Waar kan ik terecht met een klacht tegen een vastgoedmakelaar?

Indien je een klacht wenst neer te leggen tegen een BIV-erkende vastgoedmakelaar dan kan deze worden neergelegd bij de uitvoerende kamers van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). De rechtskundig assessor onderzoekt de klacht en verzamelt verdere informatie. De vastgoedmakelaar moet zijn standpunt hierover schriftelijk meedelen aan het BIV. Vervolgens zal de assessor de klager hierover informeren en eventueel bijkomende informatie opvragen.

Daarna onderzoekt de rechtskundig assessor de mogelijke inbreuken op de deontologie. Wanneer de assessor vindt dat een tuchtrechtelijke vervolging opportuun is, wordt de vastgoedmakelaar opgeroepen voor de Uitvoerende Kamer (UK) van het BIV. Is dat niet het geval, klasseert hij het dossier zonder gevolg. In uitzonderlijke gevallen kan hij eveneens bewarende maatregelen nemen om te vermijden dat er verdere schade berokkend wordt.

Op de zitting licht de rechtskundig assessor de tenlastelegging toe. Daarop mag de vastgoedmakelaar wederwoord bieden. Na de debatten wordt de zaak in beraad genomen. De beraadslaging gebeurt achter gesloten deuren. De beslissing wordt doorgaans verwezen naar een latere zitting en wordt openbaar uitgesproken.

Bij een procedure voor de Uitvoerende Kamer of de Kamer van Beroep zijn de volgende vijf uitkomsten mogelijk:

  • Vrijspraak
  • Waarschuwing
  • Berisping
  • Schorsing
  • Schrapping

Bovendien is het mogelijk dat de Kamers een aanvullende opleidingsverplichting rond een bepaald onderwerp opleggen, al dan niet gepaard met een andere tuchtsanctie. In deze tuchtrechtelijke procedure is een geldboete geen mogelijkheid.

Op eenvoudig verzoek kan je het beschikkend gedeelte van de uitspraak verkrijgen. Wil je als klager ook de motivering ontvangen of zelfs inzage in het tuchtdossier krijgen, dan moet je hiervoor een verzoek richten tot de UK.

De Uitvoerende Kamer kan enkel tuchtsancties opleggen. Bij de UK kan je dus niet terecht voor een schadevergoeding of rechtsherstel. Enkel burgerlijke rechtbanken kunnen zich hierover uitspreken. Het is ook niet mogelijk om je burgerlijke partij te stellen voor de UK.

Tegen de beslissing van de UK kunnen de beklaagde of de rechtskundig assessor hoger beroep aantekenen bij de Kamer van Beroep (KvB) van het BIV. Als klager ben je geen partij in de behandeling van de zaak en dus kan je geen hoger beroep aantekenen tegen een uitspraak. Dit is eigen aan een tuchtprocedure.

Een klacht tegen een erkende vastgoedmakelaar wegens inbreuk op de plichtenleer kan men via één van onderstaande wegen overmaken aan het BIV.

  • telefonisch: 02 505 38 50
  • per brief: t.a.v. de Rechtskundig Assessor van het BIV, Uitvoerende Kamer, Luxemburgstraat 16b, 1000 Brussel
  • per fax: 02 503 42 23
  • per mail: uk@biv.be