Samenwerking

Als klankbord van de vastgoedsector laat CIB Vlaanderen haar stem horen binnen diverse organisaties, adviesraden en commissies.

Organisaties binnen de vastgoedsector

Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)

Wie als zelfstandige vastgoedactiviteiten (bemiddeling en beheer) wil uitoefenen in ons land, moet ingeschreven zijn bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) en kan zich bijgevolg een erkend makelaar noemen. Als controleorganisme heeft het Beroepsinstituut drie wettelijke functies:

  • Het controleren van de toegang tot het beroep.
  • Daarnaast waakt het BIV erover dat alle erkende makelaars zich aan de deontologie houden.
  • Tot slot stelt het BIV het tableau van beoefenaars en de lijst van stagiairs op.

Om de vier jaar worden de mandatarissen van het BIV verkozen door alle BIV-erkende makelaars.

www.biv.be

Federatie van Immobiliënberoepen van België (FIB)

CIB Vlaanderen en Federia zijn autonome organisaties die samen verenigd zijn in de Federatie van Immobiliënberoepen van België vzw (FIB). FIB biedt een platform voor overleg op federaal niveau en vormt herhaaldelijk ook de basis voor vertegenwoordiging van de vastgoedsector op Belgisch, Europees en internationaal niveau.

Conseil européen des Professions immobilières (CEPI)

Deze Europese beroepsfederatie volgt de vastgoedreglementering binnen de Europese Unie op de voet. Ze verenigt de belangrijkste beroepsfederaties van vastgoedmakelaars en vastgoedbeheerders uit de 27 lidstaten van de Europese Unie. Voor CIB Vlaanderen is het een ideaal forum om gedachten en informatie uit te wisselen met de Europese collega’s. Het belang van CEPI groeit gestaag omwille van de eveneens toenemende beslissingsbevoegdheden van Europa.

www.cepi.eu

Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector (sf 323)

Sociale fondsen zijn sociale zekerheidsinstellingen die werkgevers- en werknemersorganisaties kunnen oprichten in de schoot van de paritaire comités. Dit is geregeld door de Wet van 7 januari 1958 betreffende de Fondsen voor Bestaanszekerheid. Het Paritair Comité 323 (voluit: het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden) heeft een eigen sociaal fonds opgericht: het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector (sf 323).

Het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector houdt zich voornamelijk bezig met het financieren, toekennen en uitkeren van sociale voordelen voor werknemers uit de sector, zoals eindejaarspremies, syndicale premies en aanvullende pensioenen. Daarnaast staat het Sociaal Fonds in voor de permanente vorming van de werknemers. Ook het financieren en het organiseren van outplacement voor werknemers ouder dan 45 jaar behoort tot het takenpakket.

www.sf323.be

 

Interprofessionele organisaties

Federatie van de Toeristische Industrie (FTI)

De Federatie van de Toeristische Industrie verenigt beroepsfederaties van de private toeristische actoren, zoals de touroperators, reisbureaus, autocarondernemingen, horeca, recreatieondernemers en de vakantieverhuur.

 www.fit-fti.be

Vlaams netwerk van ondernemingen (VOKA)

CIB Vlaanderen heeft een samenwerkingsakkoord met VOKA. Met meer dan 18.000 leden-ondernemingen vergroot VOKA de slagkracht van de Vlaamse ondernemingen via standpuntbepaling, belangenbehartiging (bij beleidsverantwoordelijken en in het overleg met de sociale partners) en netwerking.

www.voka.be

Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO)

De band met UNIZO versterkt de positie van CIB Vlaanderen in sectoroverschrijdende dossiers. Op basis van deze samenwerking maakt CIB Vlaanderen deel uit van o.m. de commissie vastgoed die de problematiek van de vastgoedmarkt bestudeert.

www.unizo.be

Federatie Vrije Beroepen

De Federatie Vrije Beroepen vertegenwoordigt 28 representatieve beroepsorganisaties uit de sector van het vrije beroep. Deze samenwerking laat CIB Vlaanderen toe om haar leden nog sneller te informeren over alle materies die relevant zijn voor hun activiteiten als vrije beroepers.

www.federatievrijeberoepen.be

Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO)

Deze federale adviesraad heeft een tweevoudige wettelijke opdracht: adviseren en vertegenwoordigen. Als overlegforum groepeert de Hoge Raad meer dan 150 organisaties die de belangen van de zelfstandigen en de KMO verdedigen. Vertegenwoordigers van CIB Vlaanderen zetelen in de commissie ‘Andere vrije en intellectuele beroepen’, ook wel Sectorcommissie 15 genoemd. Deze commissie geeft adviezen aan de minister van Middenstand over o.a. de wetgeving met betrekking tot het beroep van vastgoedmakelaar.

www.hrzkmo.fgov.be

 

Adviesorganen

GDI-raad (Geografische Data-infrastructuur)

De GDI-raad geeft strategisch advies over de uitbouw van de Geografische Data-infrastructuur.

Strategische Adviesraad voor Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO)

De SARO brengt advies uit aan de Vlaamse regering of het Vlaams parlement over strategische beleidsvraagstukken en over de hoofdlijnen van het beleid inzake ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed. De raad heeft bovendien een klankbordfunctie en draagt bij tot het vormen van een beleidsvisie en het interpreteren van maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed.

www.sarovlaanderen.be

Vlaamse Woonraad

De Vlaamse Woonraad brengt advies uit over het Vlaamse woonbeleid. De Vlaamse Woonraad formuleert zijn adviezen en standpunten vanuit de dialoog met het maatschappelijk middenveld, onafhankelijke deskundigen en vertegenwoordigers van lokale besturen. Het bijeenbrengen van deze invalshoeken resulteert in overlegde en onderbouwde adviezen en standpunten. Vanuit deze unieke positie levert de Vlaamse Woonraad een constructieve bijdrage aan het woonbeleid in Vlaanderen.

www.vlaamsewoonraad.be

Toeristische Comités en Commissies

In het kader van de uitvoering van het Toeristische Logiesdecreet werden het Adviescomité, de Beroepscommissie en de Technische Commissie Brandveiligheid opgericht.
 

Samenwerkingsverbanden met andere beroepen

NAV

Eind 2012 sloten CIB Vlaanderen en NAV, de Vlaamse Architectenorganisatie, een samenwerkingsintentie om hun belangen nog beter te kunnen verdedigen. Via hun samenwerking streven beide sectoren naar een vlottere digitale ontsluiting van overheidsinformatie. Verder moet de samenwerking een positieve impact hebben op de ledenwerking van beide organisaties.

www.nav.be

KFBN

In 2013 sloten CIB Vlaanderen en het Vlaams Notariaat (KFBN) - voor het eerst in de vastgoedgeschiedenis - een akkoord om het verkoopproces nog vlotter en efficiënter te laten verlopen. Een eerste belangrijke resultaat was alvast de 'perfecte' verkoopovereenkomst die tot stand kwam na nauwe samenwerking tussen de beide studiediensten, en die de consument maximale rechtszekerheid moet bieden.

www.kfbn.be

BVS

Sinds 2014 werkt CIB Vlaanderen ook intensief samen met de Belgische beroepsvereniging van bouwpromotoren, verkavelaars en vastgoedbeleggers, kortweg BVS. Er wordt samengewerkt op het vlak van studiedienst, communicatie en belangenbehartiging.

www.upsi-bvs.be

 

Onderwijsinstellingen

Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen

SYNTRA Vlaanderen is de belangrijkste vormingsverstrekker voor de vastgoedsector. De Sectorcommissie Vastgoed waarin CIB is vertegenwoordigd, geeft advies over vastgoedvormingen. Daarnaast zijn er ook beroepscommissies die de opleidingsprogramma’s voor de ondernemersopleiding vastgoedmakelaar concreet uitwerken.

www.syntravlaanderen.be

Faculteitsraad HoGent

Onderzoeksinstellingen

Begeleidingsgroepen Steunpunt Wonen

Het Steunpunt Wonen is een samenwerkingsverband van de KU Leuven, de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst (Sint-Lucas Brussel-Gent), de Provinciale Hogeschool Limburg, de Universiteit Antwerpen en het Onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft (Nederland). Binnen het Steunpunt verzamelen onderzoekers van verschillende wetenschappelijke disciplines objectieve gegevens over de woningmarkt en het woonbeleid. Via gedegen wetenschappelijke analyses wensen de onderzoekers bij te dragen tot een langetermijnvisie op het Vlaamse woonbeleid. CIB Vlaanderen participeert in volgende begeleidingsgroepen.

  • Beleidinstrumenten
  • Data en analyse
  • Wonen en Energie
  • Woningmarkt
  • Private verhuurders

www.steunpuntwonen.be

 

Werkgroepen en onderzoeksprojecten

CIB Vlaanderen plaatst de rechten en de noden van de vastgoedsector op de agenda, en dat binnen tal van werkvergaderingen, werkgroepen en overlegplatformen op diverse niveaus.