Vertegenwoordiging

Als klankbord van de vastgoedsector laat CIB Vlaanderen haar stem horen binnen diverse organisaties, adviesraden en commissies.

Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)

Wie als zelfstandige vastgoedactiviteiten (bemiddeling en beheer) wil uitoefenen in ons land, moet ingeschreven zijn bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) en kan zich bijgevolg een erkend makelaar noemen. Als controleorganisme heeft het Beroepsinstituut drie wettelijke functies:

  • Het controleren van de toegang tot het beroep.
  • Daarnaast waakt het BIV erover dat alle erkende makelaars zich aan de deontologie houden.
  • Tot slot stelt het BIV het tableau van beoefenaars en de lijst van stagiairs op.

Om de vier jaar worden de mandatarissen van het BIV verkozen door alle BIV-erkende makelaars.

www.biv.be

Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector (sf 323)

Sociale fondsen zijn sociale zekerheidsinstellingen die werkgevers- en werknemersorganisaties kunnen oprichten in de schoot van de paritaire comités. Dit is geregeld door de Wet van 7 januari 1958 betreffende de Fondsen voor Bestaanszekerheid. Het Paritair Comité 323 (voluit: het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden) heeft een eigen sociaal fonds opgericht: het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector (sf 323).

Het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector houdt zich voornamelijk bezig met het financieren, toekennen en uitkeren van sociale voordelen voor werknemers uit de sector, zoals eindejaarspremies, syndicale premies en aanvullende pensioenen. Daarnaast staat het Sociaal Fonds in voor de permanente vorming van de werknemers. Ook het financieren en het organiseren van outplacement voor werknemers ouder dan 45 jaar behoort tot het takenpakket.

www.sf323.be

CIB België vzw

CIB Vlaanderen en CIB Wallonie-Bruxelles zijn autonome organisaties die samen verenigd zijn in CIB België vzw. CIB België vzw biedt een platform voor overleg op federaal niveau en vormt herhaaldelijk ook de basis voor vertegenwoordiging van de CIB-familie op Belgisch, Europees en internationaal niveau.

Conseil européen des Professions immobilières (CEPI)

Deze Europese beroepsfederatie volgt de vastgoedreglementering binnen de Europese Unie op de voet. Ze verenigt de belangrijkste beroepsfederaties van vastgoedmakelaars en vastgoedbeheerders uit de 27 lidstaten van de Europese Unie. Voor CIB Vlaanderen is het een ideaal forum om gedachten en informatie uit te wisselen met de Europese collega’s. Het belang van CEPI groeit gestaag omwille van de eveneens toenemende beslissingsbevoegdheden van Europa.

www.cepi.eu

The International Real Estate Federation (FIABCI)

Deze organisatie is de meest omvangrijke beroepsvereniging voor vastgoedmakelaars ter wereld. FIABCI vormt het overlegforum voor internationale (commerciële) contacten tussen individuele vastgoedmakelaars over heel de wereld.

www.fiabci.org

Federatie van de Toeristische Industrie (FTI)

De Federatie van de Toeristische Industrie verenigt beroepsfederaties van de private toeristische actoren, zoals de touroperators, reisbureaus, autocarondernemingen, horeca, recreatieondernemers en de vakantieverhuur.

 www.fit-fti.be

Vlaams Overleg Ruimtelijke Ordening en Huisvesting (VLORO)

VLORO is een overlegorgaan van verschillende federaties met als doelstelling een constructieve bijdrage te leveren aan de maatschappelijke discussie en het Vlaams beleid inzake Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu.

www.vloro.be

Vlaams netwerk van ondernemingen (VOKA)

CIB Vlaanderen heeft een samenwerkingsakkoord met VOKA. Met meer dan 18.000 leden-ondernemingen vergroot VOKA de slagkracht van de Vlaamse ondernemingen via standpuntbepaling, belangenbehartiging (bij beleidsverantwoordelijken en in het overleg met de sociale partners) en netwerking.

www.voka.be

Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO)

De band met UNIZO versterkt de positie van CIB Vlaanderen in sectoroverschrijdende dossiers. Op basis van deze samenwerking maakt CIB Vlaanderen deel uit van o.m. de commissie vastgoed die de problematiek van de vastgoedmarkt bestudeert.

www.unizo.be

GDI-raad (Geografische Data-infrastructuur)

De GDI-raad geeft strategisch advies over de uitbouw van de Geografische Data-infrastructuur.

Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO)

Deze federale adviesraad heeft een tweevoudige wettelijke opdracht: adviseren en vertegenwoordigen. Als overlegforum groepeert de Hoge Raad meer dan 150 organisaties die de belangen van de zelfstandigen en de KMO verdedigen. Vertegenwoordigers van CIB Vlaanderen zetelen in de commissie ‘Andere vrije en intellectuele beroepen’, ook wel Sectorcommissie 15 genoemd. Deze commissie geeft adviezen aan de minister van Middenstand over o.a. de wetgeving met betrekking tot het beroep van vastgoedmakelaar.

www.hrzkmo.fgov.be

Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen (SARiV)

SARiV adviseert de Vlaamse regering bij de totstandkoming van haar buitenlands beleid, haar beleid inzake internationaal ondernemen, toerisme en internationale samenwerking.

www.sariv.be

Strategische Adviesraad voor Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO)

De SARO brengt advies uit aan de Vlaamse regering of het Vlaams parlement over strategische beleidsvraagstukken en over de hoofdlijnen van het beleid inzake ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed. De raad heeft bovendien een klankbordfunctie en draagt bij tot het vormen van een beleidsvisie en het interpreteren van maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed.

www.sarovlaanderen.be

Toeristische Comités en Commissies

In het kader van de uitvoering van het Toeristische Logiesdecreet werden het Adviescomité, de Beroepscommissie en de Technische Commissie Brandveiligheid opgericht.

Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen

SYNTRA Vlaanderen is de belangrijkste vormingsverstrekker voor de vastgoedsector. De Sectorcommissie Vastgoed waarin CIB is vertegenwoordigd, geeft advies over vastgoedvormingen. Daarnaast zijn er ook beroepscommissies die de opleidingsprogramma’s voor de ondernemersopleiding vastgoedmakelaar concreet uitwerken.

www.syntravlaanderen.be

Vlaamse Woonraad

De Vlaamse Woonraad brengt advies uit over het Vlaamse woonbeleid. De Vlaamse Woonraad formuleert zijn adviezen en standpunten vanuit de dialoog met het maatschappelijk middenveld, onafhankelijke deskundigen en vertegenwoordigers van lokale besturen. Het bijeenbrengen van deze invalshoeken resulteert in overlegde en onderbouwde adviezen en standpunten. Vanuit deze unieke positie levert de Vlaamse Woonraad een constructieve bijdrage aan het woonbeleid in Vlaanderen.

www.vlaamsewoonraad.be

Werkgroepen, workshops, rondetafels en jury’s

CIB Vlaanderen plaatst de rechten en de noden van de vastgoedsector op de agenda binnen tal van werkvergaderingen, ad hoc en andere werkgroepen en overlegplatformen op diverse niveaus. Zo participeert CIB Vlaanderen o.m. aan het vier jaar lopende onderzoek van het Steunpunt Wonen via de ‘Begeleidingsgroep private verhuurders’. Het Steunpunt Wonen is een samenwerkingsverband van de KU Leuven, de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst (Sint-Lucas Brussel-Gent), de Provinciale Hogeschool Limburg, de Universiteit Antwerpen en het Onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft (Nederland). Binnen het Steunpunt verzamelen onderzoekers van verschillende wetenschappelijke disciplines objectieve gegevens over de woningmarkt en het woonbeleid. Via gedegen wetenschappelijke analyses wensen de onderzoekers bij te dragen tot een langetermijnvisie op het Vlaamse woonbeleid.