Vastgoedstage

Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen een schoolstage, gedurende een opleiding, en een BIV-stage. Een schoolstagiair treedt onbezoldigd op, terwijl een BIV-stage in zelfstandig dienstverband wordt uitgevoerd in het kantoor van de stagemeester.

 

Schoolstage (Se-n-se & Hogeschool)

Een vastgoedkantoor kan ieder academiejaar een leerling of student laten kennisnemen met de werkvloer. Een deel van het leren gebeurt uiteraard op school, maar bij de stage gaat de aandacht in de eerste plaats naar leren op de werkvloer. Er dient duidelijk gemaakt te worden dat er twee types schoolstagiairs bestaan: Secundair-na-secundair leerlingen en Bachelor studenten (hogeschool). Secundair-na-secundair leerlingen volgen een 7e specialisatiejaar na hun secundair diploma en lopen gemiddeld 6 tot 8 weken stage (voor meer info hieromtrent, contacteer onderwijsconsulent voor het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector Brecht Vanhaecke via brecht.vanhaecke@sf323.be). Bachelor studenten die een opleiding Vastgoed volgen aan een hogeschool lopen gemiddeld 2 tot 3 maanden stage in een vastgoedkantoor.

Men kan, voor deze laatste groep van studenten, volgende onderwijsinstellingen contacteren indien men een student onder de vleugels wenst te nemen:

 

BIV-stage

Kwalificaties

Vooraleer de BIV-stage aan te vatten, moet je over de nodige kwalificaties beschikken. Je dient te beschikken over een diploma hoger onderwijs van minstens bachelor niveau of een getuigschrift van de Ondernemersopleiding Vastgoedmakelaar behaald aan één van de SYNTRA-centra. Daarnaast is eveneens een getuigschrift, dat gelijkwaardig is aan één van de bovenvermelde akten en dat is uitgereikt door een examencommissie van de Staat of van een Gemeenschap, geldig. Ook een opleidingstitel, voorgeschreven door een andere lidstaat van de Europese Unie om tot het beroep van vastgoedmakelaar op zijn grondgebied te worden toegelaten of deze activiteit daar uit te oefenen, is geldig.De BIV-stage dient een kandidaat-stagiair in te leiden in de beroepspraktijk en de plichtenleer.

Competentietest & bekwaamheidstest

Vooraleer de stage aan te vatten, dient er een competentietest afgelegd te worden. Deze test gaat na of de kandidaat-stagiair een aangepast opleidingstraject dient te volgen om zo het welslagen van een afsluitende bekwaamheidstest te bewerkstelligen. Wie dus geen specifieke vakkennis heeft, zal een zwaar programma voorgesteld krijgen. Wie wel vakkennis vergaarde vóór de competentietest, zal zich minder hoeven bijscholen voor het welslagen van de afsluitende bekwaamheidstest. De competentietest kunnen we dus eerder zien als een oriënteerde test, terwijl de bekwaamheidstest van bindende aard is.

Inschrijving op het tableau

Wie slaagt voor de bekwaamheidstest wordt titularis en wordt ingeschreven op het tableau van de beroepsbeoefenaars. Sinds 1 september 2013 zijn het tableau van de beroepsbeoefenaars en de lijst met stagiairs opgedeeld in twee kolommen: de kolom van de makelaars en die van de syndici. Een kandidaat-stagiair dient dus een keuze te maken tussen één van deze kolommen, maar kan zich ook inschrijven in beide. Wie het beroep van rentmeester wenst uit te oefenen, kan kiezen in welke kolom men zich inschrijft. De stagiair die zich wenst in te schrijven, op één of beide kolommen, dient de nodige documenten in zijn dossier op te nemen, dat bij een ter post aangetekende brief wordt opgestuurd aan de Voorzitter van de Uitvoerende Kamer. Bij onvolledigheid van het dossier, wordt de aanvraag verworpen.

Stageduur

De stageduur ligt vast op 200 dagen wanneer de stagiair op één kolom is ingeschreven. Wenst men zich zowel op de kolom van bemiddelaars als op die van syndici in te schrijven – al dan niet gelijktijdig – dan telt de tweede stage 100 dagen. Dit voor zover de eerste stage van 200 dagen volledig gevalideerd werd op het einde van de stage.

Stagemeester

Belangrijk om te vermelden is dat de stagemeester, op het ogenblik van het afsluiten van de stageovereenkomst, minstens 4 jaar ingeschreven moet zijn op dezelfde kolom als die waarop de kandidaat-stagiair zich wenst in te schrijven. De stagemeester moet daarenboven in regel zijn met de te betalen BIV-bijdragen. Wanneer een stagiair zich voor de twee kolommen inschrijft dient hij te worden bijgestaan door een stagemeester ingeschreven op de twee kolommen van het tableau of twee stagemeesters die elk op een andere kolom inschreven zijn.

Voor meer informatie omtrent de BIV-stage contacteer onze consulenten vrijblijvend op info@cib.be of wend je tot het BIV.