Langverwachte hervorming wet op mede-eigendom nadert stilaan eindfase

26 april 2018
Teaser: 

Het ziet ernaar uit dat we de langverwachte hervorming van de wet op de mede-eigendom na de zomervakantie mogen verwachten. Afgelopen dinsdag werden de teksten in eerste lezing goedgekeurd door de Kamercommissie Justitie, inclusief een aantal amendementen die waren ingediend door de meerderheidspartijen. Op 22 mei volgt een tweede lezing. Na finale goedkeuring door de Kamercommissie Justitie zal het wetsontwerp voor verdere behandeling en definitieve goedkeuring aan de plenaire vergadering worden voorgelegd.

Op 5 februari 2018 werd het wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen inzake burgerlijk recht, waaronder de bepalingen rond mede-eigendom, in het Parlement ingediend.

Krachtlijnen
Naast de reparatie van een aantal technische elementen, is de hervorming gesteund op vier krachtlijnen die de wet op de mede-eigendom op structurele wijze moeten optimaliseren:

  • De flexibilisering in de werking van de vereniging van mede-eigenaars en haar organen.
  • De optimalisering van de efficiëntie binnen verenigingen van mede-eigenaars.
  • De herbalancering binnen de mede-eigendom.
  • Een verduidelijking van de wet op diverse vlakken.

Met het voorliggende wetsontwerp wordt aan een groot deel van de verzuchtingen voldaan die door CIB Vlaanderen werden geformuleerd. De tekst sluit nauw aan bij de aanbevelingen die door de bijzondere werkgroep, geleid door professor Vincent Sagaert (KUL) en professor Pascale Lecocq (Ulg), in consensus zijn voorgesteld.

Op 6 februari 2018 is de parlementaire behandeling van het wetsontwerp in de Kamercommissie Justitie van start gegaan met de inleidende toelichting van de minister. Exact een maand later werd er een hoorzitting georganiseerd. Daarbij was CIB Vlaanderen uitgenodigd om haar standpunt bij het voorliggende wetsontwerp te duiden.

Op 17 april 2018 werd de bespreking rond de hervorming van de wet op de mede-eigendom verdergezet. Op dinsdag 24 april 2018 werden de teksten in eerste lezing goedgekeurd door de commissie Justitie, inclusief een aantal amendementen die waren ingediend door de meerderheidspartijen. Deze amendementen voorzien in een verdere verfijning van de initiële tekst van het wetsontwerp maar brengen geen wezenlijke inhoudelijke wijzigingen aan. Op 22 mei 2018 zal een tweede lezing plaatsvinden. Na finale goedkeuring door de Kamercommissie Justitie zal het wetsontwerp voor verdere behandeling en definitieve goedkeuring aan de plenaire vergadering worden voorgelegd.

Inwerkingtreding
Hoewel we nog niet met absolute zekerheid kunnen zeggen wanneer de wijzigingen aan de wet op de mede-eigendom juist van kracht zullen worden, mogen we de inwerkingtreding hoogstwaarschijnlijk na de zomervakantie verwachten. Het wetsontwerp voorziet dat de wijzigingen in werking zullen treden op de eerste dag van de derde maand volgend op de bekendmaking van de wet in het Belgisch Staatsblad.

Voor meer info over de krachtlijnen van de hervorming kan je als CIB-lid steeds terecht in het dossier 'Mede-eigendom' op CIBweb.be.

Share: