Vraag en Antwoord

Op 1 september 2018 trad het nieuwe erfrecht in werking. Wie op of na 1 september 2018 is overleden, valt onder de regeling van het nieuwe erfrecht, ook al dateert de vermogensplanning van vóór die datum. Dit heeft dus ook een effect op 'oude' schenkingen die reeds werden gedaan of een testament dat reeds voordien werd opgesteld. De vernieuwing zit onder meer in de waarderingsregels.

12/11/2019

Sinds 15 juli 2018 geldt er een nieuwe regeling, waardoor werknemers die minstens vier vijfden werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden, tot 6.130 euro per jaar mogen bijverdienen, zonder daarop belast te worden of sociale bijdragen te moeten betalen, zij het uiteraard onder bepaalde voorwaarden en enkel in drie gevallen.

05/11/2019

Wat de besluitvorming binnen de algemene vergadering betreft, beschikt de mede-eigenaar over drie verhaalmogelijkheden bij de vrederechter om op te komen tegen een beslissing, dan wel te reageren tegen het uitblijven van een beslissing. Wat houdt de verhaalmogelijkheid voorzien in artikel 577-9, § 2 BW in? Kan de syndicus op grond van artikel 577-9, § 2 BW een vordering instellen tot vernietiging van een beslissing van de algemene vergadering?

 

30/10/2019

Na Vlaanderen en Wallonië heeft ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds mei zijn eigen regels voor de handelshuurovereenkomst van korte duur (pop-up stores). De nieuwe regels zijn enkel van toepassing op overeenkomsten die worden afgesloten vanaf 19 mei 2019.  Wat zijn nu de krachtlijnen van deze Ordonnantie?

29/10/2019

Mede-eigenaars hebben niet enkel nood aan een orgaan dat beslissingen neemt, maar ook aan een orgaan dat deze beslissingen uitvoert en dagdagelijks instaat voor het beheer van de mede-eigendom. Het orgaan dat de beslissingen neemt, wordt gevormd door de algemene vergadering van mede-eigenaars. De syndicus vormt het executief orgaan dat de beslissingen van de algemene vergadering uitvoert. De vereniging van mede-eigenaars kan vrij zijn syndicus benoemen, maar moet er rekening mee houden dat niet iedereen tot syndicus kan worden benoemd.

 

21/10/2019

Sommige kopers hebben het ongetwijfeld al meegemaakt: na een lange zoektocht komen ze eindelijk de woning van hun dromen tegen.  Maar wat blijkt?  Er rust een erfdienstbaarheid op de grond. Een erfdienstbaarheid is een last die op een erf (het lijdende of dienende erf) gelegd wordt tot nut en gebruik van een erf dat aan een andere eigenaar toebehoort (het heersende erf). Naast natuurlijke en wettelijke erfdienstbaarheden bestaan er ook conventionele erfdienstbaarheden. Deze conventionele erfdienstbaarheden kunnen op drie manieren tot stand komen.

08/10/2019

Eigenaars van een studentenwoning stellen zich soms de vraag of de huurprijs voor een studentenwoning kan worden aangepast indien na verloop van het academiejaar een nieuwe huurovereenkomst met dezelfde student-huurder wordt afgesloten. Deze vraag stelt zich in het bijzonder wanneer na verloop van tijd zou zijn gebleken dat de huurprijs niet voldoende opbrengst genereert. Kan de eigenaar van een studentenwoning de huurprijs in het kader van een nieuwe studentenhuurovereenkomst, afgesloten met dezelfde student, dan verhogen? 

30/09/2019

De algemene vergadering blijft het ultieme beslissingsorgaan binnen de vereniging van mede-eigenaars. Het is op de algemene vergadering dat de mede-eigenaars met elkaar overleggen en beslissingen nemen in het belang van de vereniging. Wie kan het initiatief nemen om de algemene vergadering samen te roepen?

25/09/2019

Het Vlaams Parlement keurde eind maart een decreet goed over de invoering van een asbestinventarisattest (BS 17-04-2019). De exacte datum van inwerkingtreding moet nog vastgelegd worden, maar zou Tegen het einde van dit jaar voorzien zijn. Tot nog toe bestond die verplichting alleen voor werkgevers voor de ruimtes waarin werknemers aan de slag zijn. Nu zullen ook particulieren die hun woning willen verkopen, zo’n attest moeten laten opmaken.

23/09/2019

Als de koper van een onroerend goed dit goed binnen de twee jaar na de aankoop opnieuw verkoopt, kan hij de teruggave van het Vlaams verkooprecht vragen en op die manier 60 % (3/5) van de rechten recupereren (art. 3.6.0.0.6, §2 VCF). Die teruggave gebeurt echter niet automatisch. Zo zijn er bepaalde voorwaarden waaraan de koper moet voldoen.

16/09/2019

Bij de modernisering van de Wet op de Mede-Eigendom in 2018 heeft de wetgever bijzondere aandacht geschonken aan de kwestie van het aanleggen in de gemene delen van infrastructuur die noodzakelijk is voor moderne energie-, water- en telecommunicatievoorzieningen. Wat houdt deze nieuwigheid juist in?

10/09/2019

Stel, de verhuurder wenst de woninghuurovereenkomst op te zeggen wegens het uitvoeren van grote werken. Om van dit opzeggingsmotief gebruik te kunnen maken moet de verhuurder aan de huurder onder meer de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen meedelen. Wanneer moet de verhuurder dit juist doen?  

02/09/2019

Wie proces zegt, denkt onmiddellijk aan rechtbank. Rechtbank wordt dan meteen gelinkt aan langdurige en tijdrovende, vaak omslachtige procedures, met uiteraard kosten die nauwelijks te overzien zijn, lastige tegenstrevers of tegenpartijen, enz. Het blijft een gouden raad om in eerste instantie een regeling te zoeken via overleg en/of via professionele bemiddeling om tot een oplossing te komen en een procedure te vermijden. Maar als een procedure dan toch onvermijdbaar is, wie is dan de bevoegde rechter?

28/08/2019

Op 25 mei 2018 werd de GDPR of Privacyverordening van kracht. De GDPR regelt de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen. Daarbij wordt veel belang gehecht aan de rechten waarover de betrokkene (dit is de natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt) beschikt. Iedereen die persoonsgegevens verwerkt, moet beschikken over een duidelijke privacy policy, waarin deze rechten worden vermeld.

 

27/08/2019

Wie zelf niet meer in staat is bepaalde handelingen te stellen of geen beslissingen meer kan nemen, noemt men een “wilsonbekwame” persoon. Wanneer je bang bent dat je in de toekomst je vermogensrechtelijke belangen niet meer zal kunnen behartigen, dan hoef je niet noodzakelijk naar de rechtbank. Je kan het beheer over jouw goederen toekennen aan één of meerdere personen die een zogenaamde “zorgvolmacht” zullen krijgen om bepaalde handelingen in jouw naam en voor jouw rekening te stellen: deze kan je onmiddellijk in werking doen treden, ofwel kan je deze zorgvolmacht ook veiligheidshalve geven, voor het geval je ooit wils- of handelingsonbekwaam wordt.

20/08/2019

Stel: er wordt een compromis gesloten tussen koper en verkoper en de koper betaalt een voorschot of een waarborg. Tussen het compromis en het verlijden van de notariële akte gaat de koper echter failliet. Wat gebeurt er dan met het voorschot of de waarborg?

13/08/2019

Tot voor de inwerkingtreding van het Vlaams Woninghuurdecreet maakten alle rechtsregels die de procedures bij betwistingen tussen huurder en verhuurder regelden, deel uit van het Gerechtelijk Wetboek. Vandaag zijn deze regels opgenomen in het Vlaams Woninghuurdecreet zelf. En dat heeft enkele aanpassingen met zich meegebracht.

08/07/2019

Met de wetswijziging van 2018 heeft de wetgever opnieuw stappen gezet naar een transparantere en duidelijkere regeling met betrekking tot mede-eigendom. Voor verschillende problemen is de wetgever tot een praktische/werkbare oplossing gekomen. Wat wijzigt de wet van 18 juni 2018 met betrekking tot de oprichting van een Raad van Mede-eigendom?

01/07/2019

In de praktijk wordt de syndicus vaak geconfronteerd met de situatie waarin een mede-eigenaar zich op de algemene vergadering wil laten vergezellen door een advocaat of een technisch deskundige. Maar mag dit wel wettelijk gezien? Met de hervorming van de wet in 2018 heeft de wetgever duidelijkheid geschapen in deze problematiek.

25/06/2019

In principe kan de huurprijs niet zomaar worden gewijzigd door de verhuurder of huurder. Bij huurovereenkomsten van korte duur ligt de huurprijs altijd vast en is een herziening dus onmogelijk. In het geval van negenjarige huurcontracten (en huurcontracten met een langere looptijd) voorziet artikel 35 van het Vlaams Woninghuurdecreet in een bijzondere regeling.

24/06/2019

Waar je woont, bepaalt hoeveel successierechten je erfgenamen moeten betalen bij je overlijden. In België zijn de erfregels gelijk gezien ze bij wet zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek maar de tarieven verschillen per gewest. Zo kan erven in het ene gewest goedkoper zijn dan in het andere.

 

18/06/2019

Om conform te zijn met de basisvoorwaarden uit het Logiesdecreet moet de exploitant van een toeristisch logies enkele algemene openings- en uitbatingsvoorwaarden in acht nemen. Die garanderen het absolute minimum dat een toerist mag verwachten op het vlak van meubilair, verlichting, elektriciteit, sanitair, verduistering, … De openings- en uitbatingsvoorwaarden richten zich op de uitrusting, de inrichting, specifieke veiligheidsaspecten en de informatie die ter beschikking moet worden gesteld aan toeristen. Wat zijn bijvoorbeeld de exploitatievoorwaarden op vlak van de keuken?

11/06/2019

Een in het oog springende en belangrijke innovatie binnen het Vlaams Woninghuurdecreet zijn de nieuwe regels rond medehuur. Het is voor het eerst dat hierover binnen het woninghuurrecht bepalingen worden opgenomen. Feitelijke samenwoners worden voortaan een stuk beter beschermd. Het begrip “feitelijk samenwonenden” dekt daarbij niet louter de lading van de ‘affectieve relatie’. Het gaat evenzeer om personen, die geen koppel vormen maar bijvoorbeeld samenhuizen omwille van financiële redenen. Wat moet je hierover weten?
 

 

04/06/2019

Bij de verkoop van een appartement is de syndicus verplicht om voorafgaand aan (de precontractuele fase) én bij het sluiten van een koopovereenkomst (de contractuele fase) bepaalde informatie over de mede-eigendom mee te delen. Op die manier kan de koper met kennis van zaken over zijn aankoop beslissen en wordt komaf gemaakt met situaties waarin de koper geconfronteerd wordt met onvoorziene uitgaven ten behoeve van de mede-eigendom. Wat als de informatie uit artikel 577-11, § § 1 en 2 BW niet tijdig of onvolledig aan de nieuwe mede-eigenaar ter beschikking werd gesteld? Draagt de notaris of de syndicus enige aansprakelijkheid wanneer de informatie niet ter beschikking werd gesteld?

28/05/2019

Omwonenden die bezwaren hebben tegen een nieuw gepland bouwproject moeten sedert begin 2019 veel sneller dan vroeger reageren, met name tijdens de periode van 30 dagen van het openbaar onderzoek. Laat men deze periode voorbijgaan, dan kan men nauwelijks nog beroep aantekenen tegen de vergunning. Wat moet je hier zoal over weten?

27/05/2019

Stel: je hebt een studio in portefeuille die gelegen is op de gelijkvloerse verdieping van een appartementsgebouw. De inkomdeur van de studio is onafhankelijk van het gebouw. Je doet de deur open en je staat direct buiten en dus niet in een gemeenschappelijke gang. Moet deze onafhankelijke inkomdeur brandwerend zijn?

21/05/2019

Met de wetswijziging van 2018 heeft de wetgever opnieuw stappen gezet naar een transparantere en duidelijkere regeling met betrekking tot mede-eigendom. Ook aan de syndicusovereenkomst werd gesleuteld om de transparantie nog te verhogen. Wat is er veranderd?

14/05/2019

Elke huurovereenkomst die wordt gesloten voor een hoofdverblijfplaats moet schriftelijk worden opgemaakt. Dat wordt voorgeschreven door artikel 8 van het Vlaams Woninghuurdecreet. Mondelinge huurovereenkomsten zijn niet noodzakelijk ongeldig, maar zowel de huurder als de verhuurder kan op elk ogenblik eisen dat het huurcontract alsnog schriftelijk wordt opgesteld. Daarvoor zal men de andere partij via aangetekend schrijven of gerechtsdeurwaardersexploot in gebreke moeten stellen. Artikel 8 van het Vlaams Woninghuurdecreet spreekt zich ook uit over wat er minimaal in een woninghuurovereenkomst moet staan.

06/05/2019

Gehuwden en de wettelijke samenwoners genieten in de drie gewesten van een gunstig belastingtarief “in rechte lijn” in geval van overlijden van de partner. De drie gewesten geven echter ieder een eigen inhoud aan het begrip “samenwoners”. Wat moet je hierover weten?

29/04/2019

Een groot knelpunt bij het beheer van appartementsgebouwen is de problematiek van wanbetalers en de invorderingsmogelijkheden voor de syndicus. Zeker wanneer we spreken over een mede-eigendom met een beperkt aantal kavels, kan het in gebreke blijven van één mede-eigenaar dramatische gevolgen hebben voor de overige mede-eigenaars die het tekort van de wanbetaler (tijdelijk) moeten ondervangen. Welke bijkomende mogelijkheden biedt de wet op de mede-eigendom van 18 juni 2018 in geval van betalingsachterstand van een mede-eigenaar?

26/04/2019

Voor een gebouw van na 1 mei 2001 of waaraan werken uitgevoerd werden na 1 mei 2001, moet de verkoper een postinterventiedossier (PID) kunnen voorleggen. Maar wat als het postinterventiedossier ontbreekt op het moment van verkoop? Ontbreekt dit dossier, dan zorgt men er best voor dat dit expliciet in het compromis vermeld staat of dat het alsnog retroactief opgemaakt wordt.

23/04/2019

Het Brandveiligheidsbesluit (bijlage 2) bepaalt dat ieder toeristisch logies per 150m² uitgerust moet zijn met minstens één schuim- of poederbrandblusser. Deze brandblusser moet een capaciteit hebben van minstens 6 liter, respectievelijk 6 kg (ABC-poeder of gelijkwaardig), en beantwoorden aan de geldende normen (BENOR). De goede werking van de draagbare snelblusser moet jaarlijks gecontroleerd worden. Maar hoe zit met de verplichtingen op het vlak van onderhoud? Is een onderhoudscontract vereist voor een nieuwe brandblusser?

12/04/2019

De hervormde wet op de mede-eigendom zorgt sinds 1 januari voor een aantal belangrijke wijzigingen op het werkveld. Een daarvan heeft betrekking tot het reservekapitaal. Moet een reservekapitaal voortaan verplicht worden aangelegd? En kan hiervan afgeweken worden?

08/04/2019

De verkoop van een onroerend goed in Wallonië is sinds 1 januari 2019 enkel geldig wanneer de verkoper voorafgaandelijk een bodemattest voor het perceel heeft bekomen bij de Banque de données de l'état des sols wallons (BDES). Wat moet je hier zoal over weten?

02/04/2019

Het komt jammer genoeg regelmatig voor dat een koper na het sluiten van het compromis laat weten dat hij om persoonlijke redenen de koop toch ongedaan wil maken. Wat is dan de beste houding van de verkoper? Kan de verkoper de koper dwingen tot kopen of vordert de verkoper beter een schadevergoeding?

25/03/2019

Middels het Vlaams Woninghuurdecreet wordt verduidelijkt dat elke huurwoning moet voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, die worden vooropgesteld in artikel 5 van de Vlaamse Wooncode. Omdat deze normen van openbare orde zijn, kunnen zeer zware sancties opgelegd worden in geval van inbreuken. Wellicht de zwaarste is de nietigheidssanctie. Wanneer zal de vrederechter een huurcontract nietig verklaren ten gevolge van woningkwaliteitsgebreken?

19/03/2019

De afbraak van een gebouw en de erop volgende heropbouw van een privéwoning geniet in bepaalde Belgische steden het verlaagd btw-tarief van 6%. In Vlaanderen gaat het om 13 steden waar dit verlaagd btw-tarief van toepassing is. De Vlaamse regering probeerde die belangrijke fiscale stimulans in het verleden uit te breiden naar de rest van Vlaanderen, maar een uitbreiding van de federale fiscale gunstmaatregelen bleef uit. Ze heeft nu echter het heft in eigen handen genomen door een Vlaamse sloop- en heropbouwkorting op 1 februari 2019 definitief goed te keuren. Wie niet van het verlaagd btw-tarief kan genieten omdat hij niet in één van de 13 Vlaamse steden woont, kan met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2018 tot en met 31 oktober 2019 een Vlaamse sloop- en heropbouwpremie aanvragen.

11/03/2019

Het Brandveiligheidsattest schrijft voor dat er een rookmelder moet zijn geïnstalleerd in elke ruimte op het traject tussen de slaapruimtes en de inkomdeur, waaronder ook in de slaapkamer. Stel dat je een appartement in portefeuille hebt waarbij de inkomdeur zich in de keuken bevindt. Daar een rookmelder installeren, kan zorgen voor (valse) alarmsignalen wanneer er eten wordt bereid. Geldt de rookmeldersverplichting ook voor keukens? En zo ja, bestaan hier dan oplossingen voor?

05/03/2019

Een in het oog springende innovatie binnen het Vlaams Woninghuurdecreet zijn de nieuwe regels rond medehuur. Voor het eerst zijn hierover binnen het woninghuurrecht bepalingen opgenomen. Voorheen moest men terugvallen op het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht. Welke zijn nu de regels voor echtgenoten en samenwonende partners, waarmee je als vastgoedprofessional rekening moet houden?

26/02/2019

Met de wetswijziging van 2018 heeft de wetgever opnieuw stappen gezet naar een transparantere en duidelijkere regeling met betrekking tot mede-eigendom. Voor verschillende problemen is de wetgever tot een praktische/werkbare oplossing gekomen. Daarbij heeft men dit keer echt het principe gehuldigd van evolutie boven revolutie. Daarmee willen we niet gezegd hebben dat de wetswijziging geen veranderingen met een verregaande impact in zich heeft gehouden. Wat wijzigt de wet van 18 juni 2018 met betrekking tot de mogelijkheid van een vrijwillige afbraak en heropbouw van een appartementsgebouw?

19/02/2019

Iedereen weet ongetwijfeld dat de General Data Protection Regulation (GDPR) voor de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen op 25 mei 2018 in werking is getreden. Maar wist je dat op dezelfde dag ook de gewijzigde camerawet van kracht geworden is? Dat is geen toeval. Het filmen van natuurlijke personen impliceert immers ook een verwerking van persoonsgegevens. Wat moet je zoal weten over deze gewijzigde camerawet?

11/02/2019

Het nieuwe erfrecht is 1 september 2018 in werking getreden. Sinds die datum krijgen mensen een grotere vrijheid om hun nalatenschap te regelen. Het erfrecht was verouderd en niet meer aangepast aan de nieuwe samenlevingsvormen. De wetgever introduceerde o.m. de zogenaamde “erfovereenkomsten”. Maar de wetgever heeft niet volledig komaf gemaakt met het verleden: het principieel verbod om een erfovereenkomst op te stellen blijft ook in de toekomst overeind. De hervorming van het erfrecht schrapt met andere woorden het verbod niet, maar het breidt wel de uitzonderingen op het verbod uit. Wat moet je hierover weten?

04/02/2019

De tariefverlaging van 10% naar 7% voor de aankoop van de gezinswoning is niet de enige innovatie die is geïntroduceerd via de grootschalige hervorming van het Vlaamse verkooprecht (die op 1 juni 2018 in werking is getreden). Daarnaast werd er bijvoorbeeld ook een nieuw verlaagd tarief van 7% in de VCF ingeschreven, waarvan de koper kan genieten indien hij of zij een woning koopt om die vervolgens te verhuren aan een sociaal verhuurkantoor. Aan welke voorwaarden moet men echter voldoen om dit 7%-tarief te kunnen inroepen?

28/01/2019

Stel, je sluit met een huurder een woninghuurovereenkomst af. In de huurovereenkomst wordt aan de huurder uitdrukkelijk de verplichting opgelegd om het gehuurde goed te bestemmen als hoofdverblijfplaats en zich daar te domiciliëren. Na verloop van tijd blijkt dat de huurder het pand slechts gebruikt als tweede verblijf. Kan je je als verhuurder in dit geval beroepen op de contractuele clausule die de woninghuurovereenkomst automatisch ontbonden verklaart? En wat met de eventuele nadelige gevolgen, die voortvloeien uit een niet-conform gebruik van het gehuurde goed, zoals belastingen of heffingen?

21/01/2019

Sinds 1 september 2018 kunnen ongehuwde koppels die een onroerend goed kopen in de authentieke akte een clausule van 'anticipatieve inbreng' laten opnemen. Wanneer het koppel later zou trouwen, komt het onroerend goed dan automatisch in het gemeenschappelijk vermogen van het gehuwde paar terecht. Wat moet je zoal weten over deze anticipatieve inbreng?

14/01/2019

Met de wetswijziging van 2018 heeft de wetgever opnieuw stappen gezet naar een transparantere en duidelijkere regeling met betrekking tot mede-eigendom. Voor verschillende problemen is de wetgever tot een praktische/werkbare oplossing gekomen. Daarbij heeft men dit keer echt het principe gehuldigd van evolutie boven revolutie. Daarmee willen we niet gezegd hebben dat de wetswijziging geen veranderingen met een verregaande impact in zich heeft gehouden. Wat wijzigt de wet van 18 juni 2018 aan de toepassing van de bepalingen inzake appartementsmede-eigendom?

 

08/01/2019

Tegen 2020 moeten alle woningen, inclusief huurwoningen, minstens over dubbel glas beschikken. Wat moet je hierover weten?

 

18/12/2018

Een beschermingsprocedure van een onroerend goed bestaat uit twee stappen: een voorlopige en een definitieve bescherming. Aan een voorlopige bescherming gaat een onderzoeks- of adviesfase vooraf. Vooraleer de minister een onroerend kan beschermen, moet hij advies vragen aan de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed, de betrokken gemeentebesturen en een aantal Vlaamse overheidsadministraties. Als gevolg van het recente decreet tot wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 13 juli 2018 is er een en ander veranderd. Nieuw is dat nu ook de zakelijkrechthouders van een onroerend goed, voorafgaand aan de voorlopige bescherming,  betrokken moeten worden.

10/12/2018

De tariefverlaging van 10% naar 7% voor de aankoop van de gezinswoning is niet de enige innovatie die is geïntroduceerd via de grootschalige hervorming van het Vlaamse verkooprecht (die op 1 juni 2018 in werking is getreden). Daarnaast werd er bijvoorbeeld ook een extra verlaagd tarief van 1% in de VCF ingeschreven, waarvan de koper kan genieten indien hij of zij een beschermd monument verwerft. Aan welke voorwaarden moet men echter voldoen om het 1%-tarief te kunnen inroepen?

04/12/2018

Stel, je hebt als verhuurder een woninghuurovereenkomst afgesloten met de huurder. Tijdens de looptijd van de huur blijkt dat in het gehuurde pand herstellingswerken moeten worden uitgevoerd, die contractueel lastens de verhuurder vallen. Heb je als verhuurder het recht om het huurpand te betreden om deze werken uit te voeren, zelfs als de huurder hiervoor zijn toestemming niet geeft?

27/11/2018

Met de wetswijziging van 2018 heeft de wetgever opnieuw stappen gezet naar een transparantere en duidelijkere regeling rond mede-eigendom. Ook aan de syndicusovereenkomst werd gesleuteld om de transparantie nog te verhogen. Wat is er veranderd?

22/11/2018

De laatste jaren is wonen op het water steeds populairder geworden. Daardoor zijn de meeste ligplaatsen voor woonboten al bezet en kom je op een (lange) wachtlijst terecht. Met welke formaliteiten moet je zoal rekening houden bij de aanschaf van een woonboot?

19/11/2018

Met de wetswijziging van 2018 heeft de wetgever opnieuw stappen gezet naar een transparantere en duidelijkere regeling met betrekking tot mede-eigendom. Voor verschillende problemen is de wetgever tot een praktische/werkbare oplossing gekomen. Daarbij heeft men dit keer echt het principe gehuldigd van evolutie boven revolutie. Daarmee willen we niet gezegd hebben dat de wetswijziging geen veranderingen met een verregaande impact in zich heeft gehouden. Wat wijzigt de wet van 18 juni 2018 met betrekking tot de meerderheden, in het bijzonder de ‘éénparigheid of unanimiteit’?

12/11/2018

Indien je als vastgoedmakelaar in aanraking komt met onroerend erfgoed moet je bepaalde informatieverplichtingen naleven. Het is hierbij belangrijk goed het onderscheid te kennen tussen onroerende goederen die zijn opgenomen in een vastgestelde inventaris en beschermde goederen.

05/11/2018

De tariefverlaging van 10% naar 7% voor de aankoop van de gezinswoning is niet de enige innovatie die werd geïntroduceerd via de grootschalige hervorming van het Vlaamse verkooprecht (die op 1 juni 2018 in werking is getreden). Daarnaast werd er bijvoorbeeld ook een extra verlaagd tarief van 6% in de Vlaamse Codex Fiscaliteit ingeschreven, waarvan de koper kan genieten indien hij of zij de aangekochte woning ingrijpend energetisch zal renoveren. Aan welke voorwaarden moet men voldoen om het 6%-tarief te kunnen inroepen?

26/10/2018

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR), in werking getreden. Deze Europese verordening handelt over de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen en vervangt de Belgische Privacywet van 1992. De GDPR stelt dat er zes rechtsgronden zijn waarop men zich kan baseren om persoonsgegevens van natuurlijke personen te verwerken. Eén van deze rechtsgronden betreft de toestemming van de betrokkene (de natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens men verwerkt). Dit was al het geval onder de oude Privacywet, maar de voorwaarden waaraan een toestemming moet voldoen, zijn een stuk strenger geworden.

22/10/2018

Met de wetswijziging van 2018 heeft de wetgever opnieuw stappen gezet naar een transparantere en duidelijkere regeling met betrekking tot mede-eigendom. Voor verschillende problemen is de wetgever tot een praktische/werkbare oplossing gekomen. Daarbij heeft men dit keer echt het principe gehuldigd van evolutie boven revolutie. Daarmee willen we niet gezegd hebben dat de wetswijziging geen veranderingen met een verregaande impact in zich heeft gehouden. Wat wijzigt de wet van 18 juni 2018 aan de statuten van de VME?

16/10/2018

In de General Data Protection Regulation (GDPR, in werking getreden op 25 mei 2018), die handelt over de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen, wordt er een onderscheid gemaakt tussen een verwerkingsverantwoordelijke en een verwerker. Wie is in geval van mede-eigendom de verwerkingsverantwoordelijke en wie de verwerker?

08/10/2018

De vraag of een verkoopovereenkomst kan afgesloten worden via mail is steeds omstreden geweest. Een bepaalde strekking in de rechtspraak verdedigde in het verleden de stelling dat mails konden gelden als een begin van bewijs door geschrift. Mailverkeer zou, in aanvulling met andere bewijsmiddelen, het bewijs opleveren van een koopovereenkomst met betrekking tot een onroerend goed. Een andere strekking in de rechtspraak, die onder meer werd verdedigd door het Hof van Beroep in Antwerpen, ontkende deze mogelijkheid echter. Via een nieuw wetsontwerp wil men dit probleem verhelpen. Wat moet je hierover weten als vastgoedmakelaar?

01/10/2018

Op 22 januari 2018 verscheen in het Belgisch Staatsblad de hervorming van de vastgoedmakelaarswet. Eén van de belangrijke nieuwigheden in de vernieuwde vastgoedmakelaarswet betreft het preventief informeren van mede-eigendommen.

25/09/2018

Wie in Vlaanderen een gezinswoning koopt, kan sinds 1 juni 2018 in bepaalde gevallen beroep doen op een abattement van €80.000. Dat betekent dat men geen verkooprechten (registratierechten) moet betalen op de eerste €80.000 van de verkoopprijs of de geraamde verkoopwaarde. Binnen de Vlaamse Codex Fiscaliteit spreekt men hierbij van een rechtenvermindering, een korting van €5.600 op het totaal van de verschuldigde belastingen.

18/09/2018

Dankzij een grote vernieuwing in de gewijzigde vastgoedmakelaarswet van 21 december 2017 (BS 22-01-2018) krijgen zowel het Bureau van het BIV als de rechtskundig assessor en de rechtskundig assessor generaal de mogelijkheid om aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg bewarende maatregelen te vragen in het kader van tuchtprocedures.

10/09/2018

Naast de algemene opzegmodaliteiten ten gunste van huurder en verhuurder, biedt de Handelshuurwet de mogelijkheid om de handelshuurovereenkomst vroegtijdig te beëindigen in onderling akkoord. Het recent gepubliceerde Waalse Decreet rond de handelshuur van korte duur bracht hieraan een versoepeling. Wat moet je hierover weten als vastgoedmakelaar?

03/09/2018

De ministerraad keurde op 20 juli 2017 een voorontwerp goed tot invoering van het Wetboek voor vennootschappen en verenigingen tot grondige hervorming van het huidig Belgisch vennootschapsrecht. Wat mogen we verwachten?

27/08/2018

Met de wetswijziging van 2018 heeft de wetgever opnieuw stappen gezet naar een transparantere en duidelijkere regeling met betrekking tot mede-eigendom. Voor verschillende problemen werd een praktische/werkbare oplossing gevonden. Zo heeft de wetgever gesleuteld aan de mogelijkheid tot oprichting van deelverenigingen. Wat is er veranderd?

20/08/2018

Gezien de opkomst van de vele pop-up zaken, heeft het Vlaams Decreet van 16 maart 2016 houdende de huur van korte duur voor handel en ambacht een juridisch kader voorzien. Het Waals Gewest is de Vlaamse decreetgever hierin gevolgd en voorziet sinds 1 mei 2018 ook een gelijkaardig systeem voor Wallonië. Voluit is dit decreet getiteld als “Decreet betreffende de handelshuur van korte duur en houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek”.

13/08/2018

Middels de hervorming van het Vlaamse verkooprecht  op 1 juni wordt er een nieuw tarief van 7% ingevoerd voor de aankoop van de gezinswoning. Om daarvan te kunnen genieten moet er aan een aantal voorwaarden voldaan worden.

12/07/2018

In de praktijk wordt men soms geconfronteerd met een clausule in de statuten die de bouwpromotor het recht verleent om eenzijdig de statuten te wijzigen.  Wat is de waarde van zo'n beding? In de praktijk worden deze clausules betwist, omdat ze in strijd zijn met bepaalde dwingende bepalingen van de wet van mede-eigendom. De hervorming van de wet op de mede-eigendom brengt hier echter verandering in.

09/07/2018

De vernieuwde vastgoedmakelaarswet van 21 december 2017, die verscheen op 22 januari 2018 in het Belgisch Staatsblad en die in werking is getreden op 1 februari 2018, heeft als voornaamste doelstelling de transparantie van de tuchtprocedures te vergroten.

02/07/2018

Een pop-up biedt ondernemingen een uitstekende gelegenheid om hun businessconcept te lanceren en hun overlevingskansen in te schatten, vooraleer over te gaan tot een duurzame en veelal kostelijke investering. Ook voor eigenaars kan een pop-up voordelig zijn. Voor moeilijk verhuurbare panden kunnen pop-ups immers een oplossing bieden om tijdelijk een invulling te geven aan het leegstaand pand.

25/06/2018

De ministerraad keurde op 20 juli 2017 een voorontwerp goed tot invoering van het Wetboek voor vennootschappen en verenigingen tot grondige hervorming van het huidig Belgisch vennootschapsrecht. Wat betekent dit voor de vastgoedprofessional?

18/06/2018

De VCRO, voluit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, bevat een aantal informatieverplichtingen die gelden bij de verkoop en verhuur van een onroerend goed voor meer dan 9 jaar. Deze informatieverplichting rust mede op de vastgoedmakelaar, die publiciteit voert voor het te verkopen onroerend goed en die de onderhandse verkoopovereenkomst opmaakt. De uitgebreide informatieplicht, zoals opgenomen in de artikelen 5.2.5 en 5.2.6 VCRO, moet gerespecteerd worden indien de gemeente waar het onroerend goed is gelegen, over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister beschikt. Recent werd deze bijzondere informatieplicht inhoudelijk op een aantal vlakken gewijzigd. Wat moet je hierover weten?

11/06/2018

In het kader van het Vlaams verkooprecht kan een koper van een bestaande woning beroep doen op een aantal mogelijke gunstmaatregelen, indien hij of zij uiteraard aan de daaraan verbonden voorwaarden voldoet. Die gunstmaatregelen werden via de hervorming van het Vlaams verkooprecht (van kracht sinds 1 juni 2018) grondig gewijzigd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de introductie van het nieuwe 7%-tarief voor de aankoop van een gezinswoning. Opdat de koper van deze gunstmaatregelen kan genieten zal er in de authentieke akte of een ander te registreren geschrift een specifieke clausule moeten worden opgenomen waarin de koper om de toepassing van een bepaalde korting of tariefverlaging verzoekt. Over welke verplichte vermeldingen gaat het?

04/06/2018

De syndicus is als lasthebber van de vereniging van mede-eigenaars elk jaar verplicht om verantwoording af te leggen voor zijn gevoerde beleid.  Op de jaarlijkse algemene vergadering vraagt de syndicus de algemene vergadering hem kwijting te willen geven voor het gevoerde beleid. Wat moet je verstaan onder de kwijting van de syndicus?

28/05/2018

Is je woning nieuw, dan kan je ervoor kiezen om de woning met btw te verkopen (='met toepassing van het btw-regime') tenzij je  er beroepshalve toe verplicht bent. De ouderdom van een woning wordt bepaald door de eerste ingebruikname. Dat is de datum waarop zij voor de eerste maal bewoond of gebruikt werd. Een woning is nieuw wanneer zij uiterlijk op 31 december van het tweede jaar volgend op het jaar van de eerste ingebruikname of de eerste inbezitneming wordt geleverd.

18/05/2018

Asbest is een materiaal dat vroeger veel in de woningbouw gebruikt werd. Het is opgebouwd uit kleine vezels die met het blote ogen niet kunnen worden waargenomen. Asbestvezels zijn gevaarlijk als ze ingeademd worden. Ze veroorzaken allerlei ziekten en kanker. Deze ziekten treden meestal pas 20 tot 40 jaar na de eerste blootstelling aan asbest op. Sinds 1998 is het verboden om asbesthoudende materialen te produceren, te verhandelen of te hergebruiken.

14/05/2018

Als gevolg van de hervormde vastgoedmakelaarswet en de nieuwe antiwitwaswet werden er enkele administratieve wijzigingen doorgevoerd in syndicusland.

04/05/2018

Huurkoop is een bijzondere vorm van transactie met uitgestelde eigendomsoverdracht. Middels deze constructie wordt de aankoopprijs betaald in schijven, meer bepaald in de vorm van een huurgeld. Het verkochte pand wordt immers na de ondertekening van de huurkoopovereenkomst ter beschikking gesteld aan de koper, die het kan bewonen. De koper is er vervolgens toe gehouden om de aankoopprijs in maandelijkse afbetalingen (equivalent van huurgelden) af te lossen.

30/04/2018

Het bij uitstek meest zichtbare en aanwezige orgaan van de vereniging van mede-eigenaars is de syndicus. Hij is de persoon die dagelijks zorg draagt voor de goede gang van zaken in het gebouw en die optreedt als vertegenwoordiger of gemandateerde van de vereniging van mede-eigenaars. Met de wet van 2 juni 2010 heeft de wetgever echter gesleuteld aan de procesbevoegdheid van de syndicus. Wat houdt de procesbevoegdheid van de syndicus juist in?

23/04/2018

In de nieuwe Antiwitwaswet van 18 september 2017 wordt de bewaringsverplichting van gegevens en documenten verhoogd van vijf naar tien jaar, dit om de termijn gelijk te stellen met de maximale verjaringstermijn voor witwasmisdrijven.

16/04/2018

De verkoop van een onroerend goed in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest kan maar geldig plaatsvinden op voorwaarde dat de verkoper voorafgaandelijk de aflevering van een bodemattest voor het te koop gestelde perceel heeft bekomen bij het BIM (Brussels Instituut voor Milieubeheer).

09/04/2018

Voor bepaalde onroerende goederen wordt m.b.t. de onroerende voorheffing een vrijstelling toegekend omdat ze voor welbepaalde - meestal sociale - doeleinden aangewend worden (art. 253, 1° WIB 92 juncto artikel 12 §1 WIB 92).  Voor deze vrijstelling dient er aan twee voorwaarden te zijn voldaan: het bestaan van een zogenaamde filantropische bestemming en het gebrek aan winstoogmerk.

30/03/2018

Sinds 14 mei 2017 kunnen in Vlaanderen de normale tarieven van het verkooprecht gehalveerd worden bij de aankoop van een beschermd monument. De verlaagde tarieven van het verkooprecht bedragen respectievelijk 5% en 2,5%. De nieuwe eigenaar die van deze fiscale stimulans kan genieten, heeft wel de verplichting om het bekomen fiscaal voordeel te investeren in beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten die noodzakelijk zijn voor het behoud of de herwaardering van erfgoedkenmerken en –elementen van het beschermde goed.

27/03/2018

 Ik heb een studio in portefeuille die gelegen is op de gelijkvloerse verdieping van een appartementsgebouw. De inkomdeur van de studio is onafhankelijk van het gebouw. Je doet de deur open en je staat direct buiten en dus niet in een gemeenschappelijke gang. Moet deze onafhankelijke inkomdeur brandwerend zijn?

 

26/03/2018

Om de schaarste van logement te bestrijden, wil men eigenaars van leegstaande gebouwen aansporen om deze terug op de markt te zetten. Dit laat de staat eveneens toe om het verval te verhinderen van bepaalde wijken waarvan de gebouwen verwaarloosd zijn door de eigenaars, vaak met de enige bedoeling van vastgoedspeculatie. Meer nog: de verwaarloosde gebouwen kunnen er gevaarlijk uitzien en maatregelen dringen zich op omwille van veiligheidsredenen. Om eigenaars aan te sporen dit te doen, hebben de gemeenten regels uitgevaardigd, volgens dewelke de eigenaar van een leegstaand pand gesanctioneerd kan worden door een taks opgenomen in het gemeentelijk belastingreglement. De gewesten hebben eveneens gelijkaardige regels uitgevaardigd, volgens de welke een eigenaar van leegstaand pand gesanctioneerd kan worden door middel van een administratieve boete. Het komt erop neer dat de eigenaar van een pand dat beschouwd wordt als leegstaand, dubbel gesanctioneerd kan worden door een cumul van een boete en een taks. Is deze cumul wettelijk ?

19/03/2018

Sinds 1 januari 2018 kunnen de eigenaars van zonnepanelen de overproductie aan energie verkopen. Voordien was dit niet mogelijk, maar met de nieuwe regels wordt het makkelijker om ieder aansluitingspunt te identificeren. Hierdoor wordt het makkelijker energie te verkopen en hier dus ook een vergoeding voor te krijgen.

05/03/2018

Op 16 oktober 2017 is de nieuwe Antiwitwaswet van 18 september 2017 in werking getreden. Sindsdien gelden er andere regels inzake cashbetalingen.

26/02/2018

Het abattement (standaard- en bijabattement) en het klein beschrijf zijn gunstmaatregelen gericht op de aankoop van de enige gezinswoning. Dat verklaart waarom voor beide de voorwaarde geldt dat de koper(s) nog niet voor de geheelheid eigenaar mogen zijn van een ander onroerend goed ‘dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning wordt aangewend of bestemd is’. Hoewel deze bezitsvoorwaarde voor beide gunstmaatregelen identiek lijkt, zijn er toch enkele belangrijke nuanceverschillen.

19/02/2018

Aan de toepassing van de gunstmaatregelen verbonden aan het Vlaamse verkooprecht zijn een aantal voorwaarden verbonden. Voor zowel het abattement als het klein beschrijf geldt er bijvoorbeeld een bezitsvoorwaarde. In wat volgt, wordt nader ingegaan op een andere voorwaarde die in beide stelsels bestaat, met name de bewoningsvoorwaarde.

12/02/2018

Het recht van wederinkoop wordt behandeld in de artikelen 1659 – 1673 B.W. Een recht van wederinkoop, dat moet worden bepaald in de koopovereenkomst zelf, geeft aan de verkoper het recht om gedurende een termijn van maximum 5 jaar het verkochte goed terug te nemen van de koper, mits betaling van de oorspronkelijke prijs en mits de koper te vergoeden voor bepaalde aankoopkosten, de noodzakelijke herstellingen en de nuttige herstellingen ten belope van de erdoor verwezenlijkte waardevermeerderingen.

06/02/2018

Bij een huur wordt in de praktijk gewerkt met zowel een intredende als een uittredende plaatsbeschrijving. Door middel van een vergelijking van beide staten van bevinding, kan naar aanleiding van het einde van de huur op een eenvoudige manier worden vastgesteld of er al dan niet sprake is van eventuele huurschade, die op de huurder kan worden verhaald. Moet deze plaatsbeschrijving nu in alle gevallen worden geregistreerd en met welke concrete gevolgen moeten partijen rekening houden bij niet-registratie van de plaatsbeschrijving?

30/01/2018

Vanuit de praktijk wordt soms de vraag gesteld of de gemeenschappelijke delen in een appartementsgebouw al dan niet stilzwijgend kunnen worden opgeleverd. In de Woningbouwwet (= Wet Breyne) heeft de wetgever de procedure van de oplevering in dwingende bepalingen vastgelegd. Als algemene regel luidt dat de oplevering van de bouwwerken in principe moet worden bewezen door een schriftelijke en tegensprekelijke akte getekend door beide partijen.

22/01/2018

Krachtens art. 13 HHW heeft de huurder recht op drie hernieuwingen van het handelshuurcontract. De huurder moet de huurhernieuwing aanvragen tussen de achttiende en de vijftiende maand vóór het einde van de lopende huur bij aangetekend schrijven of per gerechtsdeurwaardersexploot. De huurder dient in zijn aanvraag tot huurhernieuwing op straffe van de nietigheid de voorwaarden op te nemen waaronder hij bereid is de huur te hernieuwen.

16/01/2018

Wanneer een verkocht onroerend goed behept is met ernstige bouwovertredingen en deze toestand aan de koper werd verzwegen, dan kan de koop door de rechter nietig worden verklaard wegens bedrog, op basis van artikel 1116 BW.

09/01/2018

De term “kangoeroewoning” is geen juridische term. Het is een alternatieve woonvorm voor 50-plussers die samenwonen met een jongere generatie en wederzijds voor elkaar zorgen onder één dak maar toch apart. Het concept is komen overwaaien uit Australië. Twee partijen of gezinnen wonen samen voor een langere periode. De realisatie gebeurt in een eengezinswoning of een tweewoonst. Tussen de partijen is er een belofte voor het dragen van een wederzijdse solidariteit, met name het zorgen voor elkaar.

15/12/2017

Stel, een eigenaar van een onroerend goed verstrekt aan een derde een persoonlijk genotsrecht op dit onroerend goed. In ruil voor dit gebruiksrecht dient de derde geen klassieke huurprijs te betalen, maar wordt hem louter de verplichting opgelegd om te voorzien in onderhoud van het goed. Naar aanleiding van een beëindiging van dit persoonlijk genotsrecht door de eigenaar, beroept de derde zich op de dwingende bepalingen van de Woninghuurwet om de door de eigenaar gegeven opzeg te betwisten. Kan dit?

12/12/2017

Het gelijktijdig aankopen van een appartement met een garage is uiteraard niet nieuw maar lijkt wel in opmars. Appartementsgebouwen beschikken steeds vaker over ondergrondse parkings of parkeergelegenheid in de onmiddellijke nabijheid, bijvoorbeeld in de vorm van garageboxen. Wanneer een appartement in het gebouw te koop wordt gesteld, krijgen kopers meestal de kans om tegelijkertijd een ondergrondse of bovengrondse parkeerplaats of garage te verwerven.

04/12/2017

De aankoop van een kavel (privatieve lokalen en onverdeelde aandelen in de gemeenschappelijke delen) in een appartementsgebouw op plan of in oprichting, zal aanleiding moeten geven tot het opleveren ervan. Gezien de wet op de mede-eigendom het bestuur en behoud van de gemeenschappelijke delen als wettelijke taak toevertrouwt aan de vereniging van mede-eigenaars, zal deze vereniging moeten instaan voor de oplevering van de gemeenschappelijke delen. Zowel de syndicus als de algemene vergadering zullen hierbij elk hun rol moeten spelen.

27/11/2017

Zijn partijen verplicht gehouden door het expertiserapport dat is opgemaakt door een expert die ze gezamenlijk hebben aangeduid voor de plaatsbeschrijving bij vertrek? Dit hangt af van welke machten de partijen hebben toegekend aan de door hen aangeduide expert. De verplichting van de huurder om op het einde van het contract de plaatsen in dezelfde toestand aan de verhuurder terug te geven, veronderstelt als onderwerp van het contract, over te gaan tot een tegenstrijdige bevinding van eventuele schade veroorzaakt door de huurder gedurende zijn bezetting van de plaatsen.

17/11/2017

Als vastgoedmakelaar moet je nagaan of het goed al dan niet onder de kwalificatie van 'bos' valt. Deze informatie is een onderdeel van het inlichtingenformulier vastgoedinformatie. Zo ja, dan moet er rekening worden gehouden met de bijzondere bepalingen vervat in artikel 91 van het Bosdecreet.

13/11/2017

Eén van de belangrijkste verdiensten van de Wet Breyne is de verplichte waarborg door de promotor ten gunste van de koper of opdrachtgever. De vorm die deze waarborg moet aannemen, verschilt naargelang de promotor al dan niet een erkende aannemer is.

06/11/2017

In huurcontracten wordt vaak voorzien dat de huurprijs kan worden aangepast aan de kosten van levensonderhoud. In dat geval moet de indexering gebeuren binnen het wettelijk kader voorzien in artikel 1728bis BW. In de praktijk komt het soms voor dat een verhuurder vergeet de indexaanpassing te vragen. Is men als verhuurder dan in de mogelijkheid om deze indexaanpassing alsnog op te eisen?

31/10/2017

Een rooilijn is de grens tussen de openbare weg en een aangrenzende eigendom. Het doel ervan is te beletten dat op de openbare weg bouwwerken worden opgericht. Een rooilijn is géén bouwlijn! Een bouwlijn is de onzichtbare lijn die bepaalt vanaf waar de woning mag gebouwd worden.

24/10/2017

Indien men werken laat uitvoeren door een aannemer wenst men uiteraard dat deze werken zonder gebreken worden voltooid en dat men later niet geconfronteerd wordt met problemen. Uit de praktijk blijkt evenwel dat er alsnog gebreken opduiken nadat de werken opgeleverd werden. Wat mag ik als syndicus niet uit het oog verliezen in het kader van de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer en de architect?

17/10/2017

Zoals in de andere twee gewesten kan de verkoop van een onroerend goed in het Waals Gewest maar plaatsvinden wanneer de verkoper de potentiele koper een reeks van informatie en attesten omcorrect en volledig te informeren over de technische kwaliteiten en de juridische informatie van het goed dat hij wenst aan te kopen.

09/10/2017

Een voorkeurrecht houdt in dat de titularis van dit recht als eerste de kans krijgt het goed aan te kopen wanneer de verkoper van plan is het goed te koop aan te bieden, en dit vooraleer een verkoopovereenkomst met een derde wordt afgesloten. Zo wordt aan de titularis een bevoorrechte onderhandelingspositie gegeven. Een voorkooprecht is conventioneel of wettelijk recht voor een bepaalde begunstigde persoon, rechtspersoon of instantie om een onroerend goed dat wordt verkocht bij voorrang aan te kopen voor elke andere persoon.

03/10/2017

Bij (verkoop)bemiddeling zal de vastgoedmakelaar aandacht moeten hebben voor het familiaal statuut van zijn opdrachtgevers en kandidaat-kopers. Bovendien zal de vastgoedmakelaar ook rekening moeten houden met de aard van het onroerend goed, dat het voorwerp uitmaakt van de vastgoedtransactie. Onderstaand nog even de belangrijkste aandachtspunten op een rij.

25/09/2017

Naast de bijzondere bepalingen rond de huur van hoofdverblijfplaatsen, is in het ontwerp van Vlaams Huurdecreet ook een aparte titel opgenomen met specifieke regels rond de huisvesting van studenten. Deze titel is van toepassing wanneer de huurder een student is, die de huurwoning niet tot hoofdverblijfplaats bestemt.

18/09/2017

Drones worden al enkele jaren voor steeds meer en steeds diversere toepassingen aangewend. Binnen de vastgoedsector worden drones hoofdzakelijk gebruikt om vanuit de lucht unieke foto’s te kunnen maken van een pand dat te koop wordt aangeboden. Maar welke wettelijke bepalingen zijn nu eigenlijk van toepassing op het gebruik van drones?

11/09/2017

Het komt jammer genoeg regelmatig voor dat binnen een vereniging van mede-eigenaars één bewoner de boel op stelten zet en de rust voor de andere bewoners grondig verstoort. Welke mogelijkheden heeft de vereniging van mede-eigenaars om hiertegen op te treden?

05/09/2017

Een erfdienstbaarheid is een last die op een erf (het lijdende of dienende erf) gelegd wordt tot nut en gebruik van een erf dat aan een andere eigenaar toebehoort (het heersende erf). Erfdienstbaarheden zijn in principe eeuwigdurend en gaan niet teniet door verloop van tijd, behalve wanneer uitdrukkelijk een tijdsbeperking in de titel is opgenomen. De wetgever heeft evenwel een aantal specifieke beëindigingsgronden voorzien.

29/08/2017

De syndicus heeft de bevoegdheid om de vereniging van mede-eigenaars te vertegenwoordigen voor het beheer van de gemeenschappelijke delen. Dit betekent dat de syndicus in naam en voor rekening van de vereniging van mede-eigenaars de noodzakelijke contracten zal moeten afsluiten.

21/08/2017

Om te kunnen genieten van het klein beschrijf moeten de kopers zich ertoe verbinden om zich in te schrijven in het bevolkingsregister op het adres van de aangekochte woning binnen drie jaar na de aktedatum (domiciliëringsvoorwaarde). Die inschrijving moeten zij vervolgens drie jaar lang onafgebroken behouden (bewoningsvoorwaarde). Deze voorwaarden garanderen dat de bescheiden woning effectief dienst zal doen als gezinswoning.

11/08/2017

Een gebouw wordt als leegstaand beschouwd wanneer meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte gedurende een termijn van minstens 12 opeenvolgende maanden niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt gebruikt. Hierbij wordt er geen rekening gehouden met woningen die deel uitmaken van het gebouw. Hoe wordt de leegstand beoordeeld?

10/07/2017

De term casco is ontleend aan het Spaanse casco (scheepsbouw). Bij het kopen van een cascowoning, kan je de binnenkant van de woning zelf (laten) afwerken naar eigen smaak en budget.

03/07/2017

De wet op de mede-eigendom voorziet dat de beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de mede-eigenaars die op het ogenblik van de stemming aanwezig of vertegenwoordigd zijn, tenzij de wet een gekwalificeerde meerderheid vereist. Wat is het lot van de blanco stemmen, onthoudingen en ongeldige stemmen? Kunnen de statuten bepalen dat deze stemmen bij de neen-stemmen worden gerekend?

26/06/2017

De Waalse Huisvestingscode voorziet dat elke individuele of collectieve huisvesting dient te worden uitgerust met minstens één rookmelder.

19/06/2017

Wie als erfgenaam een via erfenis verkregen woning verkoopt, dient de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen. Als de verkregen verkoopprijs de destijds in de successieaangifte geschatte waarde te ver overstijgt, kan de fiscus nog behoorlijk moeilijk doen.

12/06/2017

Opdat de vastgoedmakelaar aanspraak kan maken op ereloon, is vereist dat het voorwerp van de bemiddelingsovereenkomst effectief werd verwezenlijkt en dit door toedoen van de vastgoedmakelaar. Hoewel dit principe eenvoudig lijkt, blijken hieromtrent in de praktijk nogal wat discussies te rijzen.

06/06/2017

Als men voor een bouwproject een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning nodig heeft, dan is men in bepaalde gevallen verplicht om een archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. Die archeologienota is het resultaat van een archeologisch vooronderzoek, waarvoor een erkende archeoloog moet worden aangesteld. De doelstelling van het archeologisch vooronderzoek is om te bepalen of er op het terrein al dan niet archeologisch erfgoed aanwezig is en om maatregelen voor te stellen om met het aanwezige erfgoed om te gaan.

29/05/2017

Ruil is een contract waarbij partijen overeenkomen elkaar een zaak in de plaats van een andere zaak af te staan (artikel 1702 B.W.). Een ruilovereenkomst is een overdragend contract onder bezwarende titel en eigenlijk hetzelfde als een verkoopovereenkomst met dit verschil dat in plaats van een financiële koopsom iets anders als tegenprestatie gegeven wordt. Dit verhindert niet dat bij een ruil, naast de overgedragen zaak, ook een opleg bedongen kan worden.

22/05/2017

Eén van de taken van de syndicus bestaat erin het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars te beheren. Over het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars bestaan er onder de mede-eigenaars heel wat verkeerde opvattingen. Wat omvat het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars nu juist? Is het toegestaan om vermogen te beleggen in kasbons, aandelen of obligaties?

15/05/2017

Als vastgoedmakelaar kan men ingeschakeld worden om te bemiddelen bij de verkoop van een onroerend goed, dat werd verpacht. Is de Pachtwet van toepassing, dan heeft dit een aantal belangrijke consequenties. Als vastgoedmakelaar is het dan ook van groot belang om hiervoor aandachtig te zijn en de noodzakelijke stappen tijdens het bemiddelingsproces te ondernemen.

08/05/2017

In het kader van de begroting 2016 werd in het Waalse Gewest een ingrijpende hervorming doorgevoerd van de vastgoedfiscaliteit. Één van de blikvangers was de verhoging van het tarief van de registratierechten (12,5%) tot 15% bij de aankoop van een 3de, 4de, 5de, … woning.

28/04/2017

De Vlaamse Wooncode voorziet zowel in een administratieve als in een strafrechtelijke handhaving voor inbreuken op de woningkwaliteitsreglementering. Belangrijk onderscheid daarbij is dat de administratieve handhaving pas wordt opgestart van zodra er 15 strafpunten zijn gequoteerd op het technisch verslag. De strafrechtelijke handhaving kan echter worden uitgeoefend van zodra er één gebrek is in de woning. In de praktijk geldt natuurlijk wel een prioriteitenlijst voor de strafrechtelijke handhaving, met een focus op krotverhuur.

24/04/2017

De wijzes van wonen alsook de types van woningen evolueren voortdurend. Om in te spelen op deze realiteit en een wettelijk bestaan te geven aan deze verschillende types van huisvesting, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verschillende concepten in de wettekst van de Huisvestingscode goedgekeurd op 11 juli 2013 ingevoegd.

06/04/2017

De verhuurder die wordt geconfronteerd met een betalingsachterstand van de huurder, zal zich tot de bevoegde vrederechter moeten wenden om de huurovereenkomst te laten ontbinden. Wordt deze ontbinding bij een betalingsachterstand automatisch uitgesproken of moeten hiervoor bepaalde voorwaarden vervuld zijn?

03/04/2017

Het principe van verkoop van een onroerend goed waarin een onbekwame medegerechtigd is, is de openbare verkoop. Maar een verkoop uit de hand is eveneens mogelijk. Een voorafgaandelijke toelating van de vrederechter is altijd vereist. Er moet worden gemotiveerd waarom de verkoop uit de hand tot belang van de onbekwame strekt en er moet een schattingsverslag worden opgemaakt van het te verkopen onroerend goed.

 

27/03/2017

Het systeem van vergunningen wordt afgeschaft. In de plaats komt er een vrijwillig systeem van erkenning. Om de erkenning te kunnen verkrijgen, dient het logies ter plaatse te worden gecontroleerd. Als daaruit blijkt dat het logies en de exploitant voldoen aan de basisvoorwaarden, eventueel inclusief de bijzondere openings- en uitbatingsvoorwaarden voor beschermde benamingen, dan zal de erkenning worden toegekend. De exploitant verkrijgt dan het recht om het erkenningsteken te hanteren.

24/03/2017

De woninghuurwet voorziet dat een woninghuur voor een woning die dient tot hoofdverblijfplaats geacht wordt te zijn aangegaan voor een duur van 9 jaar. Indien partijen wensen dat deze woninghuurovereenkomst stopt na deze 9 jaar dan dient men een opzeg te geven.

21/03/2017

Aan de studiedienst werd recent de vraag voorgelegd of het langetermijnsparen van toepassing kan zijn bij de aankoop van een studentenkamer, waarin geen kookgelegenheid aanwezig is. Deze vraag is interessant, daar zij raakt aan één van de fundamentele beginselen van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992: hoe dient het begrip ‘woning’ in fiscalibus te worden geïnterpreteerd? Het antwoord hierop is niet louter relevant voor het langetermijnsparen (cfr. art. 145-5 WIB92). Ook de wettelijke bepalingen omtrent de woonbonus zitten nog steeds vervat in het WIB, waardoor de definitie van het begrip ‘woning’ hierbij tevens van toepassing is.

13/03/2017

De syndicus is als beheerder van het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars belast met het invorderen van de mede-eigendomsbijdragen ten aanzien van de vereniging van mede-eigenaars. Bij het invorderen dient de syndicus er over te waken dat de bijdragen niet verjaren. De aansprakelijkheid van de syndicus komt in het gedrang wanneer hij niet de vereiste zorg aan de dag legt om de voorschotten en bijdragen te innen of te recupereren.

06/03/2017

De regels inzake de strijd tegen de onderbezetting in sociale woningen in het Brusselse gewest worden hernomen in de Ordonnantie van 11 juli 2013 houdende de Huisvestingscode. De Huisvestingscode voorziet dat, indien een woning onaangepast is omdat ze over minstens twee kamers te veel beschikt, de sociale huisvestingsmaatschappij aan de bewoners een andere aangepaste woning (met een gelijkaardig comfort en gelegen in dezelfde gemeente of in een straal van 5 kilometer) moet voorstellen.

27/02/2017

Het conformiteitsattest is een bewijs dat de woning aan de kwaliteitsnormen voldoet conform het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen. Het attest is in principe niet verplicht, maar het geeft de verhuurder wel extra zekerheid. Het bevestigt dat de woning aan de Vlaamse kwaliteitsnormen voldoet inzake veiligheid, gezondheid en kwaliteit. Doordat de woning voldoet aan de reglementair bepaalde veiligheids- en gezondheidseisen krijgen de huurders een positief signaal.

 

21/02/2017

De woningkwaliteitsnormen zijn nader uitgewerkt in drie technische verslagen die zijn gepubliceerd in bijlage bij het Kwaliteitsbesluit van 12 juli 2013. De drie technische verslagen hebben betrekking op zelfstandige woningen, kamers en woonverblijven voor seizoensarbeiders. Zelfs binnen de technische verslagen is er evenwel een beperkte differentiatie inzake de toepasselijke normen. Zo gelden er een beperkt aantal specifieke eisen voor studentenkamers, bovenop de normen die voor alle kamers gelden.

14/02/2017

Stel, een verhuurder heeft een appartement dat in aanbouw is of grondig gerenoveerd wordt en wenst alvast een huurder te zoeken, ook al heeft hij nog geen duidelijk zicht op het tijdstip waarop het appartement klaar zal zijn. Kan dit wel?

07/02/2017

Het huurgarantiefonds, ook wel het fonds ter bestrijding van uithuiszettingen geheten, is een fonds dat wordt gespijsd met geld van de Vlaamse overheid en met éénmalige vergoedingen vanwege de verhuurders die zich voor een huurcontract aansluiten.

30/01/2017

Naast bepaalde opzegmogelijkheden voor verhuurder en huurder, voorziet de handelshuurwet in de mogelijkheid om de handelshuurovereenkomst in onderling akkoord te beëindigen, de zogenaamde minnelijke beëindiging. Naast wilsovereenstemming tussen de partijen, wordt deze beëindigingsmogelijkheid ook gekoppeld aan een bepaalde formaliteit. Wat is nu het gevolg als deze niet nageleefd wordt?

23/01/2017

Het is mogelijk dat een opdrachtgever eerst een exclusieve bemiddelingsopdracht toekent aan de ene vastgoedmakelaar, maar zich nadien bedenkt en ook met een andere makelaar in zee wenst te gaan. In dat geval spreken we van een co-exclusieve bemiddelingsopdracht waarbij beide makelaars het pand kunnen verkopen. Maar welke spelregels gelden in dat geval?

16/01/2017

De syndicus heeft de wettelijke bevoegdheid om de vereniging van mede-eigenaars in rechte te vertegenwoordigen. Wanneer de syndicus als mandataris van de vereniging van mede-eigenaars in rechte wil optreden, moet hij zich in principe laten machtigen door de algemene vergadering alvorens de procedure in te stellen. De vraag stelt zich soms of de syndicus ook moet beschikken over een voorafgaande machtiging van de algemene vergadering alvorens hij hoger beroep kan instellen?

09/01/2017

Er gelden twee types van informatieverplichtingen ivm overstromingen en integraal waterbeleid:

  • De informatieverplichting mbt overstromingsgevoelige gebieden (mogelijk en effectief overstromingsgevoelig gebied) en de afgebakende oeverzones en overstromingsgebieden. De info over de ligging van het onroerend goed dient te worden opgenomen in de publiciteit en in de onderhandse en authentieke akten
  • De informatieverplichting mbt risicozones voor overstromingen dient te worden opgenomen in de onderhandse en authentieke akten maar niet in de publiciteit over het onroerend goed
19/12/2016

Ondernemers die een nieuw concept willen uitproberen, vinden zelden een geschikt pand. Het klassieke regime van de handelshuur verbindt de huurder voor een termijn van minstens 9 jaar, maar dit vormt voor vele ondernemers een te groot risico. De decreetgever werkte dan ook een nieuw huurregime uit, een huur van korte duur voor pop up stores. Maar wat zijn nu eigenlijk de specifieke regels?

13/12/2016

Wie een hoofdverblijfplaats huurt, heeft in principe geen uitstaans met de onroerende voorheffing. Art. 5 Woninghuurwet bepaalt uitdrukkelijk dat de onroerende voorheffing niet ten laste van de huurder kan worden gelegd. De onroerende voorheffing is dus steeds verschuldigd door de eigenaar en strekt louter de verhuurder tot belang.

06/12/2016

De formaliteit van de registratie zorgt ervoor dat de handelshuurovereenkomst vaste datum verkrijgt. Door de vaste dagtekening wordt de overeenkomst aan derden tegenstelbaar. Ook bij een handelshuurhernieuwing moet de handelshuurder ervoor zorgen dat de hernieuwde overeenkomst vaste datum verwerft, maar hoe gebeurt dit juist?

28/11/2016

Indien zijn mandaat op om het even welke wijze een einde heeft genomen, moet de syndicus terugtreden. Hij is dan verplicht om het volledige dossier van het beheer van het gebouw aan zijn opvolger of, in diens afwezigheid, aan de voorzitter van de laatste algemene vergadering te overhandigen. Hoe zit het met de overdracht van dit dossier?

22/11/2016

Iedereen die een beschermd onroerend goed verkoopt, moet in de publiciteit vermelden dat dit pand beschermd is. Ook moet een verwijzing worden opgenomen naar www.onroerenderfgoed.be voor nadere informatie over de rechtsgevolgen. Sinds 1 januari 2016 mag een verkorte vermelding worden gehanteerd voor bepaalde types van vastgoedpubliciteit.

14/11/2016

Het einde van de huur komt in zicht. Tussen huurder en verhuurder dienen een aantal afspraken gemaakt te worden, onder meer over eventuele huurschade of verfraaiingswerken die de huurder heeft uitgevoerd.

08/11/2016

De vereniging van mede-eigenaars kan vrij zijn syndicus benoemen, maar moet er rekening mee houden dat niet iedereen tot syndicus kan worden benoemd.

31/10/2016

Sinds 1 januari 2006 moet er bij elke nieuwbouw een EPC-nieuwbouw worden afgeleverd door een EPB-verslaggever (mogelijk een architect). Nieuwbouw of verbouwingen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning of melding vereist is, moeten in Vlaanderen voldoen aan bepaalde energienormen. Die normen worden EPB-eisen genoemd.  EPB staat voor “Energieprestaties en Binnenklimaat”.

24/10/2016

Stel: een kandidaat-koper en verkoper zijn het eens over de verkoop van een onroerend goed, maar op het moment dat de onderhandse akte dient te worden ondertekend, wenst de koper een extra voorwaarde in te lassen in het compromis. Wat dan?

18/10/2016

Het programmadecreet 2016 heeft de Vlaamse woonbonus voor de tweede maal ingrijpend hervormd: de huidige woonbonus voor de enige eigen woning enerzijds en de gewone intrestaftrek & het langetermijnsparen voor de niet-enige eigen woning anderzijds werden ondergebracht in een nieuwe, geïntegreerde Vlaamse woonbonus. Die is op elke eigen woning van toepassing, ongeacht of deze nu enig of niet-enig is. Het nieuwe systeem is in werking getreden op 1 januari 2016; het is dus van toepassing op alle leningen die na die datum worden aangegaan.

10/10/2016

Het programmadecreet 2016 heeft de Vlaamse woonbonus voor de tweede maal ingrijpend hervormd: de huidige woonbonus voor de enige eigen woning enerzijds en de gewone intrestaftrek & het langetermijnsparen voor de niet-enige eigen woning anderzijds werden ondergebracht in een nieuwe, geïntegreerde Vlaamse woonbonus. Die is op elke eigen woning van toepassing, ongeacht of deze nu enig of niet-enig is. Het nieuwe systeem is in werking getreden op 1 januari 2016; het is dus van toepassing op alle leningen die sinds die datum worden aangegaan.

03/10/2016

De functie van commissaris van de rekeningen werd in de wet van 2 juni 2010 verplicht opgelegd. Dit is één van de maatregelen die de wetgever nam om het financieel beleid van de syndicus binnen een vereniging van mede-eigenaars transparanter te maken en te kunnen controleren. Wat zijn de bevoegdheden van de commissaris van de rekeningen binnen een vereniging van mede-eiegnaars?

26/09/2016

Een kandidaat-koper brengt eenzijdig schriftelijk bij de bemiddelende vastgoedmakelaar een bod uit voor de aankoop van een bepaald onroerend goed. De kandidaat-koper gaat er soms al te snel van uit dat hij zijn bod ook eenzijdig terug kan intrekken. Kan de bieder dit zomaar doen?

19/09/2016

De door een vastgoedmakelaar afgesloten bemiddelingsopdracht wordt vaak gekenmerkt door een exclusief karakter. Het bedingen van exclusiviteit is ongetwijfeld geldig, maar hoe wordt het begrip exclusiviteit bij bemiddelingsopdrachten nu juist geïnterpreteerd?

12/09/2016

Een huurder die plots van de aardbol lijkt te zijn verdwenen, het gebeurt vaker dan je zou denken. Wat moet of kan de verhuurder in dat geval ondernemen om zijn pand opnieuw te kunnen verhuren?

06/09/2016

Sluit je als vastgoedmakelaar een bemiddelingsopdracht tot verkoop af met een consument, dan moet je rekening houden met de bepalingen van het KB bemiddelingsopdrachten. Ook met betrekking tot de na te leven opzegtermijnen en -vergoedingen bevat het KB relevante bepalingen. Wat moet je als vastgoedmakelaar weten?

29/08/2016

Niemand mag zonder voorafgaande vergunning de hoofdfunctie van een gebouw volledig of gedeeltelijk wijzigen als de Vlaamse regering deze functiewijziging als vergunningsplichtig heeft bestempeld (art. 4.2.1 VCRO). Een functiewijziging is dus in beginsel niet vergunningsplichtig, behalve wanneer de Vlaamse regering daartoe anders heeft beslist.

22/08/2016

In het Waals Gewest is op 1 januari 2016 de woonbonus ingrijpend hervormd, zij het met de nodige retroactiviteit want de teksten werden pas definitief goedgekeurd door het Waals parlement op 20 juli 2016 en verschenen pas in het Belgisch Staatsblad op 10 augustus 2016. De woonbonus werd in Wallonië vervangen door de nieuwe ‘chèque habitat’.

12/08/2016

De functie van commissaris van de rekeningen werd in de wet van 2 juni 2010 verplicht opgelegd, daar waar deze functie voordien geheel vrijblijvend was. Dit is één van de maatregelen die de wetgever nam om het financieel beleid van de syndicus binnen een vereniging van mede-eigenaars transparanter te maken en te kunnen controleren. De vraag stelt zich wie als commissaris van de rekeningen kan worden aangesteld?

08/07/2016

Vaak gaan buren in discussie over waar nu precies de grens ligt tussen hun percelen. Hoe kan een dergelijke discussie worden opgelost tussen betrokkenen? 

04/07/2016

Voor studio’s die gebouwd of vergund zijn voor 1 februari 2008 kan de plaatsing van een wandmeubel met opklapbaar bed de berekening van de oppervlakte van de woon-/slaapkamer verhogen met 2m². Deze uitzonderingsregel kan ervoor zorgen dat in bepaalde gevallen een te kleine studio toch verhuurbaar wordt.

27/06/2016

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft men zich duidelijk laten inspireren door het Vlaamse voorbeeld : de nieuwe tariefstructuur is bijna identiek aan deze die sinds 1 juli 2015 in Vlaanderen van kracht is. Het enige verschil schuilt erin dat in Brussel geen bijkomende incentives (extra lage tarieven) werden ingevoerd bij een energetische renovatie of bij de inhuurgave van de geschonken woning.

Ook in Brussel zijn er dus nog slechts twee tariefstructuren, één voor schenkingen in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden en een tariefboom voor schenkingen tussen alle andere personen.

20/06/2016

De raad van mede-eigendom heeft als opdracht erop toe te zien dat de syndicus zijn taken naar behoren uitvoert. In de eerste plaats bestaat de taak van de raad van mede-eigendom er dan ook in om toezicht uit te oefenen op het beheer van de syndicus. Daarnaast kan de raad van mede-eigendom ook bepaalde bevoegdheden gedelegeerd krijgen door een beslissing van de algemene vergadering. De vraag rijst of de leden van raad van mede-eigendom in de uitvoering van hun opdracht aansprakelijk kunnen worden gesteld?

13/06/2016

De Woninghuurwet geeft aan de huurder de mogelijkheid om een huurovereenkomst af te sluiten voor een standaard duur van 9 jaar of voor een duur die korter is dan of gelijk is aan drie jaar. De vraag rijst in welke gevallen de huurder tot een opzeg kan overgaan en welke vergoeding hij hiervoor verschuldigd is. Hieronder zetten we de belangrijkste principes  nog eens op een rij.

07/06/2016

De woningbouwwet, beter gekend als de wet Breyne, heeft als doel de nodige bescherming te bieden aan de koper van een te bouwen of in aanbouw zijnde woning of appartement (aankoop van een nieuwbouwwoonst op plan of 'sleutel op de deur'). In het verleden hebben zich immers talrijke misbruiken voorgedaan in hoofde van bepaalde bouwpromotoren die te weinig deskundig waren of onvoldoende vermogend waren.

30/05/2016

Heel wat verhuurders worden geconfronteerd met een huurder die niet of slecht betaalt. Een heel vervelend probleem, zeker indien je als verhuurder rekent op die huurinkomsten om andere rekeningen te betalen. Wat zijn de concrete stappen die je kan ondernemen bij wanbetaling?

 

23/05/2016

Met het Wetboek van economisch recht legt de wetgever aan de vastgoedmakelaar de verplichting tot specifieke vermeldingen op zijn of haar website op te nemen. Welke informatie moet de vastgoedmakelaar nu juist op zijn website vermelden?

13/05/2016

Op 1 december 2015 is de vernieuwde Vlaamse renovatiepremie in voege getreden. Het toepassingsgebied is ongewijzigd gebleven: de premie kan worden aangevraagd door eigenaars-bewoners en door verhuurders die verhuren via een SVK. Private verhuurders kunnen er dus nog steeds geen beroep op doen.

09/05/2016

Hoewel de begrippen opdracht en mandaat in de praktijk vaak door elkaar gebruikt worden, dekken ze beide een volledig andere lading. Wat zijn nu de mogelijke praktische gevolgen van een verkeerd gebruik van de term mandaat? We zetten de belangrijkste principes op een rij.

03/05/2016

De algemene vergadering blijft het ultieme beslissingsorgaan binnen de vereniging van mede-eigenaars. Het is op de algemene vergadering dat de mede-eigenaars met elkaar overleggen en beslissingen nemen in het belang van de vereniging. De vraag stelt zich of ook de mede-eigenaars, naast de syndicus, het initiatief kunnen nemen om de algemene vergadering samen te roepen?

25/04/2016

De vastgoedfiscaliteit in België is voor een belangrijk deel gebaseerd op het kadastraal inkomen, een fictief bedrag dat in theorie overeen zou moeten komen met het gemiddeld normaal netto-inkomen dat het onroerend goed tijdens één jaar aan zijn eigenaar opbrengt. Maar wat als de eigenaar van mening is dat het vastgestelde kadastraal inkomen te hoog ligt?

19/04/2016

Mede-eigenaars hebben niet enkel nood aan een orgaan dat beslissingen neemt, maar ook aan een orgaan dat deze beslissingen uitvoert en dagdagelijks instaat voor het beheer van de mede-eigendom. De syndicus vormt het executief orgaan dat de beslissingen van de algemene vergadering uitvoert. De algemene vergadering is bevoegd voor het aanstellen van een nieuwe syndicus. Maar kan de algemene vergadering de syndicus voor een langere periode van 3 jaar benoemen?

11/04/2016

De vastgoedmakelaar heeft m.b.t. de voorkooprechten voornamelijk een informatieplicht, in die zin dat hij partijen uitdrukkelijk moet informeren over het eventueel bezwaard zijn van het onroerend goed met één of meerdere voorkooprechten. Maar wat als er een voorkooprecht rust op slechts een deel van het onroerend goed waarvoor de vastgoedmakelaar een bemiddelingsopdracht tot verkoop kreeg?

04/04/2016

Met ingang van 1 januari 2016 is de waterfactuur grondig gewijzigd. De Vlaamse Regering wilde met deze hervorming in eerste instantie meer uniformiteit garanderen: voortaan zullen alle Vlaamse drinkwatermaatschappijen de waterfactuur op dezelfde manier berekenen.

29/03/2016

Stel, de uitbater van een kapperszaak beslist om met zijn activiteit te stoppen. Bijgevolg wil hij ook af geraken van de handelshuurovereenkomst die hij voor het pand afsloot. Een potentiële overnemer biedt zich aan, maar de huurder stelt vast dat er in het handelshuurcontract een verbod op overdracht van de huur bedongen is. Moet de huurder dan zonder meer de verplichtingen uit het handelshuurcontract naleven tot wanneer hij zijn wettelijke opzegmogelijkheid kan benutten?

21/03/2016

Als syndicus ben je verplicht alle mede-eigenaars de mogelijkheid te bieden om inzage te nemen van alle niet-private documenten of gegevens over de mede-eigendom. Maar hoe ga je als syndicus om met deze verplichting?

14/03/2016

Stel, een syndicus heeft in kader van de verkoop van een appartement op vraag van de notaris zijn contractuele informatieplicht conform artikel 577-11 § 2 nageleefd.  Nadat de syndicus deze informatie meedeelde en nog vóór dat de notariële akte verleed, vond er echter een algemene vergadering plaats waarop een beslissing werd genomen over belangrijke renovatiewerken. De koper was hiervan echter niet op de hoogte. Wat nu?

08/03/2016

Via het programmadecreet 2016 (decreet van 18 december 2015 werd de Turteltaks uiteindelijk realiteit: de belasting zal vanaf 1 maart 2016 verschuldigd zijn. Maar wat houdt deze nieuwe taks nu precies allemaal in?

29/02/2016

Huurder en verhuurder sluiten een woninghuurovereenkomst af voor een standaard duur van 9 jaar. De huurder  gebruikt het goed in werkelijkheid echter slechts als uitvalsbasis gedurende het weekend. Wat kan de verhuurder hiertegen ondernemen?

22/02/2016

De wet op de mede-eigendom voorziet in drie kwantitatieve regels wat betreft het aantal stemmen en volmachten waarmee een volmachthebber geldig kan deelnemen aan de algemene vergadering.

15/02/2016

De (fiscale) lasten hebben betrekking op elke andere prestatie die de koper toezegt aan de verkoper in het kader van de verkoop. Lasten zijn dus bijkomende prestaties die de verkoopovereenkomst aan de koper voor de overdracht van het goed boven de prijs oplegt en die de verkoper rechtstreeks of onrechtstreeks tot voordeel strekken.

08/02/2016

Sedert het Vlaamse decreet van  23 november 2007 hebben partijen de mogelijkheid om over te gaan tot de ontbinding van de verkoopovereenkomst op een georganiseerde manier waarbij de evenredige verkooprechten vervangen worden door een vast tarief. Zowel de ontbonden of vernietigde overeenkomst en de overeenkomst tot minnelijke ontbinding zijn - indien voldaan is aan bepaalde voorwaarden - onderworpen aan een vast recht van slechts 10 euro.

01/02/2016

Op ieder gebouw of groep van gebouwen waarvan het eigendomsrecht tussen verschillende personen is verdeeld volgens kavels die elk een gebouwd privatief gedeelte en een aandeel in gemeenschappelijke onroerende bestanddelen bevatten, zijn dwingendrechtelijke bepalingen inzake appartementsmede-eigendom van toepassing. In de praktijk stelt de vraag zich soms of van de toepassing van de appartementswet kan worden afgeweken?

25/01/2016

Stel: je opdrachtgever tot verkoop of verhuur is hoogbejaard en de kans is reëel dat hij/zij tijdens de bemiddelingsopdracht wilsonbekwaam zal worden. In dat geval kan de verkoop in principe enkel doorgaan na de aanstelling en het akkoord van een bewindvoerder.

18/01/2016

In de praktijk komt het vaak voor dat een verkoopovereenkomst wordt aangegaan onder opschortende voorwaarde, bijvoorbeeld van het verkrijgen van een financiering of het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning. Naast opschortende voorwaarden is het niet ondenkbaar dat de verkoopovereenkomst tevens een ontbindende voorwaarde bevat. Nu rijst de vraag welke implicaties dit heeft op het recht op ereloon van de vastgoedmakelaar.

11/01/2016

Het Hof van Cassatie velde op 9 oktober 2014 een belangwekkend arrest, waarbij werd geoordeeld dat de woninghuur van korte duur reeds geacht wordt een standaard huur van 9 jaar te zijn, van zodra vaststaat dat er geen opzegging conform artikel 3,§6, 4e lid Woninghuurwet meer kan gebeuren.

05/01/2016

Voor de verpachter is het niet evident om een pachtovereenkomst op te zeggen en op korte termijn terug de vrije beschikking te krijgen over zijn goed. Zo komen de belangen van pachter en verpachter soms lijnrecht tegenover elkaar te staan. Dit verklaart het succes van alternatieve rechtsfiguren zoals kosteloze bruiklening of bezetting ter bede.

15/12/2015

Stel: een woning met tuin wordt verkocht. Het kan gebeuren dat in de publiciteit een verkeerde oppervlakte wordt vermeld. Wat zijn de gevolgen en hoe kan men dit voorkomen?

07/12/2015

De wetgever heeft op gedetailleerde wijze de bevoegdheden van de syndicus opgesomd. De syndicus staat o.m. in voor het beheer van het vermogen van de vereniging. De syndicus is als beheerder van het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars ook belast met het innen van de achterstallen die bepaalde mede-eigenaars hebben ten aanzien van de vereniging.

01/12/2015

Kan een pachtovereenkomst mondeling tot stand komen? Of moet de pachtovereenkomst schriftelijk opgemaakt worden? En in het laatste geval, volstaat dan een onderhands geschrift of is een authentieke akte aangewezen?

23/11/2015

Naast het aangaan van een klassieke woninghuurovereenkomst voor een duur van 9 jaar, biedt de Woninghuurwet de mogelijkheid om een schriftelijke woninghuurovereenkomst af te sluiten voor een duur die korter is dan of gelijk is aan drie jaar. Een vraagstuk waaromtrent tot op vandaag onduidelijkheid heerst, betreft het al dan niet rechtsgeldig karakter van de contractuele clausule tot vroegtijdige opzegging ten gunste van huurder of verhuurder, bij een woninghuurcontract van korte duur.

16/11/2015

Het klein beschrijf is in beginsel niet toepasbaar wanneer de koper reeds eigenaar is van een andere woning, tenzij die woning werd geërfd van een bloedverwant in opgaande lijn (dergelijke woning wordt buiten beschouwing gelaten). Indien een koper een tweede woning bezit, zou hij er dus in principe geen gebruik van kunnen maken.

09/11/2015

Vanaf 1 januari 2015 wordt het ontbreken van dakisolatie gequoteerd in het technisch verslag. Voor de periode tot en met 31 december 2017 kunnen 1 of 3 strafpunten worden toegekend, al naargelang het dak kleiner of groter is dan 16m². In combinatie met andere gebreken kan de afwezigheid van dakisolatie dus leiden tot een ongeschiktverklaring. Maar op welke basis zal de woningcontroleur de aan- of afwezigheid van dakisolatie vaststellen?

02/11/2015

De leefregels binnen een appartementsmede-eigendom zijn vervat in de burgerrechtelijke principes, de statuten en het reglement van orde. Oerdegelijke bepalingen en voorschriften volstaan niet. Ze moeten ook tanden hebben. Dit impliceert dat ter bescherming van het woonklimaat en de collectieve discipline tegen onbehoorlijke eigenaars en huurders efficiënt moet kunnen worden opgetreden.

27/10/2015

Het bodemsaneringsdecreet van 22 februari 1995, vervangen door het decreet van 1 juni 2008 geeft de Vlaamse overheid een belangrijk instrument om verontreinigde gronden te saneren en nieuwe verontreiniging te voorkomen.

19/10/2015

De leefregels binnen een appartementsmede-eigendom zijn vervat in de burgerrechtelijke principes, de statuten en het reglement van orde. Deze regels zijn maar afdwingbaar en hun inbreuken zijn maar sanctioneerbaar indien ze tegenstelbaar zijn aan de titularissen van zakelijke rechten, zoals eigenaars en vruchtgebruikers, en titularissen van persoonlijke rechten, zoals huurders. Wanneer zijn de regels tegenstelbaar?

12/10/2015

Het herroepingsrecht heeft tot gevolg dat de bemiddelingsopdracht tussen de vastgoedmakelaar en de opdrachtgever- consument slechts definitief tot stand komt na verloop van een termijn van 7 werkdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de ondertekening van de bemiddelingsovereenkomst. Zolang deze termijn niet is verstreken, behoudt de consument het recht om kosteloos af te zien van de bemiddelingsovereenkomst.

06/10/2015

De koper van een bescheiden woning die in het Vlaams Gewest ligt, kan in bepaalde gevallen genieten van het zogenaamde “klein beschrijf”: in dat geval betaalt de koper een verkooprecht van slechts 5% in plaats van de normale 10%.

28/09/2015

De notaris moet erop toezien dat de overdracht van een onroerend goed ‘vrij en onbelast’ kan doorgaan. Jammer genoeg zijn er periodes van onzekerheid die niet worden gedekt door de opzoekingen van de notaris. Dit noemt men in het notariële vakjargon het probleem van de 'dode hoek'. Ook de vastgoedmakelaar moet zich hiervan bewust zijn bij de opmaak van de onderhandse verkoopovereenkomst.

22/09/2015

In het kader van de eerste begrotingscontrole van 2015 besliste de Vlaamse Regering om de schenkingsrechten ingrijpend te hervormen.

15/09/2015

In geval van een verkoop op lijfrente, waarbij de te betalen lijfrente nochtans gespreid is over een heel  leven van de lijfrentegenieter, zullen bij het sluiten van de overeenkomst de registratierechten onmiddellijk moeten worden voldaan ten laste van de koper.

07/09/2015

Gelet op het tijdelijke karakter van de uitbating, is het bij een pop-up winkel veelal niet de bedoeling van de partijen om gebonden te zijn door een handelshuurovereenkomst, met een minimumduur van 9 jaar. De vraag stelt zich dan ook of het mogelijk is om de huurovereenkomst voor een pop-up winkel buiten de handelshuurwetgeving op te maken.

31/08/2015

Mede-eigendom is een vorm van fysiek samenleven. Waar mensen samenkomen en samenleven is er een reële kans dat dit aanleiding kan geven tot problemen en twisten.

24/08/2015

Als extra stimulans om energiezuinig te (her)bouwen wordt in Vlaanderen een verlaagd tarief toegepast voor de onroerende voorheffing, meer bepaald wanneer de gebouwde/verbouwde woning aan een maximaal e-peil voldoet. De toegekende vermindering verschilt naargelang het behaalde peil.

17/08/2015

Een koop met lijfrente is een koopovereenkomst waarbij de prijs geheel of gedeeltelijk uit een lijfrente bestaat en waarbij de koper aan de verkoper periodiek een bepaalde geldsom moet betalen gedurende het leven van de verkoper of een derde, het lijf genoemd. Eenvoudig gezegd is een koop met lijfrente een gewone verkoop met een bijzondere betalingsmodaliteit, namelijk geheel of gedeeltelijk via een lijfrente.

10/08/2015

Wanneer een gehuwd koppel geconfronteerd wordt met de tragische situatie waarbij één van hen terminaal ziek is, werd in de notariële praktijk soms aangeraden om in het huwelijkscontract een sterfhuisclausule in te schrijven. Hierbij voorziet men bij ontbinding van het huwelijk in een onvoorwaardelijke toebedeling van het gemeenschappelijk vermogen aan één met naam genoemde echtgenoot.

13/07/2015

Bij handelshuur is het niet ongebruikelijk dat er bij het afsluiten van de huurovereenkomst door de huurder een drempelgeld (‘pas de porte’, ‘sleutelgeld’ of ‘zulle’) moet betaald worden, als voorwaarde om het genot van het gehuurde goed te bekomen. Dit is toegelaten onder de Handelshuurwet.

08/07/2015

Het fenomeen, waarbij kleinhandelaars een winkelruimte binnen een groter warenhuis huren, is de laatste tijd lang geen uitzondering meer. Vaak bestaat er onduidelijkheid over het huurregime dat in dit geval moet worden toegepast: moet een handelshuurovereenkomst worden afgesloten, of betreft het een huurovereenkomst van gemeen huurrecht? Het Hof van Cassatie velde een belangwekkend arrest in dit verband.

29/06/2015

De verhuur van een gemeubeld goed is geen zeldzaamheid. Studio’s, studentenkoten maar ook appartementen aan zee worden vaak verhuurd, voorzien van huisraad.

22/06/2015

De verkoop van een woning van een minderjarige kan nooit gebeuren zonder dat de vrederechter daar de machtiging toe verleent, dit ongeacht of beide ouders van de minderjarige nog in leven zijn, er één gestorven is of beiden overleden zijn. Dit betekent dan ook dat steeds de vrederechter moet gevat worden wil men het onroerend goed waarvan het kind (mede-)eigenaar is verkopen.

15/06/2015

Als de huurder van een woning overlijdt, rijst de vraag naar het lot van de huurovereenkomst. Blijft het contract gewoon doorlopen of komt er automatisch een einde aan door het overlijden van de huurder? Wat als er geen gekende erfgenamen zijn? Heeft de verhuurder het recht om zelf de woning te ontruimen?

08/06/2015

Het is op de algemene vergadering dat de mede-eigenaars met elkaar overleggen en beslissingen nemen in het belang van de vereniging.

01/06/2015

De Woninghuurwet voorziet in de mogelijkheid voor de verhuurder om de huurovereenkomst op te zeggen voor eigen gebruik, mits het respecteren van een opzeggingstermijn van 6 maand. Kan een vennootschap, die verhuurder is, ook gebruik maken van deze opzegmogelijkheid, of sluit de vereiste van het werkelijk betrekken van het gehuurde goed dit automatisch uit?

22/05/2015

Er is geen enkel verdrag of andere mensenrechtelijke tekst die een expliciet recht op huisdieren toekent. Als men een huis of appartement huurt, ondertekent de huurder een contract. Door het contract te ondertekenen, geeft de huurder te kennen dat hij akkoord gaat met de voorwaarden.

19/05/2015

In het kader van fiscale optimalisatie is de gesplitste aankoop ondertussen een gekende techniek. Ondanks de voordelen wordt bij een eventuele beslissing echter best rekening gehouden met alle fiscale consequenties. Zoals bijvoorbeeld met de mogelijke toepassing van de woonbonus door de kinderen. Dit kan immers mogelijks in het gedrang komen.

11/05/2015

De huurder die een hernieuwing van de handelshuurovereenkomst wil bekomen, moet deze verplicht aanvragen tussen de 18e en de 15e maand voor het einde van de lopende huurperiode. Doet deze dat niet, dan zal de huurovereenkomst in principe een einde nemen zodra de duur ervan is verstreken. Toch gebeurt het soms dat de verhuurder de huurder in het pand laat zonder enig protest of voorbehoud en de huurder de maandelijkse huur gewoon verder betaalt.

04/05/2015

Soms wensen partijen – los van de wettelijke en/of contractueel voorziene opzeggingsmogelijkheden – in onderling overleg een einde te stellen aan de huurovereenkomst.  Volstaat het dat partijen hun akkoord op papier zetten of zijn er bijkomende formaliteiten vereist?

27/04/2015

Regelmatig ontvangen wij de vraag wat juist in de notulen moet worden opgenomen en of het opportuun is om met twee verslagen te werken: een beknopt verslag met de wettelijke vermeldingen en een omstandig verslag met weergave van de besprekingen? Het antwoord op deze vraag is neen. De syndicus moet er zich van bewust zijn dat enkel de tijdens de algemene  vergadering ondertekende notulen rechtskracht hebben.

20/04/2015

De pandwissel is de situatie waarbij de woning waarvoor een hypothecaire lening werd afgesloten, wordt vervreemd en de lening blijft bestaan. De oorspronkelijke hypothecaire inschrijving op het onroerend goed wordt overgebracht naar een ander onroerend goed. Men spreekt ook wel van hypotheekoverdracht of hypotheekruil.

14/04/2015

Een erfdienstbaarheid kan omschreven worden als een last die op een erf (het lijdende of dienende erf) gelegd wordt tot nut en gebruik van een erf dat aan een andere eigenaar toebehoort (het heersende erf). en erfdienstbaarheid is in principe eeuwigdurend. Toch heeft de wet een aantal beperkte mogelijkheden voorzien om dit recht al dan niet vrijwillig te beëindigen.

07/04/2015

De huurovereenkomst is rechtsgeldig indien één van de echtgenoten of wettelijke samenwonenden een huurovereenkomst ondertekent, zonder zijn partner met wie hij de gezinswoning zal delen. Er geldt immers een wettelijk vermoeden dat de huur aan beide echtgenoten (of wettelijk samenwonenden) toebehoort.

30/03/2015

Sinds 1 januari 2015 heeft het Vlaams Gewest immers de ‘dienst registratie- en successierechten’ overgenomen van de Federale Overheidsdienst Financiën. Er zijn twee opvallende verschilpunten tussen de Vlaamse en de federale omzendbrief, die de laatste weken voor ongerustheid zorgden.

20/03/2015

Met het koninklijk besluit van 10 december 2012 is er duidelijkheid gekomen met betrekking tot de modernisering van de liften, in het bijzonder met betrekking tot het tijdspad van de modernisering. Wat als de lift niet tijdig gemoderniseerd is? Staan daar sancties tegenover? Het antwoord is 'ja'. De FOD Economie heeft een reeks van sancties voorzien die - na opstelling van een proces-verbaal - zullen worden toegepast bij overtreding van de reglementering.

16/03/2015

Sinds 2007 moeten zowel het bedrag van de gevraagde huurprijs als de gemeenschappelijke lasten vermeld worden in elke officiële mededeling in het kader van een tehuurstelling. In de rechtsleer bestaat enige discussie over de vraag of deze geafficheerde huurprijs als een bindend aanbod moet worden beschouwd.

09/03/2015

In een huurrelatie rijst er vaak discussie over de vraag welke herstellingen nu juist voor rekening van de huurder of verhuurder zijn.

02/03/2015

Een renovatiehuurovereenkomst is een woninghuurovereenkomst waarbij de huurder in het gehuurde goed werken zal uitvoeren die in principe op grond van de wet ten laste zijn van de verhuurder. Dergelijke overeenkomst kan worden afgesloten bij het aangaan van de huurovereenkomst, maar de lopende huurovereenkomst kan even goed worden uitgebreid tot een renovatiehuurovereenkomst.

23/02/2015

Meestal start een huurovereenkomst de eerste dag van de maand. Vaak zijn er echter omstandigheden waarbij het huurcontract best wel in de loop van de maand aanvangt: op uitdrukkelijke vraag van de nieuwe huurder, omdat het de eerste verhuur is of omdat de woning toch leeg staat.  

16/02/2015

Naar aanleiding van de oprichting van een raad van mede-eigendom stelt zich de vraag wie nu juist deel kan uitmaken van dit orgaan. Met de wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 wordt door de wetgever duidelijk gesteld dat de raad van mede-eigendom enkel uit ‘mede-eigenaars’ kan bestaan. Ondanks de wettelijke bepaling bestaat er toch nog onduidelijkheid met betrekking tot het begrip ‘mede-eigenaar’.

09/02/2015

Er zou verkeerdelijk de indruk kunnen bestaan dat er met de publicatie in het Belgisch Staatsblad van het KB 30 juli 2013 tot goedkeuring van het antiwitwasreglement voor vastgoedmakelaars plots nieuwe verplichtingen aan de vastgoedmakelaars werden opgelegd. Dit klopt echter niet. Het antiwitwasreglement heeft louter de bedoeling om de reeds bestaande verplichtingen ten aanzien van de vastgoedmakelaars in één document te vatten waarbij de bestaande regelgeving wordt verduidelijkt.

02/02/2015

Je verhuurde een woning aan een koppel dat niet gehuwd en niet wettelijk samenwonend is. Na enige tijd krijg je een opzeggingsbrief van één van de huurders die de huurovereenkomst “wat zijn deel betreft” wenst op te zeggen. In deze opzeggingsbrief is aangegeven dat de andere huurder hiermee akkoord is en de huurovereenkomst alleen zal verder zetten. Hoe moet je als verhuurder hierop reageren?

26/01/2015

Als men anoniem een onroerend goed wil kopen, kan men gebruikmaken van de techniek van de commandverklaring. Deze techniek komt vaak voor bij openbare verkopen, maar is ook handig bij een onderhandse verkoop.

19/01/2015

Een mede-eigenaar is niet verplicht persoonlijk aanwezig te zijn op de algemene vergadering. Hij kan hierbij een andere mede-eigenaar of een derde een volmacht geven. Wat als achteraf blijkt dat de volmachthouder anders heeft gestemd dan de volmachtgever had aangeduid?

12/01/2015

Het verlaagd schenkingsrecht voor bouwgronden gaat al enige tijd mee. Sinds 2003 kan genoten worden van een tariefverlaging met 2% voor schenkingen in rechte lijn (inclusief stiefkinderen), tussen echtgenoten en tussen wettelijk en feitelijk samenwonenden. Bij alle andere schenkingen wordt het tarief verlaagd tot 10%. De tariefverlaging is enkel van toepassing op de geschonken waarde (de schijf) tot 150.000 euro; op alle bijkomende waarde boven de schijven tot 150.000 euro dienen de reguliere tarieven voor de schenking van onroerende goederen te worden betaald.

05/01/2015

Het is niet ongebruikelijk dat in de verkoopovereenkomst een deel van de verkoopprijs wordt afgesplitst als zijnde de prijs die overeenstemt met de mee verkochte roerende goederen. Op dit deel van de verkoopprijs zijn dan in principe geen registratierechten verschuldigd. Overdrijving is hier uit den boze gezien je in dat geval problemen riskeert met de ontvanger van de registratierechten.

15/12/2014

Huurinkomsten zijn onderworpen aan belasting, maar het fiscale stelsel verschilt volgens het gebruik van het goed

08/12/2014

De wet op de mede-eigendom bepaalt dat de syndicus als enige aansprakelijk is voor zijn beheer en hij zijn bevoegdheid in principe niet kan overdragen dan met toestemming van de algemene vergadering en dit slechts voor een beperkte duur of voor welomschreven doeleinden.

01/12/2014

Het uitoefenen van een zelfstandige beroepsactiviteit is niet zonder risico’s. Gaat het over een eenmanszaak, dan is de aansprakelijkheid van de zelfstandige voor beroepsschulden onbeperkt. 

24/11/2014

Bij een controle vanaf 1 januari 2015 zal het niet voldoen aan de minimum dakisolatienorm strafpunten opleveren.

17/11/2014

Het inlassen van een opschortende voorwaarde in een verkoopovereenkomst is geen eenzijdige verbintenis, maar een overeenkomst waarbij koper en verkoper hun akkoord nog laten afhangen van de vervulling van een voorwaarde.

10/11/2014

De algemene vergadering is het zenuwcentrum van elke vereniging van mede-eigenaars. Het is op de algemene vergadering dat de mede-eigenaars overleggen met elkaar en beslissingen nemen in het belang van de vereniging.

03/11/2014

Bij handelshuur kunnen partijen op elk ogenblik overgaan tot een minnelijke herziening van de huurprijs. Een onderhandse overeenkomst volstaat hiertoe.

 

27/10/2014

Vóór de vernieuwing van de antimisbruikbepalingen stelde de fiscus zich eerder soepel op ten aanzien van de split sale constructie, waardoor deze in de ondernemingswereld vrij algemeen gebruikt werd wegens het belangrijk fiscaal voordeel. 

20/10/2014

Conform de bepalingen van artikel 215 BW kan de ene echtgenoot niet zonder de instemming van de andere onder bezwarende titel of om niet onder de levenden beschikken over de rechten die hij bezit op het onroerend goed dat het gezin tot voornaamste (en enkel deze voornaamste woning die in de regel samenvalt met de echtelijke verblijfplaats) woning dient, noch dat goed met hypotheek bezwaren.

13/10/2014

In een gebouw dat oorspronkelijk via een gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie in een chauffagekelder werd verwarmd, wordt er omgeschakeld naar een individueel verwarmingssysteem per appartement. De chauffagekelder komt leeg te staan. De algemene vergadering kan met volstrekte meerderheid van de stemmen beslissen om tot de verhuring ervan over te gaan.

06/10/2014

Onder 'eigen gebruik' wordt verstaan dat het goed persoonlijk en werkelijk zal worden betrokken door de verhuurder zelf of een familielid tot in de derde graad.

29/09/2014

De techniek van de gesplitste aankoop is intussen welbekend. 

23/09/2014

Zowel verkoper als koper dienen handelingsbekwaam te zijn om een onroerend goed te kunnen verkopen respectievelijk te kunnen kopen. De vastgoedmakelaar dient na te gaan of de opdrachtgever-eigenaar of kandidaat-koper wel degelijk handelingsbekwaam is. Bekwaamheid is de regel, onbekwaamheid is de uitzondering.

23/09/2014

De statuten van een gebouw zijn  niet  onderworpen aan taalvoorschriften. Wel is het zo dat de notaris die de statuten van een gebouw opstelt,  én de taal van de akte én  de taal van partijen moet begrijpen.

23/09/2014

Met de wet van 2 juni 2010 heeft de wetgever de mogelijkheid voorzien om  in groepen van gebouwen deelverenigingen te creëren met of zonder rechtspersoonlijkheid.

08/09/2014

De woonbonus is een belangrijk fiscaal voordeel waarvan de koper van een woning onder bepaalde voorwaarden kan genieten. Dit systeem van hypotheekaftrek werd in 2005 in België ingevoerd.

01/09/2014

Tegenover het besloten karakter van de algemene vergadering staat het recht van eenieder op bijstand van een advocaat. De vereniging van mede-eigenaars is met andere woorden verplicht om de advocaat of technisch raadsman toegang te geven tot de vergadering.

26/08/2014

Regelmatig wordt de vastgoedmakelaar geconfronteerd met meerdere kandidaat-kopers die bereid zijn de vraagprijs te bieden. Voor de opdrachtgever stelt zich dan de vraag hoe hij best de knoop doorhakt. De vastgoedmakelaar kan suggereren om een biedingsronde te organiseren. Hierbij moet hij wel een aantal spelregels in acht nemen.

18/08/2014

Het faillissement van de huurder of verhuurder maakt niet automatisch een einde aan het huurcontract.

07/07/2014

Het samenroepen van een algemene vergadering gaat gepaard met een aanzienlijke materiële voorbereiding. De opmaak van een agenda maakt daar onderdeel van uit.

30/06/2014

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt geconfronteerd met een ernstig tekort aan woningen.

24/06/2014

Kan een huurovereenkomst louter mondeling afgesloten worden?  Kan dit ook bij woninghuur? Kan een bestaande mondelinge huurovereenkomst omgezet worden in een schriftelijke overeenkomst? 

16/06/2014

Voor woninghuurovereenkomsten van negen jaar of meer kunnen huurder en verhuurder afspreken om bij het einde van elke driejarige periode de huurprijs te herzien maar dit dient te gebeuren volgens de bijzondere regeling in de Woninghuurwet.

10/06/2014

Vaak wordt de vastgoedmakelaar geconfronteerd met een kandidaat-koper die een bod doet aan de prijs vermeld in de publiciteit en vervolgens misnoegd is omdat zijn bod niet door de opdrachtgever wordt aanvaard. De kandidaat-koper gaat er dan vanuit dat als hij de ‘vraagprijs’ biedt, de verkoop automatisch een feit is. Wat moet de vastgoedmakelaar hierop antwoorden?

02/06/2014

Gehuwd of niet, wie samen een aankoop doet, wenst dat het goed na zijn overlijden naar zijn partner kan gaan met zo weinig mogelijk kosten. De tontine en het beding van aanwas zijn daarvoor de aangewezen instrumenten.

26/05/2014

De nieuwe Brusselse Huisvestingscode werd uitgewerkt op basis van meerdere politieke richtlijnen.

19/05/2014

Meestal bedingt de vastgoedmakelaar exclusiviteit bij het afsluiten van een bemiddelingsopdracht. Is de opdrachtgever een consument, dan beperkt de wetgever de duur van de exclusieve opdracht tot maximaal 6 maanden.

12/05/2014

De prijs die vermeld wordt in de verkoopovereenkomst moet gelijk zijn aan de werkelijke verkoopprijs. Met andere woorden: het is verboden een deel 'in het zwart' of 'onder de tafel' te betalen.

06/05/2014

Als algemene regel geldt dat de vereniging van mede-eigenaars geen enkele contractuele band heeft met de huurder.

29/04/2014

Net zoals in de twee andere gewesten, kan een onroerend goed in Wallonië slechts verkocht worden indien de verkoper bepaalde informatie en attesten kan voorleggen die als doel hebben een kandidaat-koper correct en volledig te informeren over de technische eigenschappen en de juridische toestand van het goed dat hij wenst te kopen.

14/04/2014

De drie gewesten in België hebben hun eigen regels op vlak van bodemverontreiniging. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de regels vastgelegd in de Ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van de verontreinigde bodem en in het uitvoeringsbesluit van 24 september 2010.

08/04/2014

Gemene muren zijn muren die gedeeld worden door twee woningen. Dergelijke gemeenschappelijke muren kom je tegen bij halfopen of aaneengesloten bebouwingen.

31/03/2014

Het grote verschil tussen een “voorschot” en een “waarborg” is dat van zodra het voorschot is betaald door de koper, dit in het vermogen van de verkoper terecht komt en dat de waarborg in het vermogen van de koper blijft tot het verlijden van de notariële akte. Als men de betaalde geldsom kwalificeert als een voorschot, verlaat deze geldsom dus juridisch gezien onmiddellijk het vermogen van de koper en komt dit de verkoper toe.

25/03/2014

De verplichtingen inzake het energieprestatiecertificaat werden in Wallonië geïntroduceerd door het Besluit van de Waalse regering van 3 december 2009 betreffende de certificering van bestaande residentiële gebouwen. Het energieprestatiecertificaat kan als een soort ‘identiteitskaart’ op vlak van energie beschouwd worden. Het beschrijft, aan de hand van alfabetische of numerieke indicatoren, de energieprestaties van een gebouw en laat dus zien of het gebouw in kwestie al dan niet energieverslindend is.

17/03/2014

De eigenaar die een gezinswoning wil ombouwen tot een woning met verschillende studentenkamers of die een studentenkamer wil inrichten in een privéwoning moet hiervoor  in eerste instantie een bouwvergunning aanvragen. Daarnaast vereist het verhuren van een studentenkamer op zich ook dat een zogenaamde verhuurvergunning (“permis de location”) wordt afgeleverd.

10/03/2014

Belangrijk is om in elk geval te noteren dat de vervroegde beëindiging door de verhuurder enkel mogelijk is indien dat uitdrukkelijk werd bedongen in de overeenkomst, in tegenstelling tot de regeling voor de huurder.

04/03/2014

De syndicus is wettelijk verplicht om jaarlijks tijdens de in het reglement van mede-eigendom vastgestelde periode een algemene vergadering te houden.

24/02/2014

Volgens het Koninklijk Besluit van 12 januari 2007 ‘betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars’ heeft de vastgoedmakelaar recht op een ereloon na het einde van de opdracht. Er zijn hieraan wel enkele voorwaarden verbonden.

17/02/2014

Welke normen gelden er op vlak van verhuurde woningen in het Vlaamse gewest?  Wat zijn de gevolgen als een verhuurde woning ongeschikt of onbewoonbaar werd verklaard voor de lopende huurovereenkomst?  Wat zijn de gevolgen voor de verhuurder?  En wat is de rol van de vastgoedmakelaar die instaat voor de verhuurbemiddeling hierbij

10/02/2014

De overdracht van een kavel heeft niet alleen financiële gevolgen voor de koper en de verkoper, maar tevens voor de vereniging van mede-eigenaars. In de praktijk krijgt de syndicus regelmatig te maken met discussies tussen de oude en de nieuwe mede-eigenaar over de betaling van de bijdragen in de gemeenschappelijke lasten.

03/02/2014

Het energieprestatiecertificaat (EPC) is verplicht vanaf het moment dat een woning, appartement, studio,... te koop of te huur wordt aangeboden. Op deze manier worden potentiële kopers en huurders ingelicht over de energiezuinigheid van de woning.

27/01/2014

Hoofdprincipe is dat elke vastgoedmakelaar vrij zijn honorarium mag vaststellen. Hij moet hierbij rekening houden met de complexiteit van de opdracht, met zijn bijzondere kwalificaties en de algemene kosten eigen aan zijn activiteit.

21/01/2014

Sinds 1 januari 1997 is een belasting ingevoerd op de meerwaarden gerealiseerd op gebouwde onroerende goederen in België.

14/01/2014

De handelshuurwet bepaalt dat een handelshuurcontract niet voor een kortere duur dan negen jaar kan worden aangegaan. Een uitzondering op deze minimumduur betreft de onderhuur: deze mag nooit langer zijn dan de hoofdhuur.

07/01/2014

In het algemeen verlopen er 4 maanden tussen de ondertekening van de "compromis" en de notariële akte. Er kan veel gebeuren in deze periode.

09/12/2013

Als de vastgoedmakelaar beschikt over een exclusieve opdracht mag in principe alleen hij de opdracht uitvoeren. Exclusiviteit is de regel, niet-exclusiviteit de uitzondering. De vastgoedmakelaar die zich wil laten respecteren en die zijn belangen wenst te verdedigen, streeft best exclusiviteit na.

02/12/2013

Huuroverdracht en onderhuur zijn twee volstrekt verschillende juridische begrippen.  Bij een huuroverdracht wordt de huurder in het oorspronkelijke huurcontract vervangen. Bij een onderhuur bestaan er twee contracten simultaan, enerzijds het contract van hoofdhuur, anderzijds het contract van onderhuur.

25/11/2013

Met de wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 heeft de wetgever een antwoord geboden op de discussie of de syndicus de contactgegevens van mede-eigenaars moet mededelen aan de andere mede-eigenaars.

18/11/2013

Sinds 1 juli 2008 is de eigenaar van een oudere woning of appartement verplicht om bij de verkoop een elektrische keuring te laten uitvoeren. De keuring heeft enerzijds tot doel om de koper in te lichten omtrent de staat van de bestaande elektrische installatie en anderzijds wenst de overheid de kwaliteit van de oude installaties te verbeteren.

11/11/2013

De termen 'opdracht' en 'mandaat' worden door vastgoedmakelaars vaak door elkaar gebruikt, maar ze dekken toch een verschillende lading.

05/11/2013

Borgstelling is een overeenkomst waarbij een derde, de borg of borgsteller, zich jegens de schuldeiser verbindt tot betaling van de schuld van diens schuldenaar, voor het geval deze zelf daaraan niet voldoet.

29/10/2013

Vandaag wordt men in zowel ‘oudere’ als ‘recentere’ statuten, in het bijzonder het reglement van mede-eigendom, vaak geconfronteerd met kostenvrijstellingsbedingen in het voordeel van de bouwpromotoren.

22/10/2013

Men dient er zich van bewust te zijn dat de verkoopovereenkomst definitief is van zodra de onderhandse verkoopovereenkomst, het compromis, ondertekend is.

15/10/2013

Als de bemiddelingsopdracht onder het toepassingsgebied van het KB-BO valt, dan is de vastgoedmakelaar verplicht om bepaalde bedingen in zijn contract op te nemen. Andere bedingen zijn dan weer uitdrukkelijk verboden.

08/10/2013

Wil de huurder zonnepanelen plaatsen, dan moet hij hiertoe voorafgaandelijk toelating vragen aan de verhuurder.

16/09/2013