand (kadastraal uittreksel), of het eigendom vrij en onbelast is, hypothecaire toestand, stedenbouwkundig onderzoek, bouwvergunning, bestemming, voorkooprecht, …

Een aantal bepalingen verwijzen naar de onderzoeks- en informatieplicht van de vastgoedmakelaar. De consument heeft uiteraard recht op informatie en de vastgoedmakelaar moet die dan ook geven. Alleen moet hij ze ook ‘kunnen’ geven.

In algemene bewoordingen legt de BIV-plichtenleer (goedgekeurd bij KB van 27 september 2006 – Staatsblad 18 oktober 2006) een onderzoeks- en informatieplicht op aan de vastgoedmakelaar.

Artikel 12 van de plichtenleer van de vastgoedmakelaar stelt het volgende:
“De vastgoedmakelaar zal aan zijn opdrachtgever de documenten en inlichtingen vragen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van zijn opdracht en zal indien nodig en binnen de grenzen van zijn mogelijkheden tot de passende verificaties overgaan, zodanig dat hij ondermeer in mogelijkheid wordt gesteld betrouwbare informatie over te maken aan de bij die opdracht betrokken personen.

Indien hiertoe een reden bestaat zal hij duidelijkheid scheppen inzake het voorbehoud met betrekking tot de punten waarover hij geen informatie kan bekomen. Hij moet zijn opdrachtgever informeren over elke nieuwe gebeurtenis waarvan hij op de hoogte is en die een weerslag kan hebben op de rechten en verplichtingen van deze laatste.”

Dit artikel hangt samen met artikel 13 van de plichtenleer:
“De vastgoedmakelaar zal zich vergewissen van de identiteit, de hoedanigheid en de precieze gegevens van zijn opdrachtgever of zijn vertegenwoordigers, alsook van de toereikendheid van de bevoegdheden van deze personen voor het doel van zijn opdracht. Hij zal de partijen informeren over het bestaan van een eventuele verbintenis tot sterkmaking.”

Verder stelt artikel 53 van de plichtenleer:
“De vastgoedmakelaar-bemiddelaar mag in zijn reclame en advertenties geen personen misleiden met betrekking tot de beschikbaarheid en de essentiële kenmerken van de goederen die hij aanbiedt.”

De vastgoedmakelaar dient aldus over de noodzakelijke informatie te beschikken.