Een woning kraken wordt eindelijk strafbaar

De Kamercommissie Justitie heeft vorige week eindelijk het wetsvoorstel goedgekeurd dat kraken strafbaar maakt. Het wetsvoorstel, dat onderschreven is door alle meerderheidspartijen, lag al een aantal maanden op tafel, maar heeft nu toch het licht op groen gekregen. De voorgestelde tekst moet nog wel door de plenaire Kamer worden goedgekeurd alvorens de wet definitief wordt. Als CIB Vlaanderen kunnen we alleen maar tevreden zijn met deze nieuwe wet, al is het enigszins verontrustend dat sommige mediaberichten laten uitschijnen dat de parketten en de politie zich zouden toeleggen op andere prioriteiten.

CIB Vlaanderen wees eerder al op de nood aan een wettelijke regeling rond kraken in ons land. Ook de keuze voor de strafbaarstelling van kraken valt daarbij volledig te verantwoorden, en is gewoonweg broodnodig. Recent nog kwamen enkele voorbeelden in de actualiteit van bewoonde panden die bezet werden door krakers, bijvoorbeeld na een ziekenhuisverblijf of tewerkstelling in het buitenland. Bij bewoonde panden dienen de politiediensten snel te kunnen ingrijpen om de huisvrede en onschendbaarheid van de woning effectief te beschermen. Het huidige wettelijke kader blijkt daarvoor niet afdoende.

Op grond van het huidige artikel 439 van het Strafwetboek, is alleen diegene strafbaar die in een bewoond pand binnendringt. De personen die – eens binnengedrongen – het betrokken goed bezetten, vallen niet onder deze strafbaarstelling. Men moet als het ware op heterdaad betrapt worden, vooraleer de politie kan ingrijpen. Wie krijgt het aan de publieke opinie uitgelegd dat iemand die terugkeert uit vakantie en zijn eigendom gekraakt terugvindt niet gewoon de politie kan bellen om de krakers buiten te zetten? Dat de wetgeving moet wijzigen staat dus buiten kijf. Dat kraken strafbaar moet worden, is tevens duidelijk. Het eigendomsrecht wordt hier namelijk zeer zwaar geschonden. Dat geldt trouwens zowel voor bewoonde als voor niet-bewoonde panden. De meerderheid heeft dus terecht geweigerd om de strafbaarstelling te beperken tot louter bewoonde panden, waar de linkse oppositie voor pleitte. Vanuit CIB Vlaanderen hadden we ons hiertegen op de hoorzitting begin juli al uitdrukkelijk verzet.

Snellere uitzetting
Minstens even belangrijk is dat het wetsvoorstel de procedures tot uitzetting van de krakers aanzienlijk versnelt. De burgerrechtelijke procedure via de vrederechter wordt volledig herwerkt, zodat alles een stuk vlotter kan verlopen. En dan is er nog de nieuwigheid van een tussenkomst van de procureur des Konings. Die zal op vraag van de eigenaar de uitzetting kunnen bevelen. De eigenaar krijgt zo dus meer en vooral snellere opties om de krakers uit zijn of haar pand te laten verwijderen. Belangrijk om in het achterhoofd te houden is dat deze uitbreiding van de strafbaarstelling van woonstschennis in geen geval huurgeschillen viseert. Wanneer het zou gaan om huurders die na afloop van hun contract in een goed blijven, dient beroep te worden gedaan op de geijkte burgerlijke procedure. Ook familiale geschillen, bijvoorbeeld tussen koppels, vallen niet onder het toepassingsgebied.

Alhoewel er al jaren geleden wetgevende initiatieven werden genomen door bepaalde politieke fracties is het eigenlijk onbegrijpelijk dat de nieuwe wet die kraken bestraft, er nu pas komt. Even onbegrijpelijk is de waarschuwing van het college van procureurs-generaals die aangeven dat de nieuwe wet de parketten en de politie in ons land dreigt weg te houden van hun prioritaire taken. De publieke opinie zal ook in de toekomst niet begrijpen dat bij kraken niet onmiddellijk wordt opgetreden door de politie. Kraken moet prioritair behandeld worden, zo eenvoudig is het. En als het nieuwe wetsvoorstel ons er nog niet toe brengt dat de politie en direct kan interveniëren, dan rekenen we op de beleidsmakers om de wet verder te verstrengen. Elke andere houding is eenvoudigweg niet verdedigbaar.

Share: