Is besluitvorming buiten de algemene vergadering mogelijk?

06 januari 2015
Teaser: 

De algemene vergadering is het zenuwcentrum van elke vereniging van mede-eigenaars. Het is op de algemene vergadering dat de mede-eigenaars overleggen met elkaar en beslissingen nemen in het belang van de vereniging. Het komt voor dat er beslissingen over dringende zaken dienen te worden genomen, maar dat het bijvoorbeeld niet haalbaar is om een algemene vergadering te organiseren. De wetgever voorziet in een mogelijkheid van schriftelijke besluitvorming indien alle mede-eigenaars stemmen en de beslissing met unanimiteit wordt genomen. 

Met de wet van 2 juni 2010 wordt door de wetgever de mogelijkheid geboden aan de leden van de vereniging van mede-eigenaars om, mits eenparigheid, schriftelijk alle beslissingen te kunnen nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Schriftelijke beslissingsprocedure
De schriftelijke beslissingsprocedure is evenwel niet mogelijk voor statutenwijzigingen of andere akten die bij authentieke akte dienen plaats te  vinden, alsook voor alle daden van verkrijging en beschikking van onroerende goederen. Evenmin is deze beslissingsprocedure mogelijk bij de ontbinding van de vereniging van mede-eigenaars en de afsluiting van de vereffening van de vereniging van mede-eigenaars.

Hoewel dat niet duidelijk uit de wettekst blijkt, geldt  de  eenparigheidsvereiste zowel voor de beslissing om de algemene vergadering schriftelijk te houden als voor de op de schriftelijke algemene vergadering te nemen besluiten zelf.

Eenparigheidsvereiste
De eenparigheid impliceert dat alle mede-eigenaars  vóór het voorstel hebben gestemd en dat er dus geen onthoudingen, blanco stemmen of ongeldige stemmen zijn uitgebracht. Het besluit moet ‘schriftelijk’ worden genomen, dit wil zeggen op papier, per fax of via e-mailbericht.

Noteer nog dat de syndicus op grond wettelijk verplicht is om van deze schriftelijke beslissingsprocedure notulen op te maken. De beslissingen moeten binnen een termijn van dertig dagen in het register van de beslissingen worden opgenomen en worden meegedeeld aan de mede-eigenaars en eventuele andere syndici.

Wat in geval van tegenstem?
De schriftelijke beslissingsprocedure kan een oplossing bieden in bepaalde gevallen, maar men mag niet uit het oog verliezen dat alle mede-eigenaars hun stem moeten uitbrengen en hun stemming eensluidend moet zijn. Eén tegenstem volstaat  opdat er geen beslissing zou tot stand komen. Daar waar op een gewone algemene vergadering een beslissing met een gewone meerderheid kan worden genomen.

 

Share: