Mag ik als verkoper-opdrachtgever de verkoopopdracht aan een vastgoedmakelaar vroegtijdig stopzetten?

In de overeenkomst met de vastgoedmakelaar worden bepaalde bedingen opgenomen waarin wordt bepaald onder welke voorwaarden je een einde kan stellen aan de verkoopopdracht van de vastgoedmakelaar.

Opzegbeding:
Dit houdt in dat je als klant steeds eenzijdig de overeenkomst met de vastgoedmakelaar mag opzeggen, zonder enige motivatie. De vastgoedmakelaar mag hiervoor wel een opzegvergoeding vragen. Die vergoeding mag niet meer bedragen dan 50 % van het voorziene commissieloon.

Herroepingsbeding:
Dit houdt in dat je als klant het recht hebt om binnen de zeven werkdagen na de ondertekening van de overeenkomst met de vastgoedmakelaar, de overeenkomst te annuleren. Als de verkoopopdracht bij je thuis is ondertekend door jezelf en de vastgoedmakelaar, dan is de herroepingstermijn zelfs veertien kalenderdagen. Als je de vastgoedmakelaar de opdracht gaf om al onmiddellijk tijdens de herroepingstermijn met de verkoop te starten, dan mag de vastgoedmakelaar wel een redelijke vergoeding vragen voor de prestaties die hij al verrichtte vóór de herroeping.

Clausule van stilzwijgende verlenging:
Dit houdt in dat de overeenkomst met de vastgoedmakelaar stilzwijgend verlengd wordt bij het verstrijken van de overeengekomen duur, indien de klant niet heeft opgezegd. In dat geval heb je als klant steeds de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van één maand, zonder dat je een opzegvergoeding moet betalen. Wil je echter dat de vastgoedmakelaar van de ene op de andere dag zijn opdracht stopzet, dan zal toch een opzegvergoeding verschuldigd zijn van maximum 50% van het commissieloon.

Lijstbeding

Hou er rekening mee dat als je de opdracht van de vastgoedmakelaar opzegt, de vastgoedmakelaar je binnen de 7 werkdagen na het einde van de opdracht een lijst kan overmaken met de namen van alle personen aan wie hij in het kader van de verkoop precieze en individuele informatie heeft verschaft. Wordt je woning dan binnen de zes maanden na het einde van de opdracht verkocht aan één van de personen vermeld op de lijst, dan zal je aan de vastgoedmakelaar toch het commissieloon verschuldigd zijn. De eventueel al betaalde opzeggingsvergoeding zal natuurlijk wel afgetrokken worden van het commissieloon.