Wonen in eigen streek

Teaser: 

Enkel personen met een voldoende band met de gemeente kunnen bepaalde gronden en woningen kopen

Description: 

Het concept ‘wonen in eigen streek’ hield in dat enkel personen met een voldoende band met de gemeente bepaalde gronden en woningen konden kopen. Het betrof dus een bijzondere voorwaarde bij de overdracht van bepaalde gronden en de daarop opgerichte woningen die niet enkel gold voor de verkoop van onroerend goed, maar ook bij het vestigen van een recht van opstal of een recht van erfpacht, de verhuur voor meer dan negen jaar alsook de inbreng in een vennootschap.

Bij een arrest van 7 november 2013 heeft het Grondwettelijk Hof het luik “Wonen in eigen streek” uit het Grond- en pandendecreet vernietigd.

Het gevolg van dit arrest is dat de vernietigde norm geacht wordt nooit bestaan te hebben.